Araç Hasar Bedeli Tahkim Başvuru Dilekçesi (Kasko)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

Başvuru Sahibi

:

Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………….)

Başvuran Vekili

:

Av. Bilal SAYIN- Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU

Sigorta Kuruluşu (Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kuruluşla ilgili başvuru yapıldığında tüm kuruluşlar buraya yazılabilir)

:

……Sigorta A.Ş                                                                                                                    

 

Poliçe Türü (trafik, kasko, yangın, hayat branşı sağlık veya hastalık vb.)

:

KASKO

Uyuşmazlığa Konu Poliçe No

:

………………………

Talep Konusu  (üstte bulunan poliçe türüne ek alt talep konusu örnek: -trafik – araç hasarı, trafik  değer kaybı, trafik – destekten yoksun kalma, trafik- sürekli maluliyet veya geçici maluliyet vb.)

:

PERT FARK BEDELİ(ARAÇ HASAR BEDELİ)

Uyuşmazlık Tutarı   (Sisteme girilen uyuşmazlık tutarı ile bu alana girilen uyuşmazlık tutarı aynı olmalıdır

:

100,00-TL(Fazlaya İlişkin Haklarımız saklı kalmak üzere)

Plaka No (başvuru sahibinin plakası)

:

006 xx 0606

Plaka No (karşı tarafın plakası varsa )

:

34 xx 3434

Riziko (hasar) tarihi

:

16.12.2021

Sigorta kuruluşu kısmi bir ödeme yaptı mı ?

Yapıldı ise yapılan ödeme tutarı ve ödeme tarihi

:

HAYIR

Tramer kusur oranına itiraz var mı?

(Sadece kusur tespiti komisyonumuzun görev kapsamı dışındadır.)

 

:

HAYIR

 UYUŞMAZLIK KONUSU:

1-         16.12.2022 tarihinde Ankara’da meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC: ……………)’a ait 006 xx 0606 plakalı araç, park halinde bulunan 34 xx 3434 plakalı araca çarpması neticesinde çift taraflı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere 006 xx 0606 plakalı aracı sevk ve idare eden Gxxxx Yxxxxx kusurludur.

2-       Kazaya karışan 006 xx 0606 plakalı araç kaza tarihinde …………… Sigorta A.Ş nezdinde ………………. No’lu ‘‘KASKO’’ sigorta poliçesi ile teminat kapsamındadır. 

3-        Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A1 Sigortanın Konusu başlığı altında; ‘‘Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır..’’ hükmüne amir olup araçta meydana gelen hasarlar TEMİNAT kapsamındadır.

4-              Kaza neticesinde davalı ……………. Sigorta A.Ş, kazaya karışan aracı perte çıkartmış müvekkile ibraname karşılığında toplam 210.000,00-TL ödemede bulunmuştur. Tarafımızca alınan 17.06.2022 tarihli eksper raporunda aracın kaza tarihinde rayiç bedelinin 250.000,00-TL olduğu bu sebeple sigorta şirketi tarafından 40.000,00-TL eksik ödendiği saptanmıştır.

5-              2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar başlığı 111.madde; ‘‘Bu Kanunla öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarlarına ilişkin olup da,yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir.’’ hükmüne amir olup Tazminat miktarlarına ilişkin olan yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebileceği karara bağlanmıştır. Somut olayda alınan eksper raporundan da anlaşıldığı üzere Sigorta şirketi tarafından Pert Fark Bedelinin eksik ödendiği izahtan varestedir. Eksik ödenen 40.000,00-TL fahiş olup bu sebeple dava açma zorunluluğu doğmuştur.

6-            Ancak sigorta şirketi ile miktar itibarı ile ihtilaf bulunduğundan gerçek Pert fark bedelinin komisyonluğunuzca yapılan Bilirkişi İncelemesi sonucunda tespit edilmesini talep ederiz. Bu sebeple dava, Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere şimdilik 100,00-TL üzerinden açılmıştır. 

7-              Öte yandan Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2019/40 numaralı dosyada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Başka bir deyişle borcun kapsamının tespiti hususunda temel çerçeve ve ilkelerin kanunda belirlenmediği, idareye geniş bir takdir yetkisinin tanındığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla sözleşmenin içeriğine yönelik sınırlama öngören kurallar kanunilik ölçütü yönünden Anayasa’nın 13. ve 48. maddelerine aykırı bulunmuş ve buna ilişkin fıkraların iptaline karar verilmiştir. İptal kararı ile Sigorta Şirketlerinin Sigorta Genel Şartlarını dayanak göstererek teminat dışı bırakmaya çalıştığı zarar kalemleri teminat kapsamına alınmıştı. Bundan böyle teminatın kapsamını Sigorta Genel Şartları ve KTK’nın atıf yaptığı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu belirleyecektir. Bu haliyle sigorta şirketinin teminat kapsamı dışında bıraktığı zarar kalemleri de teminat kapsamındadır.

8-              Davalıya iadeli taahhütlü usulde teminat limitleri içinde ödeme yapması ihtarı 15 adet ekiyle birlikte 02.09.2022 tarihinde sigorta şirketine iletilmiş olduğu halde sigorta şirketi ihtarnameye olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermemiştir. KASKO sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması dava şartıdır. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplaması gerekir. Sigorta şirketince başvuru cevaplanamaz veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar görenin dava açabileceği veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabileceği öngörülmüştür. Davalı sigorta şirketi süresi içerisinde ihtarnameye cevap vermediğinden Tahkime başvurmak gerekmiştir. Talebimizde tüm denkleştirme nedenleri dikkate alınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER         : 6098 Sayılı TBK, Trafik Sigortası Genel Şartları, 2918 Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve sair mevzuat

DELİLLER                           : Poliçeler, Tutanaklar, Eksper raporu , Bilirkişi, Keşif ve yasal her türlü delil

NETİCE TALEP                  :Yukarıda arz ve izah edilen ve hakemliğinizce resen nazara alınacak hususlarla birlikte; 006 xx 0606 plakalı araçta meydana gelen fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere şimdilik 100,00-TL PERT FARK BEDELİ(BAKİYE HASAR BEDELİ)’nin 16.12.2021 haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek Ticari Temerrüt (Avans) faizi, tahkim masrafları, eksper ücreti ve vekalet ücreti ile birlikte ……………. Sigorta AŞ’den müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim……./……./2022      

                                                                                                                                                                                   İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

EKLER                         :

1-              Trafik Kazası Tespit Tutanağı,

2-              KASKO Poliçesi,

3-              Araç Fotoğrafları, Ruhsat

4-              İbraname, Eksper Raporu ve Eksper Ücreti ödeme dekontu.

5-              Sigorta Şirketi Başvuru Dilekçesi, PTT Tebliğ evrakı,

 

6-              Onaylı vekaletname sureti.

Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir