Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

Başvuru Sahibi

:

Mxxxxxx Hxxxxx (TC: ………………)

Başvuran Vekili

:

Av. Bilal SAYIN-Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU

Sigorta Kuruluşu (Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kuruluşla ilgili başvuru yapıldığında tüm kuruluşlar buraya yazılabilir)

:

……………… Sigorta A.Ş.

 

Poliçe Türü (trafik, kasko, yangın, hayat branşı sağlık veya hastalık vb.)

:

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Uyuşmazlığa Konu Poliçe No

:

………………………

Talep Konusu  (üstte bulunan poliçe türüne ek alt talep konusu örnek: -trafik – araç hasarı, trafik  değer kaybı, trafik – destekten yoksun kalma, trafik- sürekli maluliyet veya geçici maluliyet vb.)

:

ARAÇ DEĞER KAYBI BEDELİ

Uyuşmazlık Tutarı   (Sisteme girilen uyuşmazlık tutarı ile bu alana girilen uyuşmazlık tutarı aynı olmalıdır

:

100,00-TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklı kalmak üzere)

Plaka No (başvuru sahibinin plakası)

:

006 xx 0606

Plaka No (karşı tarafın plakası varsa )

:

34 xx 3434

Riziko (hasar) tarihi

:

15.04.2023

Sigorta kuruluşu kısmi bir ödeme yaptı mı ?

Yapıldı ise yapılan ödeme tutarı ve ödeme tarihi

:

HAYIR

Tramer kusur oranına itiraz var mı?

(Sadece kusur tespiti komisyonumuzun görev kapsamı dışındadır.)

:

HAYIR

Diğer Dilekçe Örneklerimiz

 

UYUŞMAZLIK KONUSU:

1-        15.04.2023 tarihinde Ankara’da meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:……………..)’e ait 006 xx 0606 plakalı araç ile Gxxxx Yxxxxx  sevk ve idaresindeki 34 xx 3434 plakalı aracın çarpışması sonucu çift taraflı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere sürücü Gxxxx Yxxxxx, meydana gelen kazada kusurlu ve sorumludur.

2-           Bu sebeple meydana gelen zararın davalıdan tahsili gerekmektedir. Şöyle ki: Kazaya karışan 34 xx 3434 plakalı araç kaza tarihinde ……… Sigorta AŞ nezdinde …………. No’lu ‘‘Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’’ sigorta poliçesi ile teminat kapsamındadır. 

3-             Sigorta Genel Şartları A5 Kapsama Giren Teminat Türleri başlığı altında; ‘‘a-) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen DEĞER KAYBI dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir.’’ hükmüne amir olup maddi hasarlı trafik kazalarında araçta meydana gelen DEĞER KAYBININ teminat kapsamında olduğuna ve atfedilen kusur ve teminat limitleri dahilinde karşılanması gerektiği belirtilmiştir.

4-               Öte yandan Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2019/40 numaralı dosyada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Başka bir deyişle borcun kapsamının tespiti hususunda temel çerçeve ve ilkelerin kanunda belirlenmediği, idareye geniş bir takdir yetkisinin tanındığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla sözleşmenin içeriğine yönelik sınırlama öngören kurallar kanunilik ölçütü yönünden Anayasa’nın 13. ve 48. maddelerine aykırı bulunmuş ve buna ilişkin fıkraların iptaline karar verilmiştir. İptal kararı ile Sigorta Şirketlerinin Sigorta Genel Şartlarını dayanak göstererek teminat dışı bırakmaya çalıştığı zarar kalemleri teminat kapsamına alınmıştı. Bundan böyle teminatın kapsamını Sigorta Genel Şartları ve KTK’nın atıf yaptığı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu belirleyecektir. Bu haliyle sigorta şirketinin teminat kapsamı dışında bıraktığı zarar kalemleri de teminat kapsamındadır.

DAVALI, ZARARDAN MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLUDUR

1-        2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 88.maddesi; ‘‘Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.’’ hükmüne amir olup oluşan zarardan birden fazla kişinin sorumlu tutulduğu hallerde sorumlular arasında müteselsil sorumluluk esası geçerlidir. Somut olayda müvekkilin tüm zararlarından davalı şirket, işleten ve araç sürücüsü ile birlikte müşterek müteselsil sorumlu olduğundan tüm zararın davalıdan karşılanması gerekmektedir.

2-              Davalıya mail yoluyla teminat limitleri içinde ödeme yapması ihtarı 9 adet ekiyle birlikte …/…./2023 tarihinde sigorta şirketine iletilmiş olduğu halde sigorta şirketi ihtarnameye olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermemiştir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması dava şartıdır. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplaması gerekir. Sigorta şirketince başvuru cevaplanamaz veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar görenin dava açabileceği veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabileceği öngörülmüştür. Davalı sigorta şirketi süresi içerisinde ihtarnameye cevap vermediğinden Tahkime başvurmak gerekmiştir. Talebimizde tüm denkleştirme nedenleri dikkate alınmıştır.

DEĞER KAYBI BEDELİNİN TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ve YARGITAY İÇTİHATLARINA GÖRE HESAPLANMASI GEREKMEKTEDİR

1-               2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90 ve 92. maddelerde geçen ‘Genel Şartlar’ ifadeleri 09.10.2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından  iptal edilmiştir

2-      Anayasa’nın 153. Maddesi; “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez. Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkarİptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” şeklinde düzenlenmiştir.

3-         Söz konusu Anayasa maddesi amir hükmünde olup, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişiler bu kararlara uymak zorundadır.

4-           Ayrıca, maddede “iptal kararları geriye yürümez” şeklinde düzenleme varsa da, bu düzenleme Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının kesinleşmiş kararlar bakımından geriye yürüyemeyeceğine ilişkindir. Nitekim Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırılığı saptanmış kanun üzerinden hüküm kurmanın Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırı olacağı da açıktır. Dolayısıyla kaza sonrası araçlarda meydana gelen değer kaybı hesaplamasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

5-               Bununla birlikte Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 27.01.2016 Tarih, 2015/11245 Esas, 2016/1045 Karar sayılı kararında ve yine Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 02.12.2015 tarih, 2015/5943 Esas, 2015/13188 Karar sayılı kararında “Aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybının hesaplanarak belirlenmesi gerektiği” açıkça vurgulanmıştır. Yargıtay içtihatlarından da görüldüğü üzere araçta hasar sonrası meydana gelen değer kaybı hesaplanırken herhangi bir formüle dayandırmaksızın, aracın piyasa koşullarına göre, kaza tarihi itibarıyla hasarsız haldeki ikinci el değeri ile hasar sonrası piyasa değeri arasındaki farkın belirlenmesi gerekmektedir. 

6-               Açıklanan nedenlerle başvurumuzun kabulü halinde tazminat hesabı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep ediyoruz. Bilirkişi tarafından hazırlanacak olan raporda ise Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karar göz önünde bulundurularak müvekkilin aracındaki değer kaybı hesaplamasının gerçek değer kaybı bedeli olan piyasa rayicine göre yapılmasını sayın Hakemliğinizden ve sayın Bilirkişiden talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER         : 6098 Sayılı TBK, Trafik Sigortası Genel Şartları, 2918 Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve sair mevzuat

DELİLLER                           : Poliçeler, Tutanaklar, Eksper raporu, Bilirkişi, Keşif ve yasal her türlü delil

NETİCE TALEP                  :Yukarıda arz ve izah edilen ve hakemliğinizce resen nazara alınacak hususlarla birlikte; 06 FY 4703 plakalı araçta meydana gelen ve fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere şimdilik 100,00-TL ARAÇ DEĞER KAYBI BEDELİNİN 15.04.2023 haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek Ticari Temerrüt (Avans) faizi, tahkim masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte Türkiye Sigorta AŞ’den müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……/……/2023   

                                                                                                                                                                     İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

EKLER                         :

  1. 1-              Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
  2. 2-              ZMMS Poliçe Bilgisi,
  3. 3-              Araç Fotoğrafları, Ruhsat,
  4. 4-              Sigorta Şirketine Yapılan Başvuru ve Tebliğe İlişkin Mail Çıktıları,
  5. 5-              Sigorta Tahkim Komisyon Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont.
  6. 6-              Onaylı vekaletname sureti.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir