Destek Tazminatı Tahkim Başvuru Dilekçesi (Ölüm)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

 

                                                                                SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

 

Başvuru Sahibi

:

Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………………..)

Başvuran Vekili

:

Av. Bilal SAYIN- Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU

Sigorta Kuruluşu (Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kuruluşla ilgili başvuru yapıldığında tüm kuruluşlar buraya yazılabilir)

:

…………………… Sigorta A.Ş.

Poliçe Türü (trafik, kasko, yangın, hayat branşı sağlık veya hastalık vb.)

:

KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Uyuşmazlığa Konu Poliçe No

:

………………………..

Talep Konusu  (üstte bulunan poliçe türüne ek alt talep konusu örnek: -trafik – araç hasarı, trafik  değer kaybı, trafik – destekten yoksun kalma, trafik- sürekli maluliyet veya geçici maluliyet vb.)

:

KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinden kaynaklanan 1.000.000,00-TL ölüm teminatının ödenmesi talebidir.

Uyuşmazlık Tutarı   (Sisteme girilen uyuşmazlık tutarı ile bu alana girilen uyuşmazlık tutarı aynı olmalıdır

:

10.000,00-TL (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi) (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklı kalmak üzere)

Plaka No (başvuru sahibinin plakası)

:

 –

Plaka No (karşı tarafın plakası varsa )

:

34 xx 3434 

Riziko (hasar) tarihi

:

15.08.2022

Sigorta kuruluşu kısmi bir ödeme yaptı mı ?

Yapıldı ise yapılan ödeme tutarı ve ödeme tarihi

:

HAYIR

Tramer kusur oranına itiraz var mı?

(Sadece kusur tespiti komisyonumuzun görev kapsamı dışındadır.)

 

:

HAYIR

 

UYUŞMAZLIK KONUSU  :

1-               15.08.2022 tarihinde Bursa’da meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………………)’ın kızı ve farazi desteği Gxxxx Yxxxxx (TC:…………….) vefat etmiştir. Müteveffanın vefatı neticesinde müvekkilim maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır. 

2-               Söz konusu kazanın oluşumunda davalı sigorta şirketine …………….  No’lu poliçeyle sigortalanmış olan 34 xx 3434 plaka sayılı araç sürücüsü kusurlu ve sorumludur. Müvekkilimin desteği ise YOLCU konumunda olup, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir müterafik kusuru bulunmamaktadır.

3-               Belirtilen KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi kaza tarihi itibarı ile kişi başına maddi zararlar için 1.000.000,00-TL’lik teminat sağlamakta olup, anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

4-               6098 Sayılı Türk Borçlar kanunun 49. Maddesi; “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür” hükmüne amirdir. Buna göre bir kişi kusurlu ve hukuka aykırı bir eylemle (kasten, ihmal ederek, tedbirsiz davranarak) bir başkasını zarara uğratırsa zarar tazmini ile yükümlüdür. Zararın türü maddi ve manevi olabilir.

5-               TTK’nın Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmü gereği, trafik kazası sonucu ortaya çıkan destekten yoksun kalma tazminatının sigorta teminatı kapsamında olduğuna ve atfedilen kusur ve teminat limitleri dahilinde sigorta şirketi tarafından ödenmesine karar verilmesi talep ediyoruz.

6-               Öte yandan trafik kazası sonucu ölüm halinde tazmini gereken zarar kapsamına nelerin gireceği Borçlar Kanunun 45. maddesinde sayılmıştır. 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunun bu maddeye karşılık gelen 53. maddesinde; “Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

Ø  Cenaze giderleri.

Ø  Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

Ø  Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.”

