Vekalet Ücreti Hesaplama

vekalet ücreti hesaplama

Taraflar arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıkları noterden çıkaracağınız bir vekaletname ile avukatına yetki vermeniz ile iş takibinin avukatınız tarafından sağlanması durumunda barolar birliği tarafından yayınlanan tarife ile alt sınırı her tür dava, iş takibi veya başvurular bakımından her sene belirlenen ücrete denilmektedir. Avukatlarınızın işlerinizin takibini gerçekleştirmesi birçok bakımından yararınıza olacaktır. Önleyici hukuki faaliyetlerin yanı sıra avukat iş adli işlerinizin sonuçları konusunda tarafınız bilgilendirdiğinde sonuçlarından haberdar olmanız avantajlı olmanızı sağlamaktadır.

Avukatlık hizmeti 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca yapılmakta olup yasa gereği ücrete tabidir. Avukatınızdan almış olduğunu avukatlık hizmetinin bedeline “vekalet ücreti” denilmektedir. Vekalet ücretleri paradan başka bir hizmetin verilmesi veya malın teslimi vs. gibi herhangi başka şekillerde ödenemez.

Her yıl güncellenmekte olan “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” ile belirlenen sınırlar altında kalmamak koşulu ile avukatlık hizmeti verilecektir. Vekalet ücreti hesaplamaları da bu tarifeye bağlı kalınarak yapılmakta veya alt sınır olarak belirlenmektedir. İcra vekalet ücretleri de dahil olmak üzere verilen hizmetin karşılığında Avukat vekalet ücretleri bu tarifeye bağlı kalınarak hesap edilmektedir.Vekalet Ücreti Nedir?

Avukatlık yasası gereğince iki farklı Avukatlık vekalet ücreti bulunmaktadır. Birincisi Barolar Birliğinin her yıl yayınlamış olduğu tarifeye uygun biçimde mahkemelerce karar aşamasında davanın bedeline göre veya bedel yok ise tarifede o iş için belirlenen bedel üzerinden takdir olunan vekalet ücreti iken, bir diğeri ise müvekkil ile avukat arasında yapılan avukatlık hizmeti dolayısı ile belirlenen “akdi vekalet ücretidir.”

Mahkemece haksız çıkan taraftan alınarak haklı çıkan tarafa verilmesi lazım gelen vekalet ücreti yargılama giderlerinden sayılmaktadır. Buna kanundan doğan vekalet ücreti denilmekte uygulama da karşı vekalet ücreti olarak bilinmektedir.

  • Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.
  • Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.
  • Dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.

Bazen de Avukatlık ücreti taraflarca kararlaştırılmaz veya kararlaştırılması bir işin olmasına bağlı kılınabilir. Bu durumlarda aralarında yazılı sözleşme bulunmayan taraflar veya ücret sözleşmesini belirli olarak yapmayanlar değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Bunun haricinde değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi baz alınır.

Dava sonunda, mahkeme tarafından verilen kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti avukata aittir.

Avukatlık Ücretleri, iş sahibinin herhangi bir neden ile borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemeyeceği gibi haciz de edilemeyecektir.

Avukat vekalet ücretinin ödenmemesinden dolayı hapis hakkını kullanarak; vekalet ücreti müvekkili tarafından ödeninceye kadar onun namına aldığı malları, parayı ve diğer her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde tutabilir.

Mahkeme tarafından hükmedilecek avukatlık ücretlerinin takdirinde davanın açıldığı tarihteki tarifeye dayanılarak değil, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesinde yazılı bulunan miktardan az ve bu tutarların üç katından fazla olamaz.

Vekalet Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Vekalet ücreti hesabı AAÜT(Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi) baz alınarak yapılır. Avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl Barolar Birliği tarafından yayımlanmak olup oranlar ve ücretler farklılık göstermektedir. Hesaplama araçları modülümüze tıklayarak avukatlık ücreti hesabı yapabilirsiniz.

Konusu paraya ilişkin olan davalar ile para ile ölçülemeyen davaların hesaplamalarının yapıldığı davalar bakımından avukatlık ücretleri farklılık göstermektedir.

Avukatlık asgarî ücret tarifesi (2023-2024) altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınamaz, danışmanlık yapılamaz.

Vekalet Ücreti Hesaplama

Vekalet ücreti hesaplama aracından doğru biçimde faydalanabilmek için, konusu para ile ölçülebilen dava değerleri ile icra takipleri için olan hesaplama cetvelleri ayrılmıştır. İcra takiplerinden kaynaklı vekalet ücreti hesaplaması yapabilmek için modülden sekmeyi seçip bedeli yazmanız yeterli olacaktır. Dava değerleri üzerinden hesaplama yapmak için ilgili sekme yazılıp bedeli belirtilmelidir. Vekalet ücreti konusunda her türlü soru ve sorununuz için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Yüzdelik dilimler aşağıda verilmiştir. Hesap tablosunu kullanarak Avukatlık Ücret Hesabı yapabilirsiniz. Buna göre:
İlk 200.000,00 TL için %16
Sonraki 200.000,00 TL için %15
Sonraki 400.000,00 TL için %14
Sonraki 600.000,00 TL için %11
Sonraki 800.000,00 TL için %8
Sonraki 1.000.000,00 TL için %5
Sonraki 1.200.000,00 TL için %3
Sonraki 1.400.000,00 TL için %2
Sonraki 5.600.000,00 TL için %1