Kan Parası Nedir
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı toplum dilinde çoğunlukla Kan Parası olarak da bilinmektedir. Ölümlü trafik kazalarında, ölenin desteğinden yoksun kalanların talep edebilecekleri tazminata Destekten Yoksun Kalma Tazminatı denir. Başka bir deyişle bir kişinin sağ iken, maddi ve manevi olarak yardım ettiği veya geçimini üstlendiği kişilere ölmesi sonucu artık destek olamaması durumunda geride kalanlara ödenen tazminattır. Destekten yoksun kalma tazminatı miras hukuku hükümlerine göre değil, destek kavramına göre belirlenmektedir.
Sigorta Hukuku Davaları

Destek Tazminatı Miras Hukukuna Göre Mi Paylaşılır? 

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı miras hukuku hükümlerine göre değil, ölenin sağ iken maddi ve manevi olarak destek olduğu şahıslara göre belirlenir.

Bu durumda kan bağı olmasa bile ölen kişinin kendisine maddi, manevi veya maddi-manevi destek olduğunu ispat eden kişi/kişiler Destekten Yoksun Kalma Tazminatı talebinde bulunabilir.

Başka bir anlatımla bu tazminattan faydalanabilmek için ölen kişi ile akrabalık bağı ile hısım olmayı gerektirmez. Burada aranan koşul ölenin yaşarken destek vermiş olduğu herhangi biri olmaktır.

Kimler Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Başvurabilir? 

Hukuk sistemimizde akrabalık bağı ile bağlı olan bazı kişilerin yaşarken birbirine destekte olduğu konusunda hukuki bir karine oluşmuştur. Yargıtay uygulamalarına göre, anne-baba çocuklarına, çocuklar anne-babalarına, eşler birbirlerine yaşarken destekte bulunurlar.

Bu şahısların yaşarken birbirlerine destekte bulundukları kabul edildiğinden, tazminat davasında destek olup olmadıklarının ispatlanmasına gerek yoktur. Ancak, tazminat yükümlüsü taraf, karinenin aksini geçerli delillerle ispat ederse hak sahipleri kişiler tazminat talebinde bulunamazlar.

Örneğin, ömür boyu yatalak/bedensel engelli genç yaşta birinin, trafik kazasında vefat etmesi durumunda anne babasına yaşamında destek olamayacağı için bu kişi öldükten sonra da destek olamaz. Ancak engellinin belirli bir maaşı veya geliri var ise bu durum istisnadır. Zira aileler engelli bireylerin de gelirinden faydalanabilmekte, hatta evin geçimini sağlayabilmektedir.

Kan Parası Nasıl Hesaplanır?

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında destek pay oranları tamamen varsayımsal bir dağılıma göre yapılmaktadır. Tüm pay dağılımları, ahlaki edimleri yerine getiren iyi bir ebeveyn, iyi bir eş, iyi bir çocuk olarak kabul edilerek gelirinin bir kısmını hak sahiplerine ayırarak hesaplanır. 

Destek pay oranları; eş ve çocuklar birlikte hak sahibi olurlarsa, ölenin kazançlarının %70’i üzerinden eşin payı tek başına %75, çocuklarla birlikte %50, çocukların her birinin payı %25 olacak; çocuk sayısı fazla ise, ölenin kazançlarının %70’i aşılamayacağından, her birinin payından orantılı olarak indirim yapılacaktır.

Pay oranlar dağıtımı ile ilgili varsayımlara örnekler aşağıda verilmiştir. Yapılan dağılımlarda asgari % 30’u müteveffaya bırakılmıştır.

Örnek-1

1.     İhtimal

Kadının Payı %

Çocuk Payı %

Kalan %

Çocuksuz Kadın

% 50

% 50

1 Çocuklu Kadın

% 45

% 15

% 40

2 Çocuklu Kadın

% 40

% 10- % 10

% 40

3 Çocuklu Kadın

% 35

% 10- % 10- % 10

% 35

4 Çocuklu Kadın

% 30

% 10- % 10- % 10- % 10

% 30

 

Örnek-2

2.     İhtimal

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%30

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%30

% 45

% 25

 

 

Eş 2 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

% 17,5

 

Eş 3 Çocuklu

%30

% 28

% 14

% 14

% 14  

Örnek-3

3.     İhtimal

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%50

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%40

% 40

% 20

 

 

Eş 2 Çocuklu

%32

% 32

% 18

% 18

 

Eş 3 Çocuklu

%29

% 29

% 14

% 14

% 14

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasına göre pay dağılımları. Yargıtay güncel kararlarına göre SGK pay dağılımına göre hesaplamayı kabul etmemektedir.    

 

İhtimal

Müteveffa

1. Çocuk

2.Çocuk

3.Çocuk

Eş Çocuksuz

%30

% 45

 

 

 

Eş 1 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

 

 

Eş 2 Çocuklu

%30

% 35

% 17,5

% 17,5

 

Eş 3 Çocuklu

%30

% 28

% 14

% 14

% 14

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Sigorta Şirketine Müracaat Dilekçe Örneği 

 ………………… SİGORTA A.Ş.’YE

KONU        : ……………………  Poliçe Nolu KTK Zorunlu Mali sorumluluk Sigortası bedeli olan 1.000.000,00-TL‘nin tarafımıza ödenmesi talebidir.

 1. 15.08.2022 tarihinde Bursa’da meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkil Mxxxx Hxxxxx (TC:…………….)’ın kızı ve farazi desteği Gxxxx Yxxxxx (TC:…………….) vefat etmiştir. Müteveffanın vefatı neticesinde müvekkilim maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır. 

 2. Söz konusu kazanın oluşumunda şirketinize …………………..  No’lu poliçeyle sigortalanmış olan 006 xx 0606  plaka sayılı araç sürücüsü kusurlu ve sorumludur. Müvekkilimin desteği ise YOLCU konumunda olup kazanın meydana gelmesinde herhangi bir müterafik kusuru bulunmamaktadır. 

 3. Belirtilen KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi kaza tarihi itibarı ile kişi başına maddi zararlar için 1.000.000,00-TL’lik teminat sağlamakta olup, anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

 4. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrası; “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmünü amir olup aynı trafik kazası sonucu ölüm halinde tazmini gereken zarar kapsamına nelerin gireceği 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanunun 53. maddesinde şu şekilde sayılmıştır; “Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır’’:

 5. Cenaze giderleri.

 6. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

 7. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.” sayılmıştır.

 8. TTK’nun Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmüne amirdir. Yukarıda açıklanan düzenlemeler kapsamında, trafik kazası sonucu müvekkilin ‘‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’’, ‘‘Cenaze Giderlerinin’’, teminat limitleri dahilinde sigorta şirketiniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.

 9. İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde, müvekkilimin ‘‘Destekten Yoksun Kalma Tazminatı’’ ve ‘‘Cenaze Giderlerinin’’ tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2023

                                                                                                                                                                                                           İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                                                            Av. Minval Hukuk & Danışmanlık  

Hesap Sahibi:

IBAN:

Vakıfbank/Ankara Adliye Sarayı Şubesi

EKİ  :

 1. Kaza Tespit Tutanağı,

 2. Soruşturma Evrakları, Otopsi Raporu,

 3. Nüfus Kayıt Örneği,

 4. Veraset İlamı,

 5. Onaylı Vekaletname Sureti.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir