Terörizmin Finansmanı Suçu Nedir?

Türk Ceza Hukuku bakımından terörizmin finansmanı suçu, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Kanun’un 4. maddesine göre, terörizmin finansmanı suçu, 3’üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek bir teröriste veya terör örgütüne fon sağlanması veya fon toplanmasıdır.

Ceza Hukuku İçerikler

Mevzuatta Terörizmin Finansmanı Suçu ve Cezası

Mevzuatta terörizmin finansmanı suçu ve cezası MADDE 4 – (1) 3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek fon sağlayan veya toplayan kişi, bu fiili daha ağır bir cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması söz konusu olacaktır. şeklinde tanımlanmıştır. 

Fon Sağlanması veya Toplanması Yasak Fiiller:

MADDE 3 – (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması veya toplanması yasaktır:

 1. a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.
 2. b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiiller.
 3. c) Türkiye’nin taraf olduğu;
 4. 1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede,
 5. 2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmede,
 6. 3) Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
 7. 4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,
 8. 5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,
 9. 6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,
 10. 7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmede,
 11. 8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolde,
 12. 9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmede,

Yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller.

Cebinden 50 TL Vermek Terörizmin Finansmanı Suçunu Oluşturur Mu?

Cebinden 50,00-TL vermek terörizm finansmanı suçunu oluşturmaktadır. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/16-1104 Esas, 2019/137 Kararında

PKK silahlı terör örgütünün varlığını koruması, 6415 sayılı Kanun’un 3. maddesinde fon sağlanması veya toplanması yasaklanan fiilleri gerçekleştirebilmesi ve bu husustaki örgütsel faaliyetlerini sürdürülebilmesi amaçlarına uygun olarak, sanık ……………….‘ın örgütün kırsalda faaliyet gösteren mensuplarınca verilen 330 TL karşılığında satın almasını istedikleri 5 kg peynir, 10 kg zeytin, 4 çift mekap ayakkabı, 5 kg makarna, 5 kg şeker, 10 kg un ve bir miktar çay, tütün, tuz, bant ve çoraptan ibaret malzemelerinin satış bedelinin verilen parayla karşılanmaması üzerine kendi cebinden ilave ettiği 50 TL’nin  niteliği itibarıyla 6415 sayılı Kanun’un c bendinde tanımlanan fonkapsamında kaldığı anlaşıldığından, eyleminin bir bütün halinde, aynı Kanun’un 4. maddesinde düzenlenen terörizmin finansmanı suçunu oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. Yargıtay kararından da anlaşıldığı üzere terörizm finansmanı suçunun miktarla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Terörizmin Finansmanı Suçu ve Fon Sağlama

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesinde “fon” şu şekilde tanımlanmıştır:

“Madde 2 – Bu Kanunun uygulanmasında:

(c) Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belgeyi, ifade eder.”

Ayrıca, kanunun 4. maddesinin üçüncü fıkrasında ise, suçun işlenmesinde kullanılmış olma şartı aranmadan fon sağlanmasının terörizmin finansmanı suçunu oluşturabileceği belirtilmiştir. Terörizmin finansmanı suçu bakımından fonun sağlanma şekli önem taşımamaktadır. Bu durumda fon yasadışı faaliyetler yoluyla elde edilmiş olsa bile eğer bu fon terörizmin finansmanında kullanılması veya kullanılacak olması amacıyla sağlanmışsa, suç oluşabilir.

Örgüte Yardım Etme ve Fon Sağlama Suçunun Farkı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi E. 2017/1249, K. 2017/4166 sayılı kararında örgüte yardım etme ve fon sağlama suçunu şu şekilde tanımlamıştır. 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4. maddesinde düzenlenen suçun oluşabilmesi için bir teröriste veya terör örgütüne fon sağlanması veya toplanması gerekmektedir.

‘’Tunceli ilinde terör örgütü üyelerinin ölü olarak ele geçirilmesi sonrasında, örgüt üyelerinin kullandıkları sığınaklarda jeneratör ile örgüt dokümanlarının ele geçirildiği, bu dokümanlardan birinde; ‘’Jeneratör 1.250’’ notunun yazılı olduğu, diğer dokümanlarda ise örgütün kış üstlenmesine yönelik olduğu anlaşılan harcama kayıtlarının yer aldığının anlaşılması karşısında; sanığın bedeli örgütçe karşılanan jeneratörü satın alıp kırsala teslim etmek şeklindeki eyleminin silahlı terör örgütüne yardım suçunu oluşturacağı, hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması…’’ bozma nedenidir.

Terörizmin Finansmanı Suçunun Unsurları Nelerdir?

MADDİ UNSUR

Fail : 6415 sayılı Kanun’un 4. maddesinde suçun faili konusunda belirli bir özellik aranmamıştır. Ancak, Yargıtay’ın istikrar kazanan kararlarında, terörizmin finansmanı suçunun failinin terör örgütünün kurucusu, yöneticisi veya üyesi olmayan her gerçek kişi olabileceği kabul edilmektedir (Yargıtay Ceza Genel Kurulu E. 2017/9692, K. 2018/41)

Mağdur : Terörizmin finansmanı suçunun mağduru, toplumu oluşturan bireylerdir. Günümüz çağdaş ceza hukukunda suçun mağduru olarak genellikle bireyler kabul edilmekte; devlet suçun mağduru olarak değerlendirilmemektedir. Bu bağlamda, uluslararası kuruluşlar suçun mağduru olarak kabul edilmez; ancak suçtan zarar gören taraf olabilirler.

Suçun konusu : 6415 sayılı Kanun’un 3. maddesi kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde kullanılması amacıyla veya terör örgütlerine sağlanan fon olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda fonun tanımına, 6415 sayılı Kanun’un 2. maddesinde yer verilmiştir. Kanunun 2. maddesine göre, fon şu şekilde tanımlanmaktadır: “Fon: Para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayri maddi her türlü mal, hak, alacak ile bunları temsil eden her türlü belgeyi ifade eder.” Bu tanıma göre, fon; para, taşınır veya taşınmaz mal, hak, alacak veya bunları temsil eden belgeler gibi çeşitli varlık türlerini kapsar. Terörizmin finansmanı suçunda, terör örgütlerine sağlanan veya kullanılan bu tür varlıkların suçun işlenmesinde kullanılması veya kullanılacak olması durumu söz konusu olduğunda, suç oluşmaktadır.

Hareket : Terörizmin finansmanı suçu, 6415 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtildiği gibi seçimlik bir suçtur. Bu maddeye göre, suçun işlenmesi için sadece seçimlik hareketlerden birinin gerçekleşmesi yeterlidir. Bu suç, fon sağlamak veya fon toplamak şeklinde iki ayrı hareketle işlenebilir.

MANEVİ UNSUR :Kanunda, suçun oluşması için “kullanılacağını bilerek ve isteyerek” ifadesine yer verilmiştir. Bu, suçun işlenmesi için doğrudan kastın arandığı anlamına gelir. Suçu işleyen kişinin, terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde fonun kullanılacağını bilerek ve isteyerek hareket etmesi gerekmektedir. Ancak suçun manevi unsuru değerlendirilirken, TCK 28. Maddesindeki ‘’Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır.’’ hükmü göz önünde bulundurulmalıdır.