Enhertu İlacı SGK Davası, Enhertu İlacı Hangi Tedavilerde Kullanılır, Enhertu İlacını SGK’nın Karşılaması İçin Ne Yapılmalıdır, Enhertu İçin SGK’ya Başvuru, SGK Tarafından Karşılanmayan Enhertu İçin Ne Yapılmalıdır, Enhertu İlacı SGK Davası Görevli Mahkeme, Enhertu İlacı SGK Davası Ödenen Bedellerin İadesi mümkün mü, Enhertu İlacı SGK Davası Yürütmeyi Durdurma nasıl yapılır, Enhertu İlacı SGK Davası Karardan Sonra Yapılması Gerekenler gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Bu makalemizde merak edilen tüm bu soruların cevapları derlenmiştir. 

Ayrıca hukuk ofisimizde Enhertu akıllı kanser ilacı ile ilgili görülen emsal niteliği taşıyan bazı kararlar bilgilerinize sunulmuştur. 

Enhertu İlacı SGK Davası

Enhertu İlacı Hangi Tedavilerde Kullanılır?

Enhertu, Trastuzumab-deruxtecan adlı etkin maddeyi içeren yeni nesil bir kanser ilacıdır. Enhertu ilacı genellikle mide kanseri ve meme kanseri gibi belirli kanser türlerinin tedavisinde kullanılır. Enhertu 100 mg adlı ilacın fiyatı 7 Ocak 2024 tarihi itibariyle yaklaşık 149.787,90-TL’dir.

Enhertu İlacını SGK'nın Karşılaması İçin Ne Yapılmalıdır?

Enhertu ilacını SGK’nın karşılaması için Kuruma karşı bir dava sürecinin yürütülmesi gerekmektedir. Kanser ilaçlarına karşı dava yolu ile SGK’nın ödemediği bir ilacın bedelinin ödenmesinin hasta için bir hak niteliğinde olması bazı şartlara ve aşamalara bağlıdır. Bunlar:

 1. İlaç kullanım hakkı olması,
 2. SGK’ya başvuru yapılması,
 3. SGK’ya karşı bir dava sürecinin yürütülmesi,
 4. İmmünoterapinin zorunlu ve tıbba uygun olarak kullanılmasıdır.

Enhertu İçin SGK'ya Başvuru Yapılması

Hekim tarafından önerilen Enhertu adlı ilacın eczaneden ücretsiz bir şekilde temin edilememesi durumunda dava açmadan önce SGK’ya ihtar niteliğinde bir başvuru yapılır. Bu aşamada hastalar, ilaç kullanım raporu ve reçetelerini sunarak ilacın kullanılmaya başlanmadan önce veya başlandıktan sonra, önceden ödenmiş olan ilaç bedellerinin SGK tarafından iade edilmesi ve bundan sonraki tedavi sürecinde kullanılacak ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması talepleriyle SGK’ya başvuruda bulunmalıdır. Bu başvuru, Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak yapılmalıdır.

SGK Tarafından Karşılanmayan Enhertu İçin Ne Yapılmalıdır?

SGK tarafından karşılanmayan Enhertu için Kuruma yapılan başvurunun reddedilmesinin veya Kurum cevabını bekleme süresinin dolmasının ardından bir dava sürecinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu davada öncelikle ilaç bedelinin tamamının sürekli ve kesintisiz şekilde dava sonuçlanıncaya kadar Kurum tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir kararı/yürütmeyi durdurma kararı verilmesi ve ilaç teminine/ilaç bedellerinin ödenmesine ilişkin başvurunun reddedilmesi konulu SGK işleminin iptali talep edilir.

Enhertu İlacı SGK Davası Görevli Mahkeme

SGK tarafından karşılanmayan Enhertu ilacı için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca,

 1. Kanunun 4/a ve 4/b maddelerine göre sigortalı sayılanlar hakkında açılacak dava İş Mahkemelerinde görülür. Başka bir deyişle görevli mahkeme İş Mahkemesidir. 
 2. Kanunun 4/c maddesine göre sigortalı sayılanlar veya Emekli Sandığına bağlı çalışanlar hakkında açılacak davada ise İdare Mahkemeleri görevlidir.
 3. Yetkili mahkeme ise, SGK’ya yapılan başvuruyu reddeden ilgili şubenin bulunduğu yer iş veya idare mahkemeleridir. Bununla birlikte davanın açılacağı yerde iş mahkemelerinin bulunmaması durumunda asliye hukuk mahkemesi iş mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.

Enhertu İlacı SGK Davası Ödenen Bedellerin İadesi

Enhertu ilacı SGK davası ödenen bedellerin iadesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına karşı yürütülmüş olan kurum işleminin iptali/akıllı kanser ilacının temini davasında, yargılama sonucu beklenerek alınacak olumlu bir kararın ardından hastanın tedavi sürecinde kullanacağı ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Bunun için SGK’ya bir dilekçe yazılarak (ve buna mahkemenin kararı da eklenerek) lehe kararın uygulatılması gerekmektedir.

Enhertu SGK Tarafından Karşılanıyor Mu?

Türkiye’de 3 farklı kanser türünde 5 farklı kullanım şekliyle ruhsatlı olmasına rağmen ENHERTU SGK tarafından karşılanmamaktadır. Ancak SGK’nın ret cevabına karşı dava açılarak ödeme kapsamına alınmaktadır. Başka bir deyişle kanser hastaları SGK’nın ret cevabına karşı görevli ve yetkili mahkemede dava açarak bu ilaçtan karşılıksız faydalanabilecektir. Görevli ve yetkili mahkeme makalemizin ilerleyen bölümünde açıklanmıştır.

Enhertu Kanser İlaç Fiyatı Ne Kadar? 

Enhertu adlı ilacın 18 Mayıs 2024 tarihi itibarı ile yaklaşık fiyatı 100 mg’lik doz fiyatı 2799 dolardır. 

Enhertu Kanser İlacına Karşı Dava Yolu

Enhertu kanser ilacına karşı dava yolu ile SGK’nın ödemediği bu ilacın bedelinin ödenmesinin hasta için bir hak niteliğinde olması bazı şartlara ve aşamalara bağlıdır. Buna göre;

 1. Hastanın İlaç Kullanım Hakkı Olması : İlaç kullanım hakkı, hekim tarafından hastanın kanser tedavisi için kullanılacak ilacın belirlenmesini ifade eder. Daha sonra tedaviye başlanabilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusu yapılması gerekmektedir. Hekim tarafından reçete edilen ilacın eczaneden ücretsiz bir şekilde temin edilememesi durumunda ikinci aşamaya geçilir.
 2. SGK Başvurusu Yapılması: Hastalar SGK’yı durumdan haberdar etmek amacıyla, ilacın kullanılmaya başlanmadan önce veya başlandıktan sonra, önceden ödenmiş olan ilaç bedellerinin SGK tarafından iade edilmesi ve bundan sonraki tedavi sürecinde kullanılacak ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanması talepleriyle SGK’ya başvuruda bulunmalıdır.
 3. İmmünoterapinin Zorunlu ve Tıbba Uygun Olarak Kullanılması: Eğer bu başvuru SGK tarafından reddedilirse, sürecin son adımı olan “Kurum İşleminin İptali ve İlaç Temini” davası açılmalı; iş/idare mahkemelerinde açılacak olan davada, SGK’ya yapılan başvurunun reddinin iptali ve hastanın tedavi süresince ilaçlarının ödenmesi taleplerinin yanı sıra, yargılama süresince hastanın ilaca erişiminde oluşabilecek mağduriyeti önlemek amacıyla ihtiyati tedbir talebinde de bulunulmalıdır.

Dolayısıyla yargılama sonucu beklenerek alınacak olumlu bir kararın ardından hastanın tedavi sürecinde kullanacağı ilaç bedelleri SGK tarafından ödenmektedir.

Enhertu İlacına Ödenen Meblağın İadesi

Enhertu kanser ilacını kullanan hasta ödemiş olduğu meblağı geri alabilir mi sorusu sıkça sorulmaktadır. Öncelikle hasta tarafından ödenen meblağın SGK tarafından iade edilebilmesi için yasal prosedürlerin işletilmiş olması gerekmektedir. Bu durumu şu şekilde izah edebiliriz. Kanser hastasıne teşhis konulduktan sonra hekim raporu ve reçete ile SGK ya başvuran hasta başvuru tarihinden sonraki tüm süreçte kullanmış olduğu Enhertu ilacının parasını SGK dan iade alabilecektir. Zira bu durumda ihbar/ihtar şartının gerçekleştiği ve SGK nın sorumluluğunun başladığı muhakkaktır. Ancak SGK ya herhangi bir başvuru yapılmamış ise bu durumda hastanın, akıllı ilaca ödemiş olduğu meblağı alıp alamayacağı noktasında ihtilaf bulunmaktadır.

Enhertu Akıllı İlaca Karşı İhtiyati Tedbir Talebi

6100 Sayılı HMK’nın 389. maddesinde ”Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.” denmektedir. Buna ilişkin olarak Enhertu kanser ilacı için, ilaç temininde yaşanacak gecikmenin önlenmesi, hastaların hak kaybı yaşamaması ve yargılama sürelerinin uzunluğu göz önünde bulundurularak talep üzerine İhtiyati Tedbir kararının öncelikli olarak verilmesi gerekmektedir.

Enhertu Akıllı İlaca Karşı Yürütmenin Durdurulması Talebi

İdare mahkemesinde açılacak davalarda ise ihtiyati tedbir talebinin yerini YÜRÜTMENİN DURDURULMASI talebi alır. Yürütmenin durdurulması konusu, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. Maddesinde “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.” denilerek düzenlenmiştir. Buna ilişkin olarak kanser ilaçlarında, ilaç temininde yaşanacak gecikmenin önlenmesi, hastaların hak kaybı yaşamaması ve yargılama sürelerinin uzunluğu göz önünde bulundurularak talep üzerine idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararının öncelikli olarak verilmesi gerekmektedir.

Enhertu İlacı İçin Görevli ve Yetkili Mahkeme

SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser ilacı olan Enhertu için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca,

 1. Kanunun 4/a ve 4/b maddelerine göre sigortalı sayılanlar hakkında açılacak dava İş Mahkemelerinde görülür. Başka bir deyişle Görevli Mahkeme İş Mahkemesidir. 
 2. Kanunun 4/c maddesine göre sigortalı sayılanlar veya emeklilerinin yani Emekli Sandığı‘na bağlı çalışanlar hakkında açılacak davada ise İdare Mahkemeleri görevlidir.
 3. Yetkili mahkeme ise, SGK’ya yapılan başvuruyu reddeden ilgili şubenin bulunduğu yer idare veya iş mahkemeleridir. Bununla birlikte davanın açılacağı yerde iş mahkemelerinin bulunmaması durumunda asliye hukuk mahkemesi iş mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.

Tedavi Devam Ederken Hastanın Ölmesi

SGK tarafından karşılanmayan kanser ilacı olan Enhertuya ilişkin dava devam ederken hastanın vefat etmesi durumunda dava konusuz kalmaktadır. Başka bir deyişle davanın konusu tedavi süresince ilaç bedellerinin SGK tarafından karşılanmasıdır. Bu sebeple kanser hastasının vefatı halinde korunmaya değer bir yarar kalmadığından dava konusuz bırakılmaktadır. Şu kadar ki ödenen ilaç bedellerinin iadesi için açılan davalarda durum farklıdır. Koşulları sağlamak kaydıyla ilaç bedelinin iadesi davasının devam edebilmesi için müteveffanın mirasçıları davaya devam edebilirler.

Akıllı Kanser İlacı Enhertu İçin Hekim Raporunun Önemi

Enhertu akıllı kanser ilacında hekim raporu, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak başvuruda ve devamında yürütülmesi muhtemel olan yargı süreci kapsamında son derece önemlidir. Şöyle ki; hasta, tedavi gördüğü hastanenin tıbbi onkoloji bölümünden alacağı hekim raporu ile uygulanacak tedavinin hastaya uygunluğu, tedavi yöntemi, tedavinin mahiyeti, ilacın bilgileri, dozu ve ilacın kullanım süresi belirlenmektedir.

Dolayısıyla başvuru/dava yoluyla SGK’dan talep edilecek olan hususlar hekim raporu sayesinde şekillenmekte ve hem SGK hem mahkeme tarafından diğer evraklarla birlikte başvuru değerlendirmesi yapılmaktadır.

Belirtmekte fayda var ki hekim raporunda Enhertu ilacının hasta için kullanımının hayati öneme haiz olması gerekmez. Başka bir deyişle dedavi için faydalı olması yeterlidir. Zira modern tıbbın uygun ve faydalı gördüğü ilaç YAŞAM HAKKI kapsamında değerlendirilmekte ve Sosyal Devlet anlayışı gereği karşılıksız temini devletin asli görevlerinden sayılmaktadır.

Enhertu’ya Karşı Açılan Davanın Kazanılması Sonrası Yasal Süreçler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına karşı yürütülmüş olan kurum işleminin iptali/akıllı kanser ilacının temini davasında, yargılama sonucu beklenerek alınacak olumlu bir kararın ardından hastanın tedavi sürecinde kullanacağı ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Bunun için SGK’ya bir dilekçe yazılarak (ve buna mahkemenin kararı da eklenerek) lehe kararın uygulatılması gerekmektedir.

Söz konusu dilekçe bir talep evrakı niteliğinde olup içeriğinde, mahkemenin ilacın tedavi süresince ücretsiz ve kesintisiz olarak SGK tarafından karşılanacağına hükmettiğini bildirmekte ve ilacın temininin zorunluluğunu ifade etmektedir. Bu dilekçe ile birlikte hekimin hastaya yazdığı reçetenin asıl sureti de SGK’ya fiziken (elden) sunularak ilaçların bedel ödenmeksizin temini sağlanır.

Bilindiği üzere reçetelerin yazıldıktan itibaren temin edilmesi için belirli bir süresi bulunmaktadır. Bundan dolayı hasta, tedavi süresince reçete edilen her yeni doz akıllı ilaç için bahsedilen üstyazı ile birlikte SGK’ya tekraren başvurur. Böylelikle mahkeme ilamının ibrazı ile birlikte yenilenen başvurular sonucunda hasta, dava yoluyla elde ettiği hakkının icrasını gerçekleştirmiş olur. Bu süreç, dava süresince alınan akıllı ilaç kürlerinin bedelinin hastaya ödenmesinde de benzer şekilde işler ve bu kez ödenen ilaç bedellerinin hastaya iadesi yine SGK tarafından sağlanır.

Enhertu Akıllı İlaç Mıdır?

Kanser hücrelerinin büyüme ve gelişimini ya da yayılım göstermesini önlemeye yönelik ilaçlara akıllı ilaç denilmektedir. Başka bir deyişle akıllı ilaçlar, kanser hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasını ve yayılmasını önlemek için modern tıp tarafından tasarlanmış, doğrudan hedefe yönelik tedavi için en önemli araçlardan biridir. Bu bakımdan Enhertu akıllı bir ilaç türüdür. 

Akıllı İlaç Hangi Alanlarda Kullanılır?

Akıllı ilaçlar birçok tedavi yönteminde kullanılmakla birlikte esasında; kanser tedavisi, akciğer kanseri tedavisi, prostat kanseri tedavisi, kolon kanseri tedavisi, meme kanseri tedavisi, rahim kanseri tedavisi, bağırsak kanseri tedavisi, cilt kanseri tedavisi, pankreas kanseri tedavisi rahim ağzı kanseri tedavisi, beyin tümörü tedavisi, ışın tedavisi, lösemi tedavisi, akciğer kanser tedavisi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Enhertu Akıllı İlacın Yan Etkileri Nelerdir?

Akıllı ilacın yan etkileri, kanser tedavisinde uygulanan klasik kemoterapi gibi tedavi yöntemlerine kıyasla daha azdır ancak akıllı ilaçların da hastadan hastaya göre yan etkilerinin görülmesi olasıdır. Enhertu bir akıllı ilaç türü olduğundan yan etkiler hastada görülebilmektedir. Bunlardan bazıları, yüksek tansiyon, cilt reaksiyonları (kuruluk, kızarıklık, döküntü), kan pıhtılaşması, yaraların geç iyileşmesi, sindirim ve bağışıklık sistemi problemleri, karaciğer fonksiyonlarında bozukluk vb.dir.

Enhertu İlacı SGK Davası Karardan Sonra Yapılması Gerekenler

SGK Başkanlığına karşı yürütülmüş olan kurum işleminin iptali/akıllı kanser ilacının temini davasında, yargılama sonucu beklenerek alınacak olumlu bir kararın ardından hastanın tedavi sürecinde kullanacağı ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Bunun için SGK’ya bir dilekçe yazılarak (ve buna mahkemenin kararı da eklenerek) lehe kararın uygulatılması gerekmektedir.

Söz konusu dilekçe bir talep evrakı niteliğinde olup içeriğinde, mahkemenin ilacın tedavi süresince ücretsiz ve kesintisiz olarak SGK tarafından karşılanacağına hükmettiğini bildirmekte ve ilacın temininin zorunluluğunu ifade etmektedir. Bu dilekçe ile birlikte hekimin hastaya yazdığı reçetenin asıl sureti de SGK’ya fiziken (elden) sunularak ilaçların bedel ödenmeksizin temini sağlanır.

Bu süreç, dava süresince alınan akıllı ilaç kürlerinin bedelinin hastaya ödenmesinde de benzer şekilde işler ve bu kez ödenen ilaç bedellerinin hastaya iadesi yine SGK tarafından sağlanır.

Enhertu Kanser İlacı Emsal Karar

Enhertu akıllı kanser ilacı ile ilgili Minval Hukuk & Danışmanlık ofisinde görülen somut uyuşmazlıkta, Ankara 16. İş Mahkemesinin yargılama aşamasında vermiş olduğu İhtiyati Tedbir kararı faydalanmanız için aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Ankara 16. İş Mahkemesi Esas No 2024/24 Esas

İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen dilekçe ve ekleri ile tüm dosya kapsamı incelenerek Türk Milleti adına yapılan değerlendirme sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili tedbir talepli dava dilekçesi ile; davacının, Mide Malign Neoplazmı (HER2+Mide Korsinomu) kanseri hastalığı nedeniyle Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümünde tedavi gördüğünü, tedavisi için Trastuzumab Deruxtecan etkin maddeli “Enhertu” isimli ilacı kullandığını, ilacın kullanımı için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Endikasyon Dışı İlaç başvurusunda bulunulduğunu, bir küre ait güncel değerin KDV dahil yaklaşık 130.000,00 TL olduğunu, ilaç kullanım raporunda ilacı kullanmasının elzem olduğu, aksi halde hayati risk taşıdığının tespit edildiğini, hayati riskinin de azaltacağını, ilaç bedelini karşılamasının mümkün olduğunu belirterek, adli yardım talebinde bulunduklarını, davacının tedavisinde kullanılan Trastuzumab Deruxtecan etkin maddeli “Enhertu” adlı ilacın bedelinin tamamının herhangi bir kesinti veya iskonto yapılmaksızın karar kesinleşinceye kadar ilaç bedellerindeki değişimden etkilenmeksizin sürekli ve kesintisiz şekilde dava sonuçlanıncaya kadar Kurum tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir kararı verilmesine, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün 18.01.2024 tarihli ve E-66459318-108.05-88465352 sayılı işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 6100 sayılı HMK 389. maddesinde mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilebilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından yada tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği belirtilmiştir.

Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda; davacının Mide Malign Neoplazmı hastalığı nedeniyle tedavisinde Trastuzumab Deruxtecan etkin maddeli “Enhertu” adlı ilacın kullanıldığı, “yasada gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği” hükmünün düzenlendiği, talep konusu ilacın hayati öneme sahip olduğuna ilişkin doktor heyet raporu nedeniyle davacının “yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu”nun anlaşılması, dosyada delillerin toplanarak tam ispata ulaşılıp karar verilmesinin beklenmesi halinde ilacın kullanımının aciliyeti ve hayati öneme haiz oluşu dikkate alındığında, talep sonucu istek gibi karara bağlansa dahi bir anlam ifade etmeyebilecek olması, tedavinin halen devam etmekte bulunması, dava konusu ilaç ile ilgili görülen tedavinin acil ve hayati önemi haiz olması ve dosya kapsamına göre; davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin takdiren teminatsız olarak kabulü ile, davacının Mide Malign Neoplazmı hastalığı nedeniyle tedavisinde kullanılan Trastuzumab Deruxtecan etkin maddeli “Enhertu” adlı ilacın reçete tarihi olan 12/01/2024 tarihinden itibaren 3 aylık bedelinin iskonto ve kesinti yapılmaksızın davalı Kurumca tedbiren karşılanmasına, ilacın yurtdışından ithali için gerekli ödemenin Türk Eczacılar Birliği Yurtdışı İlaç Temin Birimine yapılmasına, karar vermek gerekmiştir. KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile; Davacının tedavisinde kullanılan Trastuzumab Deruxtecan etkin maddeli “Enhertu” isimli ilacın reçete tarihi olan 12/01/2024 tarihinden itibaren 3 aylık bedelinin iskonto ve kesinti yapılmaksızın davalı Kurumca tedbiren karşılanmasına, ilacın yurtdışından ithali için gerekli ödemenin Türk Eczacılar Birliği Yurtdışı İlaç Temin Birimine yapılmasına,

2-Taraflara ihtiyati tedbir kararının tebliğine,

3-Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili ünitesine kabul edilen ihtiyati tebdir kararı kapsamında işlem yapılmasının bildirilmesine,

4-Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 hafta içinde mahkememize itiraz edilebileceğine, Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.

Ankara 8. İş Mahkemesi 2023/176 E, 2023/263 K, 12.09.2023 T  

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize sunduğu dava dilekçesinde; müvekkilinin 4.Evre Metastatik Rektum kanseri olduğunu, tedavi gördüğünü, 21 günde bir olmak üzere toplam 12 kür trastuzumab derextecan adlı ilacı 460 mg/gün şeklinde kullanması gerektiğini, ilacın yurdışından ithalat yoluyla temin edilebildiğini, bir küre ait güncel değerin 2.678,66 Euro olduğunu, ilaç bedelinin müvekkili tarafından karşılanamayacağını, tedavi süresince ilaçların davalı kurum tarafından karşılanması için kuruma başvurulduğunu, kurum tarafından ilacın SUT kapsamında bulunmadığından karşılanmasının mümkün olmadığının bildirildiğini belirterek kurum işleminin iptali ile  müvekkilinin kullanmak zorunda olduğu trastuzumab derextecan adlı ilacın tedavi süresi boyunca ücretsiz ve kesintisiz olarak davalı kurum tarafından karşılanmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Sgk vekili cevap dilekçesinde; davacının bildirdiği ilaçlar SUT Ek-4/A ve Ek 4/C listelerinde yer almaması nedeniyle ilaç bedellerinin karşılanamadığını, kurumca tesis edilen işlemin yasaya ve mevzuata uygun olduğunu beyan ederek davanın reddini istemiştir. 

Uyuşmazlık; aksi yöndeki kurum işleminin iptali istemine yöneliktir. 5510 sayılı Yasa’nın 63. maddesinde; genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş   göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri sayılmış, anılan maddenin ( f ) bendinde Kurum’un, “…sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbi araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbi cihaz, tıbbi sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri…” sağlayacağı belirtilmiştir. 

Anılan Yasa’nın 64. maddesinin uyuşmazlık konusu dönemdeki düzenlemesine göre; Kurum’ca finansmanı sağlanmayacak sağlık    hizmetlerinin, vücut bütünlüğünü sağlamak amacıyla yapılan ve iş kazası ile meslek hastalığına, kazaya, hastalıklara veya konjenital nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri; Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri; yabancı ülke vatandaşlarının, genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları olduğu belirtilmiştir.  

5510 sayılı Yasa’nın 63. maddesi gereğince; hastalığı durumunda sigortalı veya hak sahiplerinin sağlıklarını kazanmaları için gerekli ilacın Kurum tarafından karşılanması gerekmekte olup teşhis edilen hastalığının Kurum’ca finansmanı sağlanan yöntem ve ilaçlarla tedavi edilemediğinin anlaşılması karşısında; somut olayda, tedavi için tıbben gerekli olduğunun anlaşılması durumunda, Yasa’nın 64. maddesindeki düzenlemeden, davaya konu içerikli ilaçların finansmanının sağlanmasına engel bir anlamın çıkarılamayacağı gözetilmelidir. 5510 sayılı Yasa’nın 63. maddesinde; Kurum’un, finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin teşhis ve tedavi yöntemleri ile ( f ) bendinde belirtilen sağlık hizmetlerinin türlerini, miktarlarını ve kullanım sürelerini, ödeme usul ve esaslarını Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkili olduğu, Kurum’un bu amaçla komisyonlar kurabileceği, ulusal ve uluslararası tüzel kişilerle işbirliği yapabileceği, komisyonların çalışma usul ve esaslarının Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Kurum’ca belirleneceği belirtilmiştir. Davacının muayene ve tedavi evrakları getirtilmiş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığı’ndan  heyet raporu alınmıştır.  Gazi Üniversitesi Hastanesinin 07/08/2023 tarihli raporunda; ilacın kullanımının hayati öneme haiz olmadığı, kullanılmasının zorunlu bulunmadığı, ancak fayda sağlayabileceği, çoklu basamak kemoterapisi uygulandığı, hastalık progresyonu geliştiği, mevcut tedavi seçeneklerini tüketmiş olan hastada davaya konu olan Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) (Enhirtu) adlı ilaç ile uygulanacak tedavi ve hali hazırda mevcut tedavi seçeneklerine göre daha etkili ve yararlı olabileceği, ilacın muadilinin bulunmadığı belirtilmiştir. Uzman raporu denetime elverişli ve hüküm kurmaya yeterli görülmüştür.

Mahkememizce yapılan değerlendirmelere göre; davacının hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın muadilinin bulunmadığı,  mevcut tedavi seçeneklerine göre daha etkili ve yararlı olabileceği, (Yargıtay 21. HD, 2018/2108 Karar) hizmet döküm cetveline göre davacının 4b mensubu olduğu,  kurum işleminin iptalinin gerektiği düşüncesi ile aşağıdaki hüküm oluşturulmuştur. HÜKÜM:Gerekçesi açıklandığı üzere;

 1. Davanın kabulüne,Yargılama giderlerinin davalı üzerinde bırakılmasına,
 2. Davalı kurumun 03/05/2023 tarihli işleminin iptaline,
 3. Davacının tedavisinde kullanılan  Trastuzumab Derukstekan  etkin maddeli ‘ENHERTU 100 mg Flakon’ isimli ilacın tedavi süresince davalı kurum tarafından ücretsiz ve kesintisiz olarak temin edilmesine,
 4. İlaç bedelinin davalı SGK tarafından doğrudan ilacı ithale yetkili kuruluş olan Türk Eczacılar Birliği’ne ödenmesine,
 5. Davacı tarafından yatırılan 179,90 TL harç giderinin karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,
 6. Davalı kurum harçtan muaf olduğundan bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
 7. Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca  9.200,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
 8. Davacının yaptığı müzekkere, tebligat, uzman görüşü gideri toplamı 5.054,50 TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,
 9. Taraflarca yatırılan gider avanslarının kullanılmayan kısımlarının, HMK 333. Maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde istek halinde  ilgililere iadesine,  Dair, davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı 5521 sayılı yasanın 8/2. Maddesi gereğince ve HMK 321/2. Maddesi uyarınca, gerekçeli kararın tebliğinin hükmün tefhimi olarak kabul edildiğinden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde İstinaf  yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.12/09/2023    

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir