Islah Harcı Hesaplama

Islah Harcı Hesaplama

Davasını bedel yönünden ıslah etmek isteyen taraf için davanın başında mahkemeye yatırılması gereken harcın tahkikat aşaması sona erinceye kadar arttırılan bedelin binde 68,31’ine tekabül eden tutarın dörtte biri olarak hesap edilir. Mahkeme veznesine hesap edilen tutar yatırıldığında dava ıslah edilmiş olur. Bu yol ile başlangıçtaki bedelin ıslah dilekçesi ile arttırılması mümkündür. Islah harcı yargılamada tahkikat aşaması sona erinceye kadar yatırılabilir. 2023 yılı ıslah harcı hesaplaması bu şekilde yapılmaktadır.

Islah Harç Tutarı :

Islah Nedir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince Islah; davanın değerinin, delillerin, konusunun veya türünün bir defaya mahsus, karşı tarafın rızasına gerek duyulmaksızın değiştirilebilmesidir.

Islah Nasıl Yapılır?

Islaha ilişkin dilekçe verildikten sonra ıslah harcının hesap edilerek ödenmesi ile eksik harç da mahkeme nezdinde tamamlanmaktadır. Aksi halde ıslah geçerli olmayacaktır. Islah, dava sürecinde tahkikat aşamasının sona ermesine kadar yapılabilir. Son çıkan kararlarda dosyanın kanun yollarına gidip Yargıtay tarafından bozma kararından veya bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararından sonra dosya ilk derece mahkemesine gelir ve ilk derece mahkemesi tahkikata ilişkin bir işlem yapar ise bu halde tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabilmektedir.

Islah Harcı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dava değerini ıslah etmek isteyen davacı, ıslah edeceği değerin 2023 yılı için binde 68,31’i olarak hesap edilecek tutarın dörtte birine tekabül eden bedeli (bu bedele ıslah harcı denilmekte) mahkemeye ödeyerek davasını ıslah edebilmektedir.

Dava bedelinin başlangıçta 10.000,00 TL olduğunu düşünelim. Davanın bedelini 110.000,00 TL ‘sına çıkarmak için 100.000,00 TL arttırılması gerekmektedir. 100.000,00 TL’sına tekabül eden ıslah harcı ise 100.000,00x68,31/1000/4=1.707,75 TL ödenerek dava ıslah edilmelidir.