Keytruda Akıllı Kanser İlacı Örnek Karar

                                        Ankara 20. İdare Mahkemesi  Esas No                   : 2024/838-E Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı) : Sxxxx Cxxxxx Vekili Karşı Taraf (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İSTEMİN ÖZETİ:  Meme malign neoplazmı (kanseri) teşhisi konulan davacının kanser tedavisinde kullanılan

Read More

Ölüm İzni Nedir?

Ölüm izni, Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu’nda mazeret izni başlığı altında düzenlenmiştir. Bu çerçevede kamu çalışanlarına ve işçilere belli bir dereceye kadar olan yakınlarının ölümü hâlinde ücretli izin verilir. Vergi ve İdare Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıÖlüm İzni Kaç Gündür?Ölüm İzni Kimlere Verilir?İşveren Ölüm İzni Vermezse Ne Olur?Ölüm İzninde Ücret Ölüm İzni Kaç Gündür? 657

Read More

Acele Kamulaştırma Usulü ve Şartları

Vergi ve İdare Hukuku Davaları İçerik BaşlıklarıAcele Kamulaştırma Nedir?Acele Kamulaştırmanın Şartları Nelerdir? Acele Kamulaştırma Yapılabilecek Haller Nelerdir?Acele Kamulaştırmada UsulAcele Kamulaştırmada Bedel Tespit ve El Koyma SüreciAcele Kamulaştırmada Bedel Tespit SüreciAcele Kamulaştırmada El Koyma SüreciAcele Kamulaştırma DavalarıKamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil DavasıBedel Artırım DavasıEl Koyma Davası Acele Kamulaştırma Nedir? Acele kamulaştırma, Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlenmiştir. Buna

Read More

Üniversite ile İlişiği Kesilen Akademik Personelin Görevine İadesi

Vergi ve İdare Hukuku Davaları Bilindiği üzere ülkemizde Üniversitelerde akademik personel olarak görev yapan kamu personelleri belirli süreli sözleşme ile istihdam edilmektedir. Sözleşme süresi sona erdiğinde ise belirli süreli iş sözleşmesinin feshi ile üniversiteden ilişiği kesilmektedir. Ancak aşağıda açıklanacağı üzere tüzel kişiliği bulunan üniversitelerin takdir yetkisi kullanarak akademik personelin görevine son vermesi usul ve yasaya aykırı

Read More

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân Ruhsatı)

  Vergi ve İdare Hukuku Davaları Bir yapının imar kanununa ve projeye uygun olarak tamamlanması halinde yasal olarak kullanıma başlanabileceğini gösteren belgeye yapı kullanma izin belgesi (iskân ruhsatı) denilmektedir. Yapı kullanma izin belgesi il özel idaresi yahut yapı ruhsatının alındığı idareden alınabilir. Yapı kullanma izin belgesi, yetkili kuruma başvurudan itibaren 30 GÜN içinde düzenlenmelidir. İçerik

Read More

Tam Yargı Davası

  Vergi ve İdare Hukuku Davaları Tam yargı davası, idare tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya eylem sebebiyle kişisel hakları veya menfaatleri zarara uğrayan kimselerin, idareye karşı zararın giderilmesi amacıyla açtığı tazminat davası niteliğinde olan davadır. İdari dava türleri, 2577 s. İdari Yargılama Usul Kanunu 2. maddesinde iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden doğan

Read More

İdari İşlemlerin İptali Davası

Vergi ve İdare Hukuk Davaları​ Hukuk Devleti ilkesinin bir gereği olarak, idarenin yaptığı işlem ve eylemler yargısal denetime tabidir. Bu denetim, genel mahkemeler yerine özel olarak kurulan idare mahkemeleri tarafından yapılır. İdarenin yargısal denetimi, idarenin hukuka uygunluğunun sağlanmasını amaçlar. İdarenin işlem ve eylemlerinin hukuka aykırı olması durumunda, idare mahkemeleri tarafından iptal edilebilir. İdarenin yargısal denetimi, hukuk devleti

Read More

İdare Mahkemesi ve Görevleri

Vergi ve İdare Hukuk Davaları​ İdare Mahkemesi: İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı açılan davalara bakmakla görevli idari yargı koluna ait mahkemelerden biridir. İdare mahkemeleri, Hukuk sistemimiz, Adli Yargı, İdari Yargı, Anayasa Yargısı ve Uyuşmazlık Yargısı olmak üzere 4 farklı yargı koluna ayrılmıştır. Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri 2576 Sayılı Kanunla

Read More