Araç Hasar Bedeli Tahkim Başvuru Dilekçesi (ZMMS- Trafik Sigortası)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                                                          SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

 

Başvuru Sahibi

:

Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………….)

Başvuran Vekili

:

Av. Bilal SAYIN- Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU

Sigorta Kuruluşu (Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kuruluşla ilgili başvuru yapıldığında tüm kuruluşlar buraya yazılabilir)

:

………….. Sigorta A.Ş

 

Poliçe Türü (trafik, kasko, yangın, hayat branşı sağlık veya hastalık vb.)

:

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Uyuşmazlığa Konu Poliçe No

:

………………..

Talep Konusu  (üstte bulunan poliçe türüne ek alt talep konusu örnek: -trafik – araç hasarı, trafik  değer kaybı, trafik – destekten yoksun kalma, trafik- sürekli maluliyet veya geçici maluliyet vb.)

:

ARAÇ HASAR BEDELİ

Uyuşmazlık Tutarı   (Sisteme girilen uyuşmazlık tutarı ile bu alana girilen uyuşmazlık tutarı aynı olmalıdır

:

100,00-TL(Fazlaya İlişkin Haklarımız saklı kalmak üzere)

Plaka No (başvuru sahibinin plakası)

:

006 xx 0606

Plaka No (karşı tarafın plakası varsa )

:

34 xx 3434

Riziko (hasar) tarihi

:

31.01.2022

Sigorta kuruluşu kısmi bir ödeme yaptı mı ?

Yapıldı ise yapılan ödeme tutarı ve ödeme tarihi

:

HAYIR

Tramer kusur oranına itiraz var mı?

(Sadece kusur tespiti komisyonumuzun görev kapsamı dışındadır.)

 

:

HAYIR

UYUŞMAZLIK KONUSU:

 • 01.2022 tarihinde Ankara’da meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………..)’a ait 006 xx 0606 plakalı aracına park halinde iken Gxxxx Yxxxxx sevk ve idaresindeki 34 xx 3434 plakalı aracın çarpması sonucu çift taraflı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere sürücü Gxxxx Yxxxxx, meydana gelen kazada kusurlu ve sorumludur.
 • Bu sebeple meydana gelen zararın davalıdan tahsili gerekmektedir. Şöyle ki: Kazaya karışan 34 xx 3434 plakalı araç kaza tarihinde ………… Sigorta AŞ nezdinde ………… No’lu ‘‘Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’’ sigorta poliçesi ile teminat kapsamındadır.
 • Sigorta Genel Şartları A5 Kapsama Giren Teminat Türleri başlığı altında; ‘‘a-) Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin bu genel şartta tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir.’’ hükmüne amir olup maddi hasarlı trafik kazalarında araçta meydana gelen HASAR BEDELİNİN teminat kapsamında olduğuna ve atfedilen kusur ve teminat limitleri dahilinde karşılanması gerektiği belirtilmiştir.
 • Öte yandan Anayasa Mahkemesi 17/7/2020 tarihinde E.2019/40 numaralı dosyada, Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinde yer alan “…ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda…” ibaresi ile ikinci cümlesindeki “…ve genel şartlarda…” ibaresinin ve 92. maddesinin (i) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Başka bir deyişle borcun kapsamının tespiti hususunda temel çerçeve ve ilkelerin kanunda belirlenmediği, idareye geniş bir takdir yetkisinin tanındığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla sözleşmenin içeriğine yönelik sınırlama öngören kurallar kanunilik ölçütü yönünden Anayasa’nın 13. ve 48. maddelerine aykırı bulunmuş ve buna ilişkin fıkraların iptaline karar verilmiştir. İptal kararı ile Sigorta Şirketlerinin Sigorta Genel Şartlarını dayanak göstererek teminat dışı bırakmaya çalıştığı zarar kalemleri teminat kapsamına alınmıştı. Bundan böyle teminatın kapsamını Sigorta Genel Şartları ve KTK’nın atıf yaptığı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu belirleyecektir. Bu haliyle sigorta şirketinin teminat kapsamı dışında bıraktığı zarar kalemleri de teminat kapsamındadır.

 

                                           DAVALI, ZARARDAN MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLUDUR

 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 88.maddesi; ‘‘Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.’’ hükmüne amir olup oluşan zarardan birden fazla kişinin sorumlu tutulduğu hallerde sorumlular arasında müteselsil sorumluluk esası geçerlidir. Somut olayda müvekkilin tüm zararlarından davalı şirket, işleten ve araç sürücüsü ile birlikte müşterek müteselsil sorumlu olduğundan tüm zararın davalıdan karşılanması gerekmektedir.
 • Davalıya iadeli taahhütlü usulde teminat limitleri içinde ödeme yapması ihtarı 9 adet ekiyle birlikte 09.12.2022 tarihinde sigorta şirketine iletilmiş olduğu halde sigorta şirketi ihtarnameye olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermemiştir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması dava şartıdır. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplaması gerekir. Sigorta şirketince başvuru cevaplanamaz veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar görenin dava açabileceği veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabileceği öngörülmüştür. Davalı sigorta şirketi süresi içerisinde ihtarnameye cevap vermediğinden Tahkime başvurmak gerekmiştir. Talebimizde tüm denkleştirme nedenleri dikkate alınmıştır.

HUKUKİ SEBEPLER         : 6098 Sayılı TBK, Trafik Sigortası Genel Şartları, 2918 Karayolları Trafik Kanunu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve sair mevzuat

 

DELİLLER                           :     Poliçeler, Tutanaklar, Eksper raporu , Bilirkişi, Keşif ve yasal her türlü delil

 

NETİCE TALEP                  : Yukarıda arz ve izah edilen ve hakemliğinizce resen nazara alınacak hususlarla birlikte; 006 xx 0606  plakalı araçta meydana gelen ve fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere şimdilik 100,00-TL ARAÇ HASAR BEDELİNİN 31.01.2022 haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek Ticari Temerrüt (Avans) faizi, tahkim masrafları ve vekalet ücreti ile birlikte ………. Sigorta AŞ’den müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ……/……/2023                      

                                                                                                                                                                               İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

EKLER                         :

 • Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • ZMMS Poliçe Bilgisi,
 • Araç Fotoğrafları,
 • Ruhsat
 • Onarıma İlişkin Belgeler
 • Sigorta Şirketi Başvuru Dilekçesi, PTT Tebliğ evrakı,
 • Sigorta Tahkim Komisyon Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont,
 • (Başvurucunun Şirket Olması Halinde Vergi Levhasının da Eklenmesi Gerekmektedir.)
 • Onaylı vekaletname sureti.
Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir