Kasko; sigorta sahibini ve aracın trafikte karşılaşabileceği her türlü rizikoya karşı güvence altına alan bir tür sigortadır. Kasko Sigortasının teminat altına aldığı riskler; trafik kazaları sonucu oluşan araç hasarları, aracın yanması, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi ve şahsa ilişkin zararlardır. Araç Hasar Bedeli, maddi zarar kaleminden olup Kasko Teminatı kapsamındadır. 

 

Türk Ticaret Kanunun sigorta hukukuna ilişkin hükümleri kasko sigortasına da uygulanır. Ancak kanuna aykırı düşmemek kaydıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından 1 Ocak 1994 tarihinde yayınlanan ‘‘Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları” hükümleri de zararın tespitinde uygulanır. Bu sigorta türünün yaptırılması ZMSS gibi zorunlu kılınmamış olup araç işletenin tasarruf yetkisi dahilindedir.

 

Bilinenin aksine sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan veya bu kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin (İşleten olmayan sürücü gibi) ”Kusurlu Hareketleri” nedeniyle meydana gelen zararlar da teminat kapsamındadır. Ancak bu kişilerin ”KASTINDAN” doğan veya sigorta edilen ”Malın Ayıbından” doğan zararlar teminat dışındadır. 

Kasko Sigortasında Teminatın Kapsamı

Motorlu araçlara, ”KASKO SİGORTASI’‘ yaptırılması ZMSS(Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) gibi zorunlu kılınmamış olup araç işletenin(malikinin) tasarruf yetkisine bırakılmıştır.

 

Kasko sigortası sözleşme serbestisi ilkesine dayanmaktadır. Bu sebeple teminatın kapsamı, poliçe limiti ve teminat dışı haller sigortalı ve sigortacının ortak iradeleri ile tayin edilebilir. Ancak bir araca kasko yapılacak ise ‘Kasko Sigortası Genel Şartlarıyla zorunlu kılınan rizikolardan bir veya birkaçının teminata dahil edilmesi zorunlu iken, kesin olarak teminat dışı tutulan haller teminata dahil edilemez. Bununla birlikte bu sigorta ile sigortacı, sigortalı kişinin, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatin ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

Bilgi Notu: Hemen belirtelim ki ZMSS (Trafik Sigortası) sadece motorlu araçların sebebiyet verdiği zararları temin etmekte iken KASKO sigortası motorsuz taşıtlar, bisiklet, römork, karavan veya iş makinelerinin sebebiyet verdiği zararları da korumaktadır.

Kasko sigortasının teminat altına aldığı riziko tipleri şunlardır; 

 1. Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi(çarpışması),
 2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle(şaka yollu) yaptıkları hareketler,
 4. Aracın yanması,
 5. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi tehlikelerine karşı Kasko sigortası teminat sağlamaktadır. 

Teminat, poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir. Teminatın yukarıda yer alan tüm riziko grupları için verilmemesi halinde poliçe başlığı, en az 14 punto büyüklüğünde harflerle “Dar Kapsamlı Kasko Sigorta Poliçesi” ibaresini taşıyacaktır. Kural olarak KASKO sigortası Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen zararlar sebebiyle teminat sağlar. Şu kadar ki ek sözleşme ile Türkiye sınırları dışında gerçekleşen zararlar da teminata dahil edilebilir.

KASKO sigortası yukarıda sıralanan tehlikelere karşı teminat sağlamakta ise de  ek sözleşme ile Teminatın kapsamı genişletilebilir. Ek sözleşme olmaksızın standart bir poliçede aşağıdaki rizikolar teminata dahil değildir. Buna göre ek sözleşme ile teminata dahil edilebilecek rizikolar şunlardır.

 

 1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
 2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 4. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
 5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
 6. Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 8. Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 9. Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
 10. Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.
 11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.
 12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.

Teminatın yukarıda yer alan tüm zararları kapsayacak şekilde verilmesi halinde poliçe başlığı “Tam Kasko Sigorta Poliçesi” ibaresini taşıyacaktır. Poliçede sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Ayrıca poliçede belirtilen taşıt ve yine poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standardının dışında yer alan ilave aksesuar sigorta teminatı kapsamındadır. 

Araç Hasar Bedeli Kasko Sigortasından Nasıl Talep Edilir?

Araç Hasar Bedeli; Meydana gelen trafik kazası nedeniyle araçta oluşan zararlara araç hasar bedeli denilmektedir. Araç Hasar Bedeli ile Araç Değer Kaybı karıştırılmamalıdır. Kaza sonrasında aracın onarılması için yapılacak her türlü teknik müdahale, parça değişimi, araç hasar bedelinin konusunu oluşturmaktadır.

Araç Değer Kaybı ise kaza sonrasında onarılan aracın kazaya uğramamış aynı model, marka, km deki araç ile piyasadaki tercih edilebilirlik farkına denilmektedir. Başka bir deyişle trafik kazasına karışan ve hasar gören  A aracı, aynı nitelikteki ve kazaya karışmamış B aracına göre piyasa fiyatı daha düşük olacaktır. İşte bu fiyat farkına Araç Değer Kaybı denilmektedir. 

Araç Hasar Bedeli KASKO sigortasına başvuru yapılarak doğrudan alınabilmektedir. Ancak sigorta şirketinin ödeme yapabilmesi için aşağıda belirtilen şekilde ihtar/ihbar dilekçesi ile hasar dosyası bildiriminde bulunmak gerekmektedir.

İhtar/İhbar dilekçesi;

 1. Noter Kanalıyla
 2. İadeli Taahhütlü Mektupla,
 3. Elektronik Mail Yoluyla.

yapılabilir. Noter kanalıyla çekilen ihtarnameler ekonomik olarak külfetli olduğundan çoğunlukla Elektronik Posta (Mail) yolu tercih edilmektedir. 

Dilekçe ekinde;

 1. Kaza Tespit Tutanağı, 
 2. Hasara ilişkin fotoğraf görüntüleri, 
 3. Sigorta poliçesi, 
 4. Varsa eksper raporu veya parça listesi, 
 5. Kimlik fotokopisi sunulması gerekmektedir. 

Trafik kazalarından kaynaklanan tazminatlar için, Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca; “Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.” şeklinde başvuru Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurularak alınabilmektedir.

Kasko Hangi Durumlarda Ödeme Yapmaz?

Kasko sigortası, meydana gelen kaza nedeniyle kazaya karışan araçta oluşan hasarları ödemektedir. 

Kasko sigortası yukarıda sayılan teminat kapsamındaki rizikolara karşı teminat sağlamakta ise de aşağıdaki rizikolara karşı teminat sağlamaz. Bu rizikolar ek sözleşme ile dahi güvence altına alınamaz. 

 1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).
 3. Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 4. Ehliyetsizlik: Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, 
 5. Alkollü Araç Kullanımı: Yasal promilin üzerinde alkol kullanımı (Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafık Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar)
 6. Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 8. Motorlu aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,
 9. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 10. İstiap haddinin aşılması (Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar) İstiap Haddinin Aşılması ve Yasal Promilin üstünde alkol kullanımından doğan zararlarda KASKO sigortası teminat sağlamaz. İspat yükü sigortacıdadır.

 

Ehliyetsiz Araç Kullanmadan Doğan Zararlarda Kasko Teminatı

KTK 36.madde gereği sürücünün geçerli ehliyete sahip olmaksızın aracı sevk ve idare etmesi durumunda meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. İşletenin, sürücünün ehliyetsiz olmadığını bilmemesi durumu değiştirmez. Zira işleten(sigorta ettiren) gerekli dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Ayrıca sürücünün ehliyeti GEÇERLİ bir ehliyet olmalıdır. Yani sürücünün ehliyeti motorlu aracı kullanmaya uygun olmalıdır. Buna göre B-2 ehliyetli araç sürücüsü, E-2 ehliyetine uygun olmayan bir aracı sevk ve idare ettiğinde bu durumunda meydana gelen zararlar uygun ehliyet olmadığından teminat dışındadır. Kaza sebebi araç sürücüsünün ehliyetsiz olmasından kaynaklanmasa dahi salt ehliyetsizlik, meydana gelen zararları teminat dışında bırakır.

 

Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Aracın Sevk ve İdaresinden Doğan Zararlarda Kasko Teminatı

Ehliyetsiz araç kullanmadan doğan zararlardan farklı olarak alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanılması başlı başına meydana gelen zararları teminat dışında bırakmaz. Burada zararın sırf bu maddelerin kullanılmış olmasından kaynaklanması gerekmektedir. Bununla birlikte yasal promilin üstünde alkol kullaılması ve kazanın da başka sebepten kaynaklanması durumunda kasko sigortası meydana gelen zararları da kapsar. Hususi araçlarda yasal alkol oranı 0,50 promil iken ticari araçlarda 0,20 promildir. Bu oranının üzerindeki her türlü alkollü araç kullanımı sürücü sarhoş olmasa bile yasal değildir.  

İstiap Haddinin Aşılması Durumunda Kasko Teminatı

Motorlu aracın ruhsatnamesinde belirtilen azami yük ve yolcu sayısına İstiap haddi denilmektedir. İstiap haddinin aşılması durumunda meydana gelen zararlar nedeniyle kasko sigortası teminat sağlamaz. 

Ancak istiap haddinin aşılması ile kaza arasında uygun illiyet bağı kurulmalıdır. Başka bir deyişle istiap haddi aşılmış olsa bile kaza başka sebepten kaynaklanıyor ise burada Kasko sigortası yine de teminat sağlar. Yargıtay da bu görüştedir. 

Kasıtla Verilen Zararlarda Kasko Sigortasının Sorumluluğu

Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimselerin KASITLI hareketleri sonucunda meydana gelen zararlar teminat dışındadır. Sigortalı tarafından aracın kullanılması amacıyla üçüncü bir kişiye bırakılması ve kendisine araç bırakılan kimsenin KASITLI eylemleri sonucunda meydana gelen zararlar dolayısı ile de Kasko sigortası teminat sağlamaz. 

Kasko Sigortasında Teminatın Başlangıcı ve Bitişi

Kasko sigortasında teminat başlangıcı, poliçede başlama günü olarak belirtilen günün Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00’da başlar. Poliçenin sona erme günü ise poliçede sona erme günü olarak bildirilen günün Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00’da biter. Riziko bu tarihler ve bu saatler dışında meydana gelirse Kasko sigortası teminat sağlamaz.

Kasko Sigortasında Tazminat Hesabı Nasıl Yapılır ?

Sigorta tazminatının hesabında sigortalı menfaatlerin rizikonun gerçekleşmesi anındaki tazmin kıymetleri esas tutulur.  Sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada veya sigorta süresi içinde; taşıtın değeri sigorta ettiren ve sigortacının mutabakatı veya oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikon gerçekleşmesi ve tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz.

Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden eksik olduğu takdirde, kısmi hasar halinde, aksine sözleşme olmadıkça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir. Onarımı mümkün olmayan aksam için yenilerinin rizikonun gerçekleştiği tarihteki piyasa alım fiyatı esas tutulur. Aracın çalınması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir. Sigorta ettiren ve/veya sigortalı, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktarını. kasten arttırıcı eylemlerde bulunurlarsa, sigortalının bu poliçeden doğan hakları düşer.

Aynı Araç(veya Menfaat) Üzerinde Birden Fazla Kasko Sigortası Yaptırılması

Sigortalanan araç(veya menfaatler) üzerine sigorta ettiren ya da sigortalı, başka sigortacılarla aynı rizikolara karşı ve aynı süreye rastlayan başka sigorta sözleşmesi yapacak olursa bunu sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür. Aynı menfaat üzerinde aynı tarihlere rastlayan birden fazla sigorta sözleşmesi yapılması durumunda meydana gelen zararlardan sigorta şirketleri müteselsil sorumludur. Menfaat sahibi, bütün zararını poliçe miktarı ile sınırlı kalmak kaydıyla tek bir sigorta şirketinden talep edebileceği gibi bütün sigortalara birlikte başvurara da talep edebilir. 

Kasko Sigortasında Menfaat Sahibinin Değişmesi veya Ölmesi

Sigorta Ettirenin Değişmesi:

Kasko poliçesi ZMSS’nin aksine aracı değil sigorta ettireni(veya menfaat sahibini) takip eder. Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde kasko sigortası kendiliğinden feshedilmiş olur. Fesih tarihine kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene(menfaat sahibine) geri ödenir.

Sigorta Ettirenin Ölümü:

Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer. Bu durumda, sigorta sözleşmesinin varlığını öğrenen varisler durumu öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Sigortacı, sigorta ettirenin ölümünü öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Aynı şekilde müteveffanın varisleri de sigorta sözleşmesinin varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. 

Öğrenme tarihinin ispatı iddia edene aittir. Sigortacı veya sigortalı yeni hak sahiplerinin sözleşmeyi feshetmesi durumunda fesih tarihine kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir, fazlası yeni hak sahiplerine geri verilir. Yasal süre içerisinde fesih hakkını kullanmayan taraf fesih hakkından vazgeçmiş sayılır.

Kasko Sigortasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Yetkili ve Görevli Mahkeme

KASKO sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda, sigorta ettirenin(veya hak sahibinin), sigortacı aleyhine açacağı davalarda yetkili mahkeme, rizikonun gerçekleştiği yer mahkemesi veya sigorta şirketi merkezinin veyahut sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Ancak sigortacı tarafından sigorta ettirene(veya hak sahiplerine) karşı açılacak davalarda davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. Her iki durumda da davanın açıldığı yerdeki ticari davalara bakmakla görevli mahkeme (Ticaret Mahkemeleri) bu davalarda da görevlidir.

Kasko sigortası ihtiyari bir sigorta olduğundan dolayı Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmak için ilgili şirketin Tahkime ÜYE olması gerekmektedir. Aksi takdirde şirket aleyhine Tahkime başvuru yapılamaz. 

Kasko Sigortasında Zaman Aşımı Süresi.

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. Zamanışımı rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ancak bu zamanaşımı araç değer kaybı, hasar bedeli ve diğer mala ilişkin zararlar için geçerlidir. Ölüm ve cismani zararlarda zamanaşımı süresi ZMSS sigortası gibi uzamış ceza zamanaşımına tabidir. 

Kasko Sigorta Alacağının İcra Takibine Konu Edilmesi ve İcra İnkar Tazminatı

Trafik kazası nedeniyle hak sahibinin, sigortadan talep edebileceği maddi zararlar ilamsız icra takibine konu edilebilir. Burada borçlu sigorta şirketi, borca itiraz ederse takip kendiliğinden durur. Takibin devamı için alacaklı itirazın iptali davası açacaktır.

 

İtirazın iptali davasında alacaklı icra inkar tazminatı, borçlu ise kötü niyet tazminatı talep edebilir. Ancak burada sigorta şirketi gerçek zarardan sorumlu olup, gerçek zararın tespiti yargılama gerektirir. Ayrıca poliçenin limiti belli ise de gerçek zarar bilinmediğinden alacağın likit olduğundan bahsedilmez. Bu sebeple borçlu aleyhinde icra inkar tazminatına hükmedilmez. Aynı sebeplerle borçlunun, alacaklı aleyhinde talep etmiş olduğu kötü niyet tazminatı da ret edilir.

 

Fakat riziko sonucu Tam Hasar meydana gelmiş ise veya aracın kaybı söz konusu ise burada sigorta şirketinin ödeyeceği miktar poliçede belirlendiğinden sigorta alacağının ilamsız takibe konu edilmesi durumunda borçlu aleyhinde icra inkar tazminatına hükmedilir. Nitekim burada alacak likittir. 

Kasko Sigortasında Faiz Alacağı ve Faizin Başlangıç Tarihi

Kasko sigortasında faizin başlangıç tarihi alacağın muaccel hale geldiği tarihtir. Sigorta ettiren ile sigortalı uzlaşma yoluyla zararı tespit ederlerse faizin başlangıç tarihi anlaşmada belirtilen tarihtir. 

 

Taraflar anlaşamazlar ve hakem-bilirkişi marifetiyle zararı tespit ederlerse temerrüt hakem-bilirişinin belirlediği tarihtir. Ancak sigortacı, rizikonun teminat dışında olduğu iddiasında ise ve zararı bu sebeple karşılamamış ise faiz başlangıcı alacağın sigortacıya bildirildiği tarihtir. Uyuşmazlığın dava yoluna taşındığı veya Tahkim eliyle yürütüldüğü hallerde de bildirim tarihi temerrüt tarihi olarak kabul edilir. Şu kadar ki sigorta ettiren eksik evrak ile sigortacıya başvurmuş ve sigortacı da eksik evrak bildiriminde bulunmuş ise temerrüt eksik evrakların tamamlandığı tarihten itibaren başlar.

Kasko sigortasından kaynaklanan zararların tazminine yönelik davada ”Merkez Bankasının Kısa Vaadeli Krediler İçin Uyguladığı Avans Faizi” türü uygulanacaktır. Ancak faiz türü açıkça dava dilekçesinde belirtilmelidir. Aksi halde kanuni faiz uygulanır.

Kasko Sigortasından Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Usulü ve Yargılama Esasları

Kasko sigortasından doğan zararların tazminine yönelik uyuşmazlıklar, taraflar arasında sulh veya hakem-bilirkişi ataması yoluyla çözülebilir. Uyuşmazlığın bu yolla çözülemediği durumlarda, dava yoluyla veya Tahkim eliyle de çözülebilir.

Sigortacı, rizikonun teminat dışında olduğu iddiasında ise veya bedel konusunda taraflar anlaşamamışlarsa sigorta ettiren, uyuşmazlığın çözümünü Tahkimden talep edebilir. Ancak Kasko sigortası zorunlu bir sigorta türü olmadığından uyuşmazlığın çözümünde Tahkimin yetkili olabilmesi için ilgili sigorta şirketinin rizikonun gerçekleştiği tarihte Tahkim komisyonuna üye olması gerekir. Sigorta  şirketlerinin tahkime üye olması zorunlu değildir. Bu sebeple Tahkime üye olmayan sigorta şirketlerinin davalı olduğu uyuşmazlıklarda Tahkime başvuru da yapılamaz. Uyuşmazlığın tahkimde çözülebilmesi için aşağıdaki yollar sırasıyla uygulanır.

Dava Şartı Olarak Sigorta Şirketine İhtar Çekilir: Tahkim Komisyonuna başvuru yapmadan evvel rizikonun gerçekleştiği bu sebeple meydana gelen zararların sigortacı tarafından tazmin edilebilmesi için sigorta şirketine ihtar çekilir. Sigorta şirketi ihtarnameye olumlu veya olumsuz cevap verebilir. Şirket eksik evrak talebinde bulunursa sigorta ettiren eksik evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Sigorta şirketi ihtarnameye olumsuz cevap verirse veya verdiği cevap talebi karşılamaktan uzak ise sigorta ettiren ihtarın çekildiği tarihten itibaren 15 gün sonra Tahkime başvuru yapabilir. 

Tahkime başvuru dava dilekçesi ile yapılır: Sigorta şirketi tarafından zararı karşılanmayan sigorta ettiren Sigorta Tahkim Komisyonuna bir dava dilekçesi ile başvuru yapabilir. Başvurunun öncelikle dava şartı yönünden tahkime elverişli olup olmadığına bakılır. Tahkime elverişlilik şartlarından birinin bulunmaması halinde dosya henüz incelenmediğinden artan başvuru ücreti iade edilir. Uyuşmazlık tahkime elverişli ise işin esasına girilir ve zarar miktarının hesaplanması için bilirkişi raporu doğrultusunda dava miktarını ıslah eder. Tahkim heyeti davanın bilirkişiye tevdi ile ıslah süreci için ara karar kurar. Ancak burada önemle dikkat edilmelidir ki tahkim süreleri 6100 sayılı HMK daki gibi uzun süreler değildir. Komisyon tarafından sigorta ettirene verilen süre 2, 3, 7 veya 15 gün olabileceği gibi 1 gün de olabilir. Bu sebeple ara karardaki sürelere dikkat etmek gerekmektedir.

 

Uyuşmazlık Hakem Heyeti Karına Karşı İtiraz Prosedürü: Sigorta Tahkim Komsiyonu sayfasında belirtilen miktarın üzerindeki davalarda Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetine başvuru yapılabilir. Bu sebeple uyuşmazlık hakem heyetinin kararı zararı karşılamaktan uzak ise sigorta ettiren itiraza başvuru yapabilir. Aynı şekilde,  sigortacı hükmedilen tazminatın gerçek zararı aştığını düşünüyor ise itiraza başvuru yapabilir. 

 

İtiraz Hakem Heyetinin temyiz sınırı altındaki kararlar kesindir. Bu kararlara karşı kanun yoluna başvuru yapılamaz.

 

İtiraz Hakem Heyeti Kararına Karşı Temyiz Kanun Yolu: Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetinin temyiz sınırı üstündeki kararlarına Yargıtay Temyiz yolu açıktır. Temyiz sınırı STK sayfasında güncel olarak paylaşılmaktadır. Sigortacı veya sigorta ettiren, komisyon kararına karşı temyiz kanun yoluna başvuru yapabilir. İstinaf Kanun Yolu Yargıtay içtihadı Birleştirme kararı ile kaldırılmıştır. Bundan böyle İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı doğrudan temyiz kanun yoluna başvuru yapılacaktır. Yargıtay incelemesi sonucunda verilen ONAMA kararları kesindir.

Bozma Sonrası İtiraz Hakem Heyeti İncelemesi: Yargıtay yerindelik denetimi yapamadığından BOZMA kararı verilmesi durumunda dosya Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetine iade edilir.

İtiraz Hakem Heyeti bozma sebeplerine bağlı kalarak yeniden değerlendirme yapar. İtiraz Hakem Heyeti önceki kararında direnebilir. Direnme halinde dosya Hukuk Genel Kurulunda çözülür. İtiraz hakem heyetinin bozmaya uyması durumunda yeniden değerlendirme yapılır. İtiraz Hakem Heyetinin bu kararlarına karşı temyiz sınırı üstünde kalmak kaydıyla Yargıtay yolu açıktır. 

 

Kasko Hasar Ödeme Süresi Ne Kadardır?

Kasko sigortası, tek taraflı trafik kazalarında da hasar ödemesi yapmaktadır. Ancak KASKO nun ödeme yapabilmesi için makalenin sonunda örneği sunulan ihtar/ihbar dilekçesi ile şirketin temerrüde düşürülmesi zorunludur. 

 

Dava Şartı Olarak Sigorta Şirketine İhtar Çekilir: Tahkim Komisyonuna veya dava açmadan evvel rizikonun gerçekleştiği bu sebeple meydana gelen zararların sigortacı tarafından tazmin edilebilmesi için sigorta şirketine ihtar çekilir. (İhtar dilekçe örneği ekte verilmiştir. )

Sigorta şirketi ihtarnameye olumlu veya olumsuz cevap verebilir. Şirket eksik evrak talebinde bulunursa sigorta ettiren eksik evrakları tamamlamakla yükümlüdür. 

 

Sigorta şirketi ihtarnameye olumsuz cevap verirse veya verdiği cevap talebi karşılamaktan uzak ise sigorta ettiren ihtarın çekildiği tarihten itibaren 15 gün sonra Tahkime başvuru yapabilir. Ancak Kasko sigortasına karşı Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılması durumunda Arabuluculuğa başvurulması zorunludur. 

 

Tahkime başvuru dava dilekçesi ile yapılır: Sigorta şirketi tarafından zararı karşılanmayan sigorta ettiren Sigorta Tahkim Komisyonuna bir dava dilekçesi ile başvuru yapabilir.  Başvurunun öncelikle dava şartı yönünden tahkime elverişli olup olmadığına bakılır. Tahkime elverişlilik şartlarından birinin bulunmaması halinde dosya henüz incelenmediğinden artan başvuru ücreti iade edilir.  Uyuşmazlık tahkime elverişli ise işin esasına girilir ve zarar miktarının hesaplanması için bilirkişi ataması gerçekleştirilir.

Kasko Sigortasından Hasar Bedeli Tazminatı İçin Sigorta Şirketine İhtar/İhbar Dilekçe Örneği.

……………………….. SİGORTA A.Ş.’YE

 

KONU                   : ……………………… Poliçe No’lu Kasko Sigortasından kaynaklı bakiye 40.000,00 TL MADDİ TAZMİNATIN (ARAÇ HASAR BEDELİ) (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tarafımıza ödenmesi talebidir.

 

 1. 16.12.2021 tarihinde Ankara’da meydana gelen trafik kazası neticesinde, mülkiyeti müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:…………….)’e ait 006 xx 0606 plakalı araç ile Gxxxx Yxxxxx sevk ve idaresindeki 34 xx 3434 plakalı park halindeki araca çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kaza tespit tutanağından da görüleceği üzere 006 xx 0606 plakalı aracı sevk ve idare eden Mxxxxxx Hxxxxx kusurludur. Kazaya karışan 006 xx 0606 plakalı araç kaza tarihinde ……………… Sigorta A.Ş nezdinde ……..-…..-……. No’lu ‘‘KASKO’’ sigorta poliçesi ile teminat kapsamındadır. 
 2. Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları A1 Sigortanın Konusu başlığı altında; ‘‘Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır..’’ hükmüne amir olup araçta meydana gelen hasarlar TEMİNAT kapsamında olduğuna değinilmiştir.
 3. Her ne kadar tarafınızca 210.000,00 TL ödeme yapılmış olsa da Eksper Mütalaa Raporunca belirlenen rayiç bedel 250.000,00 TL’dir. Bu sebeple bakiye 40.000,00 TL’nin tarafımıza ödenmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. 
 4. İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde, BAKİYE ARAÇ HASAR BEDELİNİN (PERT FARK BEDELİNİN) tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2023        

                                                                                               İhtar Eden

                       Mxxxxxx Hxxxxx Vekili

                                                                                                    Av. Minval Hukuk & Danışmanlık

Hesap Sahibi:

IBAN:

Vakıfbank/Ankara Adliye Sarayı Şubesi

 

EKİ :

 1. Kaza Tespit Tutanağı, Araç Fotoğrafları,
 2. Araç ruhsatı,
 3. KASKO Poliçesi, Ekspertiz Raporu, (Kesin Rapor)
 4. Kazaya Karışan Araç Tescil Bilgileri,
 5. Değer Kaybı Ekspertiz Raporu ve Faturası,
 6. Onaylı Vekaletname Sureti.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir