Kira ve Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku toplumsal yaşamda barınma ihtiyacını karşılayan gayrimenkul mallar ile ilgili temel hukuki altyapıyı oluşturan hukuk dalıdır.  Toplumun her kesimini yakından ilgilendirmektedir. 

Kira ve Gayrimenkul alanındaki uyuşmazlıkların yargısal süreçleri zorlu ve masraflıdır.  Uyuşmazlıklar yargısal sürece taşındığında taraflar yüksek mahkeme giderleri ve ücret ödemeleriyle karşılaşıp, hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu nedenle, gayrimenkulden kaynaklanan davalarda, iş ve işlemlerin güvenliği bakımından gayrimenkul hukuku alanında uzman bir Avukattan hukuki destek alınarak işlem yapılması, oldukça önemlidir.

Kira ve Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk’un bir parçasını teşkil eden eşya hukukunu temsil eden bölümleri de içine alan özel hukuk dalıdır. Toplumun hemen her kesimini de yakından ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukukunun konuları arasına her nevi taşınmaz (ev,arsa,tarla vs. ) girmektedir. 

Gayrimenkul Hukuku alanında çok fazla detay barındırmaktadır. Ülkemizde tapu ve kadastro genel müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı olarak iş ve işlemlerin kayıtları tutulmakla beraber işlem güvenlikleri ve sorumluluk bu kuruluşlara yani devletin kendisine aittir. Gayrimenkul Hukukunun temel işlem güvenliği sağlanarak kişilerin “mülkiyet hakkı” nı korumaktadır. Gayrimenkul alanında ortaya çıkan uyuşmazlıkların, taraflar arasında çözülemeyip yargıya taşınması durumunda; hukuki destek alınması son derece önemlidir.

Kira ve Gayrimenkul Davaları Nelerdir?

  1. Gayrimenkul hukuku alanına giren ilgilendiren davalar:
  2. Tapu İptali Ve Tescili Davası,
  3. Ortaklığın Giderilmesi (İzale-İ Şuyu),
  4. Muvazaa Nedeniyle Tapu Devir İşlemlerinin İptali,
  5. Ecrimisil Davası (İşgal Tazminatı),
  6. Müdahalenin Men-İ (Müdahalenin Önlenmesi) Davası,
  7. Şufa (Önalım) Davası,
  8. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Tapu İptal Ve Tescil Davası 
  9. gibi mülkiyet hakkının ihlalinden kaynaklanan davalar gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Bunun haricinde Gayrimenkul, Kira İş ve İşlemlerinden doğan Kiralananın tahliyesi ve teslimine ilişkin davalar da bu kapsamda değerlendirilebilir.

Kira ve Gayrimenkul Hukuku Kapsamında Verdiğimiz Hizmetler

Kira tespit davaları, Kira Tahliye Davaları, Tapu iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili, Müdahalenin men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili, Şufa, ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili, Muris muvazaası (mirasçıdan mal kaçırılmasına ilişkin) davalar taraflarının temsil edilmesi, Kamulaştırma davalarında tarafların temsil edilmesi, İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması, Yabancıların mülk edinmesi ve edinirken bilinmesi gerekenler konusunda (değerleme raporu alma zorunluluğu ve merkez bankası sermaye hareketleri genelgesi uyarınca döviz alım belgesi zorunluluğuna ilişkin şartlar, arsa, tarla alımı halinde proje geliştirme zorunluluğu aksi halde tasfiyeye ilişkin konular) konusunda danışmanlık ve süreç takibi,

Taşınmaz malların alımı, satımı, şerh beyan tesisi, idari yanlışlıkların düzeltilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi(web tapu sisteminden taşınmaz alım, satımı,  İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi, Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması, Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi, İpotek tesis edilmesi ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi, Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi protokollerin hazırlanması konusunda hukuki destek verilmesi.

Kira ve Gayrimenkul Hukuku Davaları