7-               Yukarıdaki yasa maddelerinden de görüleceği üzere; trafik kazası sonucu şayet ölüm meydana gelmişse defin ve cenaze masrafları ile vefat eden mağdurun desteğinden yoksun kalan yakınlarının talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebilecek zarar kalemlerini oluşturur. Trafik kazası sonucu yaralanma halinde ise tedavi giderleri, tedavi sırasında çalışılamayan günlere ilişkin zararlar, kalıcı bir maluliyet varsa, kalıcı maluliyetin getirdiği maddi gelir kaybı en önemli maddi tazminat kalemleridir. Ölümü halinde ise defin cenaze masrafları ve vefat eden mağdurun desteğinden yoksun kalan yakınlarının zarar talep edebilecek tazminat kalemleridir. Trafik kazasında mağdur olan kişinin kaza sırasında araç kullanıyor olması halinde aracında ya da başka bir eşyasında kaza sebebi ile zarar meydana gelmişse bunlarda talep edebilecek tazminat kalemleri arasında sayılacaktır.

DAVA BELİRSİZ ALACAK DAVASIDIR

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 107.maddesi ‘‘Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. (2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.’’ hükmüne amirdir. Müvekkilin ‘‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’’ hesabı, konusu uzmanlık gerektiren bir durum olup alacağın miktarını belirleyebilmemiz mümkün değildir. Bu sebeple şu aşamada her türlü dava ve talep hakkımızı saklı tutarak davamızı şimdilik Mxxxxxx Hxxxxx için 10.000,00-TL üzerinden belirsiz alacak davası olarak açıyoruz. Başvurunun kabulü halinde tazminat hesabı için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep ediyoruz. HMK.madde.429/3 gereği sigorta şirketi tarafından verilen cevap dilekçesi ve dosyadan alınacak bilirkişi raporunun tarafımıza tebliğini talep ediyoruz. Bilirkişi raporunun tarafımıza tebliğine müteakip gerektiği takdirde müddeabihi artırma dilekçemizi sunacağımızı beyan ederiz.

                        DAVALI, ZARARDAN MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLUDUR

1-              2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 88.maddesi; ‘‘Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.’’ Hükmüne amir olup oluşan zarardan birden fazla kişinin sorumlu tutulduğu hallerde sorumlular arasında müteselsil sorumluluk esası geçerlidir. Somut olayda müvekkilin tüm zararlarından davalı şirket müşterek müteselsil sorumlu olduğundan tüm zararın davalıdan karşılanması gerekmektedir.

2-              Davalıya iadeli taahhütlü usulde teminat limitleri içinde ödeme yapması ihtarı 12 adet ekiyle birlikte 19.09.2022 tarihinde sigorta şirketine tebliğ edilmiş, sigorta şirketi başvurumuza olumlu veya olumsuz cevap vermemiştir.

3-              Zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması dava şartıdır. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplaması gerekir. Sigorta şirketince başvuru cevaplanamaz veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar görenin dava açabileceği veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabileceği öngörülmüştür.

4-              Davalı sigorta şirketi süresi içerisinde ihtarnameye cevap vermemiştir. Bu sebeple Tahkime başvurmak gerekmiştir. Talebimizde tüm denkleştirme nedenleri dikkate alınmıştır.

NETİCE-İ  TALEP  : Yukarıda arz ve izah edilen ve hakemliğinizce resen nazara alınacak hususlarla birlikte; Fazlaya dair talep ve dava hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla; KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından şimdilik; Mxxxxxx Hxxxxx için 10.000,00-TL Destekten Yoksun Kalma Tazminatının haksız fiil tarihinden (15.08.2022) itibaren ticari temerrüt (avans) faizi, yargılama masrafları ve avukatlık ücretiyle birlikte ………….. Sigorta A.Ş.’den müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim………/………/2022

                                                                                                                                 İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

 

EKLER                         :

1-              Kaza Tespit Tutanağı, İfade Tutanağı,

2-              ZMMS Poliçe Bilgisi,

3-              Nüfus Kayıt Örneği

4-              Veraset İlamı

5-              Sigorta Şirketine Yapılan Başvuru ve Tebliğe İlişkin Mail Çıktıları

6-              Sigorta Tahkim Komisyon Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont

7-              Onaylı vekaletname sureti

Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir