İşçi Alacaklarının Haczedilmesi Örnek Karar

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/14494-E, 2020/820-K 4.2.2020-Tarih Şikayetçi borçlunun işçilik alacağı için … 1. İcra Müdürlüğü’nün ….. Esas sayılı dosyasında … Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti. aleyhine ilamlı takip başlattığı, … Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti. tarafından da … Ana dolu 12. İcra Müdürlüğü’nün ….. Esas sayılı dosyasında şikayetçi aleyhine takip başlatıldığını, şikayetçinin borçlu olduğu

Read More

Enhertu Akıllı İlaç Örnek Karar 

                               Ankara 16. İş Mahkemesi 2024/239-E  İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen ihtiyati tedbirin uzatılmasına ilişkin dilekçe ve ekleri ile tüm dosya kapsamı incelenerek Türk Milleti adına yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesi ile verilen ihtiyati tedbir

Read More

Performans Düşüklüğünün İspatı (İşe İade Davası)

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2024/890-E, 2024/2113-K Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, istinaf incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, istinaf isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; davacının davalıya ait iş yerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı işverence performans yetersizliği gerekçe gösterilerek feshedildiğini, bu gerekçenin gerçeği yansıtmadığını, davalı

Read More

İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davranışı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2021/1534-E, 2021/6811-K, 03.12.2021-T BAŞVURU İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 11/01/2021 tarih ve 2020/185 Esas sayılı başvurusu ile, işçinin iş akdinin feshinden sonraki dönemi kapsayan rekabet yasağı nedeniyle açılan cezai şart istemine ilişkin davalarda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairelerinin Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğu,

Read More

İş Kazalarında Kusur Raporu Yargıtay Kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 14.12.2021 Tarih, 2021/472-E, 2021/15945-K   I-İSTEM Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, kazalı sigortalının geçirdiği iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğradığı iddiasıyla 5.000,00-TL maddi, 30.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 13/09/2019 tarihli talep artırım dilekçesi ile maddi tazminat talebini 330.462,02-TL

Read More

Toplu İş Sözleşmesine Dayanan Alacaklar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 02.11.2021 Tarih, 2021/734-E 2021/1315-K  Açıklanan maddi ve hukukî olgular ışığında somut olay değerlendirildiğinde, davalı işyerinde sendikal örgütlenme olduğu, toplu iş sözleşmesi düzeni bulunduğu ve davacı işçinin sendika üyesi olarak toplu iş sözleşmesinden yararlandığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davacının talep ettiği fark işçilik alacaklarının hesaplanabilmesi için, kanunda öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve

Read More

Opdıvo ve Ipılımumab Kanser İlacı Örnek Karar

Ankara 50. İş Mahkemesi 2024/169 Esas  İhtiyati Tedbir İsteyen Davacı : Şxxxx Kxxxxxx (TC: Xxxxxxxxxxx) Karşı Taraf Davalı: Sosyal Güvenlik Kurumu Karar Tarihi : 28.05.2024 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Periton Mezotelyoması Kanseri hastası davacının tedavisinde hayati derece önemli olması sebebiyle mutlaka kullanması gereken NIVOLUMAB etken maddeli OPDIVO ve IPILIMUMAB etken maddeli YERVOY

Read More

Enhertu (Trastuzumab Deruxtecan) Örnek Karar

Ankara 16. İş Mahkemesi 2024/24 E  İhtiyati tedbir Talep Tarihi : 22/01/2024  KARAR TARİHİ : 23/01/2024  İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe ve ekleri ile tüm dosya kapsamı incelenerek Türk Milleti adına yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tedbir talepli dava dilekçesi ile; davacının, Mide Malign Neoplazmı (HER2+Mide Korsinomu) kanseri hastalığı

Read More

Enhertu Kanser İlacı Örnek Karar

Ankara 5. İş Mahkemesi 2024/192-E Sayılı kararı  KARAR TARİHİ : 21/05/2024 İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe incelendi:  İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının tedavisinde kullanmak zorunda olduğu “ENHERTU 100 mg SDV LYO PWD 1 VIAL (Trastuzumab Deruxtecan)” adlı ilacın bedelinin tamamının herhangi bir kesinti veya iskonto yapılmaksızın yargılama neticesinde verilecek

Read More