Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2024/890-E, 2024/2113-K

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, istinaf incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, istinaf isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; davacının davalıya ait iş yerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı işverence performans yetersizliği gerekçe gösterilerek feshedildiğini, bu gerekçenin gerçeği yansıtmadığını, davalı işveren feshinin geçerli nedene dayanmadığını belirterek işe iade kararı verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının iş akdinin performans yetersizliği sebebiyle geçerli nedene dayanılarak feshedildiğini savunmuştur. 

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davalı tarafça feshin geçerli nedene dayandığının ve feshe son çare olarak başvurulduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Talebi:

Davalı vekili; performans düşüklüğünün davacı savunması ile de sabit olduğunu, kabul edilen ücretin hatalı olduğunu, süreklilik göstermeyen ödemelerin giydirilmiş ücrette dikkate alınamayacağını belirterek istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Gerekçe:

İstinaf incelemesi HMK 355/1 maddesi uyarınca kamu düzenine aykırılık halleri dışında istinaf edenin sıfatı ve istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılmıştır.

4857 sayılı Kanunun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Davalı tarafça iş akdinin davacının performansının yetersizliğinden dolayı geçerli nedenle feshedildiği savunulmuştur.

İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Performans ve verimlilik standartları iş yerine özgü olmalı ve objektiflik ölçütü o iş yerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygulanmalıdır. Performans standartları gerçekçi ve makul belirlenmelidir Ayrıca performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nedenin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli kabul edilmeyebilir.

4857 sayılı Kanunun 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. 

Somut olayda; ispat yükü üzerinde bulunan işveren dosya içerisine, işçiye performans değerlendirmesine esas olacak objektif ölçütlerin tebliğ edildiğine ilişkin belge ibraz etmediği gibi, davacı ile aynı kıdemde olan ve aynı işi yapan diğer çalışanlara ilişkin performans verilerini sunmamış ve işçinin performansının emsal çalışanlarda düşük olduğu ispatlanamamıştır. Öte yanda işveren tarafından davacının kısa bir eğitimle daha verimli olabileceği bir pozisyonda çalışması için herhangi bir girişimde bulunulmadığı da dikkate alındığında feshin geçerli nedene dayanmadığı anlaşılmıştır. Davanın kabulüne karar verilmesi yerindedir.   

         Davalı tarafça ücret tespiti hususunda itiraz dile getirilmekle birlikte boşta geçen süre ücretinin hesabında çalışılıyor olunması halinde işçiye sağlanacak tüm para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin göz önünde tutulması gerekmekte olup, bilirkişi tarafından işveren belgelerinden hareketle hesaplama yapılmakla ve ek ödemelerin bordrolara göre süreklilik arz ettiği anlaşılmakla bu hususu yönelik itiraz yerinde görülmemiştir.

Sonuç olarak; dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık olmadığı anlaşılmış bu sebeple davalı vekilinin istinaf itirazları yerinde görülmemiş ve talebin reddine karar vermek gerekmiştir.

Hüküm:

  1. Yerel mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararına yönelik davalı vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353-(1)-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

  2. Alınması gerekli istinaf kanun yolu karar ve ilam harcı davalı tarafça peşin harç olarak yatırılmakla başkaca harç alınmasına yer olmadığına,

  3. Davalı tarafça istinaf kanun yolu başvurusu için yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, gider avansından arta kalan tutarların ilgili tarafa iadesine,

  4. Kararın tebliği, kesinleştirme, harç ikmali ve gider avansı iadesi işlemlerinin ilk derece mahkemesi tarafından yerine getirilmesine,

Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 7036 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince KESİN olmak üzere 13/06/2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİHİ : 13/06/2024

KARAR ÖZETİ: 

İşçinin performans ve verimlilik sonuçlarının geçerli bir nedene dayanak olabilmesi için objektif ölçütlerin belirlenmesi zorunludur. Performans ve verimlilik standartları iş yerine özgü olmalı ve objektiflik ölçütü o iş yerinde aynı işi yapanların aynı kurallara bağlı olması şeklinde uygulanmalıdır. 

Performans standartları gerçekçi ve makul belirlenmelidir Ayrıca performans ve verimlilik sonuçlarına dayalı geçerli bir nedenin varlığı için süreklilik gösteren düşük veya düşme eğilimli sonuçlar olmalıdır. Koşullara göre değişen, süreklilik göstermeyen sonuçlar geçerli neden için yeterli kabul edilmeyebilir.

İşçinin iş sözleşmesinin performans düşüklüğüne dayandıran işveren bu durumu ispatlamalıdır. Somut olayda Bölge Adliye Mahkemesi de bu yönde karar vermiştir. 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir