İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplama

İhbar ve Kıdem Tazminatı Hesaplama

İhbar tazminatı iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş akdinin sona erdirilmesi durumunda belirli süreler geçmeden çalışmasını sonlandıramayacağına dayanan ancak işveren tarafından sözleşmenin haksız feshedilmesi ve bildirim sürelerine uyulmadan işten çıkarılması durumunda ödenmesi gereken tazminat tutarına denilmektedir. İş sözleşmeleri;

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

İhbar tazminat hesaplaması işçinin çalışma süresine göre değişkenlik göstermekle birlikte örneğin 4 yıldır çalışan işçinin sözleşmesi haksız bir şekilde işveren tarafından feshedilmiş ise bu fesihe göre İşçinin toplam ihbar tazminatı gün sayısı ile sürekliliği devam eden brüt ödemelerin günlük miktarı ile çarpılarak çarpılır. Brüt ücret günlük ücrete çevrilir 8 haftalık süre de 56 güne tekabül edeceğinden bir günlük ücret ile 56 çarpılarak çıkacak tutar İhbar tazminatı olarak ödenmelidir.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bu tazminata İhbar Tazminatı denilmektedir. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İhbar Tazminatı ve Kıdem Tazminatı ancak iş akdinin sona ermesi ile doğar. İş kanununa göre ihbar önelleri çalışılan süre bakımından değişkenlik göstermektedir. Kıdem Tazminatının hesaplanması ise en az 1 yıl çalışan işçi bakımından yapılmakta yıl bakımından 1 yıl 2 ay 15 gün çalışan bir işçi bakımından yıl bakımından bir aylık brüt ücret tutarı hesap edilerek, ay bakımından ise 1 günlük ücretin brüt tutarı hesap edilerek 30 ile çarpılmakta ve 12 ye bölünerek 1 aya tekabül eden tazminat miktarı 15 gün hesabı ise günlük brüt ücret 15 ile çarpılık 12 ‘ye bölünerek hesap edilir. Tüm bu hesaplamalar sonunda çıkan sonuçların hepsi toplanır ve ödenecek kıdem tazminatı miktarı bulunmuş olur.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı işçinin iş akdinin işveren tarafından haksız feshi ile doğabileceği gibi işçi tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenlere dayanılarak feshedilmesi halinde işçinin son ay almış olduğu brüt ücretinin her bir yıl bakımından çarpımı ile bulunan tazminatı denilmektedir. Her bir yıl bakımından oluşu dolayısı ile kıdem tazminatına hak kazanabilmek için işçinin en az 1 yıllık çalışmasının bulunması gerekmektedir.

2023 Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı işçinin iş akdinin sona ermesi ile doğacaktır. Yani işçi işten çıktıktan sonra hak kazanılır. Kıdem tazminatına hak kazanmak için işçinin belli şartları haiz olması gerektiği gibi fesih şartlarının kanun gereği gibi gerçekleşmesi gerekmektedir.

  • İşçinin en az bir yıl çalışmış olması gerekir.
  • İşverenin işçiyi çıkarmakta haklı bir gerekçesinin bulunmaması da diğer bir gerekçedir.
  • İşçinin çıkmakta haklı bir gerekçesinin bulunması da kıdem tazminatına hak kazandırır.

1 yıllık Kıdem Tazminatım Ne Kadar 2023

Bir yıl boyunca aralıksız olarak çalışan bir kişinin kıdem tazminatı hesabı 2023 yılında 1 yıl için ödenecek kıdem tavanı olarak belirlenen 23.489,83 TL’yi geçmemek şartı ile son aldığınız bir aylık maaşınız kadardır. Bu tutarın içerisine yemek, yol vs gibi düzenli olarak ödenen bedeller de eklenmelidir.

2 yıllık Kıdem Tazminatım Ne Kadar 2023

İki yıl boyunca aralıksız olarak çalışan bir kişinin kıdem tazminatı hesabı 2023 yılında 1 yıl için ödenecek kıdem tavanı olarak belirlenen 23.489,83 TL’yi geçmemek şartı ile son aldığınız aylık maaş tutarının iki ile çarpılması sureti ile bulunur. Bu tutarın içerisine yemek, yol vs gibi düzenli olarak ödenen bedeller de eklenmelidir.

3 Yıllık Kıdem Tazminatım Ne Kadar 2023

Üç yıl boyunca aralıksız olarak çalışan bir kişinin kıdem tazminatı hesabı 2023 yılında kıdem tavanı olarak belirlenen 23.489,83 TL’yi geçmemek şartı ile son aldığınız aylık maaş tutarının üç ile çarpılması sureti ile bulunur. Bu tutarın içerisine yemek, yol vs gibi düzenli olarak ödenen bedeller de eklenmelidir.

Kıdem Tazminatı Davası

Yukarıda ayrıntısı ile bahsedildiği üzere Kıdem Tazminatının doğabilmesi için belli başlı şartların gerçekleşmesi gerektiğini anlatmıştık. Tekrarlayacak olursak;

  • Aynı İşveren bünyesinde en az bir yıl kesintisiz çalışmak
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmadan feshedilmesi
  • İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı olarak feshedilmesi gerekmektedir.

Bu şartların bulunmayışı durumunda kıdem tazminatı doğmayacaktır. Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerine ilişkin dava açılabilmesi için zorunlu arabuluculuk yolu dava şartı olarak düzenlenmiştir. Yani dava açılabilmesi için zorunlu arabuluculuk yoluna gidilmeli ancak anlaşma olmaması durumunda dava açılabilmektedir. Arabuluculuk yolunda tazminat miktarı üzerinde dilediği gibi anlaşılabilir. Ancak arabuluculuk yolu ile anlaşma sağlandığında üzerinde anlaşılan hususlar bakımından dava açılamaz.
Arabuluculuğa başvurduk ve anlaşamama tutanağı düzenlendi ve dava açıldığını düşünelim. Mahkeme tarafından öncelikle feshin haklı nedenle mi olduğu, geçerli nedenle mi olduğu veya haksız fesih mi yapıldığı tarafa göre değişkenlik göstermek ile dosya bilirkişiye verilerek hesaplama yapılacak ve ardından dosya karara çıkacaktır.