Destek Tazminatı İhtar (İhbar) Dilekçesi

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                                                                           ………………… SİGORTA A.Ş.’YE 

KONU            : ……………………  Poliçe Nolu KTK Zorunlu Mali sorumluluk Sigortası bedeli olan 1.000.000,00-TL‘nin tarafımıza ödenmesi talebidir.

08.2022 tarihinde Bursa’da meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkil Mxxxx Hxxxxx (TC:…………….)’ın kızı ve farazi desteği Gxxxx Yxxxxx (TC:…………….) vefat etmiştir. Müteveffanın vefatı neticesinde müvekkilim maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır. 

Söz konusu kazanın oluşumunda şirketinize ………………….. No’lu poliçeyle sigortalanmış olan 006 xx 0606  plaka sayılı araç sürücüsü kusurlu ve sorumludur. Müvekkilimin desteği ise YOLCU konumunda olup kazanın meydana gelmesinde herhangi bir müterafik kusuru bulunmamaktadır. 

Belirtilen KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi kaza tarihi itibarı ile kişi başına maddi zararlar için 000.000,00-TL’lik teminat sağlamakta olup, anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrası; “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmünü amir olup aynı trafik kazası sonucu ölüm halinde tazmini gereken zarar kapsamına nelerin gireceği 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunun 53. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; “Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır’’:

Cenaze giderleri.

Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.sayılmıştır.

TTK’nun Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmüne amirdir. Yukarıda açıklanan düzenlemeler kapsamında, trafik kazası sonucu müvekkilin ‘‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’’, ‘‘Cenaze Giderlerinin’’, teminat limitleri dahilinde sigorta şirketiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde, müvekkilimin ‘‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’’ ve ‘‘Cenaze Giderlerinin’’ tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2023

                                                                                                                                                                                   İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

 

EKİ      :

  • Kaza Tespit Tutanağı,
  • Soruşturma Evrakları, Otopsi Raporu,
  • Nüfus Kayıt Örneği,
  • Veraset İlamı,
  • Onaylı Vekaletname Sureti.
Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir