Fahri Trafik Müfettişi - Trafik Cezası İptali

Fahri Müfettişlerce tanzim edilen trafik para cezası, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek Madde-6 ve Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu yetkililere yardımcı olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından uygun görülen kişilere valilikler tarafından “fahri trafik müfettişliği” görevi verilmesine istinaden söz konusu olmaktadır. Buna göre, Fahri trafik müfettişleri; KTK’nin suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla, EGM tarafından kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar.

Fahri Trafik Müfettişlerinin kural ihlali halinde trafik para cezası kesip kesemeyeceği sıkça karşılaşılan bir durumdur. Öncelikle belirtmemiz gerekmektedir ki Fahri Trafik Müfettişleri her türlü kural ihlali halinde trafik para cezası kesemezler. Ancak Fahri Müfettişlerin Karayolları Trafik Kanunda belirtilen bazı kural ihlallerinde ceza kesme yetkileri haizdir. Makalenin sonunda bu kanun maddeleri belirtilmiştir.

Fahri Müfettişlerce Tanzim Edilen Trafik Para Cezasına İtiraz

Her ne kadar Fahri Trafik Müfettişlerine trafik para cezası kesme yetkisi verilmiş ise kesilen bu para cezasına itiraz edilebilmektedir. Yapılan itiraz başvurusuna, dilekçe ile birlikte olabildiğince kural ihlali yapılmadığını gösterir deliller eklenmelidir. Öte yandan, trafik para cezalarına itiraz hakkı, söz konusu cezanın ödenip ödenmemesine bağlı değildir. Nitekim Yönetmelik’e göre peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez. Hatta cezanın ödeme süresi geçirilmeden indirimli olarak ödenmesi, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda başvuranın lehine olacaktır.

Fahri Müfettişlerce Tanzim Edilen Trafik Para Cezasına İtirazın Sonuçlanması

Fahri Müfettişlerce tanzim edilen trafik para cezasına itirazın sonuçlanması, yerine ulaştırılan itiraz dilekçesi sonucu Sulh Ceza Hakimliğince görülen iptal davasının, genellikle duruşmasız biçimde değerlendirilmesi ve dosya üzerinden karara bağlanması ile gerçekleşir. Bununla birlikte, trafik cezasına itirazda bulunurken yapılan başvuru için herhangi bir ücret alınmaz. Nitekim 5326 s. Kabahatler Kanunu m.31 “İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir.” hükmünü içermektedir. Ancak dava sonunda mahkeme, başvuru hakkında olumsuz karar verir ve itiraz edeni kusurlu bulursa mahkemece, bu kişinin mahkeme masraflarını ödemesine hükmedilir. Başvurunun kabulü halinde ise cezanın iptaline karar verilerek uygulanan ceza silinmekte ve ödenen cezaların da iadesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda mahkeme ilamının yerine getirilmesi için verilen karar ile birlikte ilgili vergi dairesine başvurmak gerekmektedir. Her iki durumda da mahkemenin verdiği nihai karar, başvuranın adresine tebliğ edilmektedir. Netice itibariyle, 15 günlük itiraz süresi içinde kanun yolu başvurusunun yapılmamış olması halinde fahri müfettişlerce uygulanan idari para cezası işlemi kesinleşmektedir.

Fahri Trafik Müfettişlerince Düzenlenen Trafik Cezası Hangi Durumlarda İptal Edilebilir?

Fahri trafik müfettişlerince düzenlenen trafik cezalarına, Karayolları Trafik Yönetmeliği m.160’da düzenlenen “2918 sayılı Kanunda yer alan idarî yaptırımlara yapılan itirazlarda, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü gereği Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Bilindiği üzere bir fiil sebebiyle, failin yaptırıma maruz bırakılabilmesi için kabahat fiilinin unsurları itibariyle oluşması ve bu fiilin fail ile illiyet bağının, irtibatının olması yanında; kabahatler bakımından 5326 sayılı Yasa’nın 25’inci maddesinde belirtildiği üzere, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile birlikte ayrıca kabahati oluşturan fiilin işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanması zorunlu olarak öngörülmüştür. Aksi halde, kamu otoriteleri tarafından tek taraflı yahut başkalarının da iştirakiyle, gıyaben veyahut vicahen tutulan tutanakların, alınan kararların hukuka uygunluk karinesinden yararlanabilmeleri mümkün değildir. 5326 sayılı Yasanın 25. maddesinin emrettiği usulün uygulanmasıyla hem eylemin cezasız kalması önlenmiş olacak ve hem de denetime elverişli bilgi, belge ve açıklamalar sayesinde yaptırıma maruz kalan kişi hangi sebeple yaptırıma maruz kaldığını anlayacağı gibi, kamu gücünü kullananların keyfi davranışlarının önüne geçilerek, eylemi kabahat yahut suç olarak tanımlanmayan kişiler haksız bir yaptırımla muhatap olmayacaklardır. 

Öte yandan Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin ‘’Müfettişlerin Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 9 uncu maddesinin e bendinde müfettişlerin ‘’araç durduramayacağı, sürücülerle muhatap, belge ve evrak kontrolü yapamayacağı’’ hususu düzenlenmiştir. Bu hükümle fahri trafik müfettişlerinin sürücüler ile muhatap olamayacakları, kolluk görevlilerine tanınan araç durdurma ve kontrol yetkilerini kullanamayacakları düzenlenmiş ve bir ölçüde de kimliklerinin gizli kalması sağlanmış ise de günümüz teknolojik şartları ve imkanları doğrultusunda denetime imkân verecek şekilde mümkün ise elektronik cihazlarla kayıt yapılmasına engel teşkil etmemektedir. 

İdari yaptırım kararına konu olan eylemi tespit ve tevsik etmekle (belgelendirmekle) görevli olan kamu görevlileri gibi fahri trafik müfettişlerinin de eylemden haberdar oldukları andan itibaren denetime elverişli ve sonradan teyidi yapılabilecek usulde, mümkün olan en geniş ve kronolojik olacak şekilde, detaylıca gözlemlenerek, Türkçe gramer ve mantık kurallarına uygun olarak eylemi tutanak altına alınmalı, benzer mahiyette hukuka ve akla uygun diğer usul ve yöntemlerle eylem, eylemin unsurları, eylem ile kişi arasındaki illiyet bağı ve delillerin tespiti ve tevsiki yapılmalı, eğer mümkünse kendisini ve sürücüleri tehlikeye atmaksızın imkanların elverdiği ölçüde elektronik cihazlarla kayıt yapmalıdır. Dolayısıyla bu şartlar altında düzenlenmeyen, uygulanan cezaya ilişkin delil içermeyen ve trafik güvenliğini koruyacak uyarı levhalarının bulunmadığı yerlerde kesilen idari para cezaları iptale tabidir.

Fahri Trafik Müfettişlerinin Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı Düzenleyebileceği Kanun Maddeleri Nelerdir?

Fahri trafik müfettişlerinin trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleyebileceği kanun maddeleri şu şekildedir:   KTK 46/2-b Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek KTK 46/2-c Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek KTK 46/2-d Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek KTK 46/2-e Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli yollarda motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri KTK 46/2-f Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları KTK 46/2-g Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri KTK 46/2-h Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi KTK 47/1-b Kırmızı ışık kuralına uymamak KTK 47/1-c Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak KTK 53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek KTK 53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek KTK 53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek KTK 53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek KTK 54/1-a Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek KTK 54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek KTK 55/1-a Geçilmek istenen araç sürücüsünün; duyulur veya görülür bir geçiş işareti alınca, trafiğin iki yönlü kullanıldığı karayollarında taşıt yolunun sağ kenarından gitmemesi, dörtten fazla şeritli veya bölünmüş karayollarında bulunduğu şeridi izlememesi ve hızını artırması KTK 55/1-b Geçilmek istenen araç sürücüsünün; dar taşıt yolları ile trafiğin yoğun olduğu karayollarında yavaş gitme nedeni ile kendisini geçmek için izleyen araçların kolayca ve güvenli geçmesini sağlamak için; aracını elverdiği oranda sağ kenara almaması, yavaşlamaması, gerektiğinde durmaması KTK 55/1-c Geçilmek istenen araç sürücüsünün; geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alınca, bu aracın kolayca ilerlemesini sağlamak için taşıt yolu üzerinde yer açmaması, gerektiğinde durmaması KTK 55/2 54/1 maddede yazılı durumlar dışında, geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek, geçilmekte iken bir başka aracı geçmeye veya sola dönmeye kalkışmak KTK 56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak KTK 56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa; sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmaması, gerektiğinde sağa yanaşıp durmaması, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen aracın, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi KTK 56/1-c Önlerinde giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip) KTK 56/1-e Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananların motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinelerini kullananların, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamaları KTK 57/1-a Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek KTK 57/1-b Trafik kolluğu veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda;

 1. Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara,
 2. 2. Bütün sürücülerin doğru geçmekte olan tramvaylara,
 3. 3. Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücülerin bu yoldan gelen araçlara,
 4. 4. Bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara,
 5. 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan gelen araçlara,
 6. 6. Dönel kavşağa gelen sürücülerin dönel kavşak içindeki araçlara,
 7. 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücülerin, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemesi

KTK 26 57/1-c Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklarda; motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi 

KTK 57/1-d Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde durmaya zorlayacak veya diğer doğrultudaki trafiğin geçişine engel olacak hallerde kavşağa girmek 

KTK 57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek 

KTK 57/1-f Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemesi 

KTK 58 İndirme-bindirme sırasında sürücülerin; aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmaması, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmaması 

KTK 59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek 

KTK 60/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak 

KTK 60/1-b Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, 

KTK 60/1-c Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak 

KTK 60/1-d Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak 

KTK 60/1-e Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçlerde duraklamak 

KTK 60/1-f Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak 

KTK 60/1-g Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak 

KTK 60/1-h Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde on beş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak 

KTK 61/1-a Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek 

KTK 61/1-b Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek 

KTK 61/1-c Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek 

KTK 61/1-d Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek 

KTK 61/1-e Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek 

KTK 61/1-f Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek 

KTK 61/1-g Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek 

KTK 61/1-h Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından on beş metre mesafe içinde park etmek 

KTK 61/1-ı Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek 

KTK 61/1-j Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek 

KTK 61/1-k Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek

KTK 61/1-l Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek 

KTK 61/1-m Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek 

KTK 61/1-n Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek 

KTK 61/1-o Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek 

KTK 64/1-a/1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak 

KTK 64/1-a/2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması 

KTK 64/1-a/3 Kuyruk (arka kenar-arka park lambası) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak 

KTK 64/1-b/1 Gece sis ışıklarını; sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak gibi kural ihlallerinde Fahri Trafik Müfettişleri para cezası kesme yetkisine haizdir. Görüldüğü üzere Fahri Trafik Müfettişinin ceza kesme yetkisi sınırlandırılmış olup sayılan yasa maddeleri dışında ceza kesme yetkileri yoktur. Nitekim Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği 2023/1583 Değişik İş, 2023/1583-K sayılı kararında da görüldüğü üzere usulüne uygun şekilde belgelendirilmeyen trafik cezası mahkeme kararı ile iptal edilmiştir.

Fahri Trafik Müfettişince Kesilen Cezanın İptali Emsal Karar

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği 2023/1583-Değişik İş, 2023/1583-K

“İTİRAZIN KONUSU: 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası gereğince tutulan 05/01/2023 tarih ve MB 06722552 seri sayılı trafik idari para cezası karar tutanağındaki cezanın kaldırılması talebidir. İtiraz eden, dilekçesiyle cezanın iptalini talep ettiğinden dilekçe ve ekleri incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İtiraz eden dilekçesi ile itiraza konu trafik kuralının ihlal edildiğine dair herhangi bir fotoğrafın ve delilin bulunmadığını belirterek idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir. Bir fiil sebebiyle, failin yaptırıma maruz bırakılabilmesi için kabahat fiilinin unsurları itibariyle oluşması ve bu fiilin fail ile illiyet bağının , irtibatının olması yanında; kabahatler bakımından 5326 sayılı Yasa’nın 25’inci maddesinde belirtildiği üzere, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller ile birlikte ayrıca kabahati oluşturan fiilin işlendiği yer ve zaman gösterilerek açıklanması zorunlu olarak öngörülmüştür. Aksi halde, kamu otoriteleri tarafından tek taraflı yahut başkalarının da iştirakiyle, gıyaben veyahut vicahen tutulan tutanakların, alınan kararların hukuka uygunluk karinesinden yararlanabilmeleri mümkün değildir. 5326 sayılı Yasanın 25. maddesinin emrettiği usulün uygulanmasıyla hem eylemin cezasız kalması önlenmiş olacak ve hem de denetime elverişli bilgi, belge ve açıklamalar sayesinde yaptırıma maruz kalan kişi hangi sebeple yaptırıma maruz kaldığını anlayacağı gibi, kamu gücünü kullananların keyfi davranışlarının önüne geçilerek, eylemi kabahat yahut suç olarak tanımlanmayan kişiler haksız bir yaptırımla muhatap olmayacaklardır. Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin ‘’Müfettişlerin Görev ve Yetkileri’’ başlıklı 9 uncu maddesinin e bendinde müfettişlerin ‘’araç durduramayacağı, sürücülerle muhatap, belge ve evrak kontrolü yapamayacağı’’ hususunun düzenlenmiştir. Bu hükümle fahri trafik müfettişlerinin sürücüler ile muhatap olamayacakları, kolluk görevlilerine tanınan araç durdurma ve kontrol yetkilerini kullanamayacakları düzenlenmiş ve bir ölçüde de kimliklerinin gizli kalması sağlanmış ise de günümüz teknolojik şartları ve imkanları doğrultusunda denetime imkân verecek şekilde mümkün ise elektronik cihazlarla kayıt yapılmasına engel teşkil etmemektedir. İdari yaptırım kararına konu olan eylemi tespit ve tevsik etmekle (belgelendirmekle) görevli olan kamu görevlileri gibi fahri trafik müfettişlerinin de eylemden haberdar oldukları andan itibaren denetime elverişli ve sonradan teyidi yapılabilecek usulde, mümkün olan en geniş ve kronolojik olacak şekilde, detaylıca gözlemlenerek, Türkçe gramer ve mantık kurallarına uygun olarak eylemi tutanak altına alınmalı, benzer mahiyette hukuka ve akla uygun diğer usul ve yöntemlerle eylem, eylemin unsurları, eylem ile kişi arasındaki illiyet bağı ve delillerin tespiti ve tevsiki yapılmalı, eğer mümkünse kendisini ve sürücüleri tehlikeye atmaksızın imkanların elverdiği ölçüde elektronik cihazlarla kayıt yapmalıdır. Eldeki somut dosyada ise bu hususların hiçbiri yerine getirilmemiştir. Arz ve izah edilen nedenler uyarınca itiraza konu trafik idari yaptırım karar tutanağının hukuka aykırı olduğu Hakimliğimizce değerlendirilmekle, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 28/8-b maddesi gereğince itiraza konu idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM        : Yukarda açıklanan nedenlerle;

İTİRAZIN KABULÜ ile MB 06722524 seri sayılı 05/01/2023 tarihli karar tutanağı ile düzenlenen idari para cezası Hukuka aykırı olduğundan, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 28/8-b maddesi gereğince İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINAKararın SMS yoluyla itiraz edene bildirilmesine, Karardan bir nüshanın Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne gönderilmesine, Dair, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 28/10.maddesi gereğince KESİN olarak karar verildi.26.01.2023”

8 Comments

 • Alper

  İyi günler 53/1 -B maddeden cezai işlem uygulandı Fahri trafik müfettişlerince buna Emsal iptal kararı var mı varsa gönderebilir misiniz?

  Cevapla
 • Serkan

  30.10.2023 tarihinde fahri müfettiş tarafından trafihlhi tehlikeye düşürecek hatalı şerit değiştirme hakkında yanlış kesilen cezaya 5.11.2023 tarihinde sulh cezaya itiraz ettim. Bugün itibariyle halen tensip zaptı hazırlandı yazıyor e devlette uzun süre oldu 8 aya yaklaşıyor ne zaman sonuclanır ve daha uzarsa hızlandırmak için ne yapabilirim. Teşekkürler

  Cevapla
  • Minval Hukuk

   Merhaba Serkan Bey;
   Sulh Ceza Hakimliği dosyasına Öne Alım Dilekçesi vererek yasal süreci hızlandırabilirsiniz. İyi Çalışmalar.

   Saygılarımızla.

   Cevapla
 • Bilal

  İyi günler radar hız cezası yedim itirazda bulundum o süreçte cezayı ödedim ve mahkeme sonucu ceza kaldırıldı odedigim parayı nasıl geri alabilirim

  Cevapla
  • Minval Hukuk

   Merhaba Bilal Bey;
   Mahkeme kararı ile birlikte başvuru yaparak ödemiş olduğunuz cezayı iade alabilirsiniz. İyi Çalışmalar.

   Saygılarımızla.

   Cevapla
 • Fikriye

  Merhaba 73-a dan ceza yemişim şahıs çocuğunun elini tutmadığı telefonla oynadığı için arabanın dibine kadar geldi bende korna yapıp uyardım , indim arabadan çocuğun elini tutsana diye çıkıştım , beni mi suçluyorsun terbiyesiz altına arabayı almışsın yol versene dedi tamam çocuğun yanında bağırmayalım dedim gittim beyfendi ftm imiş ceza yazmış bana , hem itiraz edebilir miyim Hemde anasını bulup babasına çocuk emanet etmemesini söyleyeceğim , kaldırıma market girişi yapan A101 i de şikayet etmek istiyorum

  Cevapla
  • Minval Hukuk

   Merhaba Fikriye Hanım;
   Bahse konu cezaya itiraz ilgili Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz edebilirsiniz. Cezanın düzenlenme şekli bahsettiğiniz şekilde ise bu ceza mahkeme tarafından iptal edilecektir. İyi Çalışmalar.

   Saygılarımızla.

   Cevapla

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir