Kasko Sigortası: sigorta ettirenin, motorlu aracında meydana gelen poliçede tanımlı rizikoları karşılamayı amaç edinen ve sadece sigortalı aracı koruyan bir nevi ”Mal Sigortası” türüdür.

Türk Ticaret Kanunun sigorta hukukuna ilişkin hükümleri kasko sigortasına da uygulanır. Ancak kanuna aykırı düşmemek kaydıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından 1 Ocak 1994 tarihinde yayınlanan ‘‘Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları” hükümleri de zararın tespitinde uygulanır. Bu sigorta türünün yaptırılması ZMSS gibi zorunlu kılınmamış olup araç işletenin tasarruf yetkisi dahilindedir.

Bilinenin aksine sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan veya bu kişilerin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin (İşleten olmayan sürücü gibi) ‘‘Kusurlu Hareketleri” nedeniyle meydana gelen zararlar da teminat kapsamındadır. Ancak bu kişilerin ”KASTINDAN” doğan veya sigorta edilen ”Malın Ayıbından” doğan zararlar teminat dışındadır. 

Kasko Sigortasında Teminatın Kapsamı

Motorlu araçlara, ”KASKO SİGORTASI” yaptırılması ZMSS(Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) gibi zorunlu kılınmamış olup araç işletenin(malikinin) tasarruf yetkisine bırakılmıştır. Kasko sigortası sözleşme serbestisi ilkesine dayanmaktadır. Bu sebeple teminatın kapsamı, poliçe limiti ve teminat dışı haller sigortalı ve sigortacının ortak iradeleri ile tayin edilebilir. Ancak bir araca kasko yapılacak ise ‘‘Kasko Sigortası Genel Şartlarıyla” zorunlu kılınan rizikolardan bir veya birkaçının teminata dahil edilmesi zorunlu iken, kessin olarak teminat dışı tutulan haller teminata dahil edilemez. Bununla birlikte bu sigorta ile sigortacı, sigortalı kişinin, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlardan, romörk veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatin ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.

Hemen belirtelim ki ZMSS sadece motorlu araçların sebebiyet verdiği zararları temin etmekte iken KASKO sigortası motorsuz taşıtlar, bisiklet, römork, karavan veya iş makinelerinin sebebiyet verdiği zararları da korumaktadır. Hemen belirtelim ki ZMSS sadece motorlu araçların sebebiyet verdiği zararları temin etmekte iken KASKO sigortası motorsuz taşıtlar, bisiklet, römork, karavan veya iş makinelerinin sebebiyet verdiği zararları da korumaktadır.

Kasko sigortasının teminat altına aldığı riziko tipleri şunlardır; 

 1. Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi(çarpışması),
 2. Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
 3. Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle(şaka yollu) yaptıkları hareketler,
 4. Aracın yanması,
 5. Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi tehlikelerine karşı Kasko sigortası teminat sağlamaktadır. 

Teminat, poliçede belirtilmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir. Teminatın yukarıda yer alan tüm riziko grupları için verilmemesi halinde poliçe başlığı, en az 14 punto büyüklüğünde harflerle “Dar Kapsamlı Kasko Sigorta Poliçesi” ibaresini taşıyacaktır. 

Kural olarak KASKO sigortası Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen zararlar sebebiyle teminat sağlar. Şu kadar ki ek sözleşme ile Türkiye sınırları dışında gerçekleşen zararlar da teminata dahil edilebilir.

KASKO sigortası yukarıda sıralanan tehlikelere karşı teminat sağlamakta ise de  ek sözleşme ile Teminatın kapsamı genişletilebilir. Ek sözleşme olmaksızın standart bir poliçede aşağıdaki rizikolar teminata dahil değildir.

Buna göre ek sözleşme ile teminata dahil edilebilecek rizikolar şunlardır.

 1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
 2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 3. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
 4. Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
 5. Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar
 6. Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 7. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 8. Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 9. Taşıtın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
 10. Taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar.
 11. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.
 12. Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar.

Teminatın yukarıda yer alan tüm zararları kapsayacak şekilde verilmesi halinde poliçe başlığı “Tam Kasko Sigorta Poliçesi” ibaresini taşıyacaktır. Poliçede sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Ayrıca poliçede belirtilen taşıt ve yine poliçede belirtilmeleri koşulu ile taşıta monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standardının dışında yer alan ilave aksesuar sigorta teminatı kapsamındadır. 

Kasko Ne İşe Yarar?

Ölümlü yaralanmalı ve hatta maddi hasarlı trafik kazalarının çoğu külfetli zararlar ile sonuçlanmaktadır. Kasko Sigortası gerek maddi ve gerekse manevi tazminatları teminat altına alması bakımından oldukça önemlidir. 

Manevi Tazminat Talepleri: Yukarıda da belirtildiği üzere Trafik Sigortası (ZMSS) Manevi zararları teminat altına almamaktadır. Ancak Kasko sigortasında İhtiyari Mali Mesuliyet Klozu sayesinde manevi tazminat talepleri de teminat altına alınmaktadır. 

Trafik (ZMSS) Sigortasını Aşan Zararlar: Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitini aşan zararlara karşı da Kasko sigortası teminat sağlamaktadır. Bu sebeple araç işletenleri, ekonomik olarak zarar görenlere karşı ekonomik olarak korunmaktadır.  

Hemen belirtelim ki ZMSS sadece motorlu araçların sebebiyet verdiği zararları temin etmekte iken KASKO sigortası motorsuz taşıtlar, bisiklet, römork, karavan veya iş makinelerinin sebebiyet verdiği zararları da korumaktadır.

Kasko Sigortasında Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Kasko Sigortasında Zaman Aşımı; Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar. Zamanışımı rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ancak bu zamanaşımı araç değer kaybı, hasar bedeli ve diğer mala ilişkin zararlar için geçerlidir. Ölüm ve cismani zararlarda zamanaşımı süresi ZMSS sigortası gibi uzamış ceza zamanaşımına tabidir. Dolayısıyla maddi tazminat talepleri bakımından da uzamış ceza zamanaşımı uygulanır. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 30.11.2011 tarih, 2011/17-569.E, 2011/710.K sayılı kararında; 

‘‘…….ÖZET: Dava konusu olayın tek olduğu ve somut olayda, ceza zamanaşımının uygulanması gerektiği, maddi tazminat istemine ilişkin davalarda, dava konusunun cezayı gerektiren bir fiilden doğması ve Ceza Kanunu’nun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması halinde bu sürenin uygulanacağı; eldeki davada da kaza sonrasında bir kişinin hayatını kaybettiği, bu sürenin maddi tazminat isteminde bulunabilecek her iki taraf için de uygulanması gerektiği, kazaya neden olan kişi hakkında bir ceza davasının açılmamış olmasının, uzamış ceza zamanaşımının uygulanmasına engel olmayacağı, somut olay yönüyle davanın zamanaşımı süresi içinde açıldığı, mahkemece işin esasının incelenmesi gerektiği kabul edilmiştir. 

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 30.09.2009 gün ve 2009/499 E., 2009/1951 K. sayılı kararın incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 17.Hukuk Dairesi’nin 09.03.2010 gün ve 2010/70-2010/2102 K. sayılı ilamı ile; (Davacı vekili, müvekkilinin kasko sigortacısı olduğu aracın, davalıların murisine çarptığı ve murisin hayatını kaybettiğini bu kazada sigortalı aracın da zarar gördüğünü ve hasar bedelinin müvekkilince sigortalıya ödendiğini, ileri sürerek, 3.210,12 TL’nin davalı mirasçılardan rücuan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalılar vekilleri, davanın 2 yıllık zamanaşımından sonra açıldığını, davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, muris yönünden ceza zamanaşımının uygulanamayacağı, davanın 2 yıllık zamanaşımı içinde açılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. …..

2918 sayılı yasanın 109/1.maddesinde düzenlenen 2 yıllık zamanaşımı süresinin geçtiği anlaşılmaktadır. Ne var ki, 2918 sayılı yasanın 109/2.maddesi uyarınca, maddi tazminat istemine ilişkin davalarda, dava konusunun cezayı gerektiren bir fiilden doğması ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması halinde bu sürenin uygulanacağı belirtilmişi olup, somut uyuşmazlıkta kaza sonrasında bir kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. Madde kapsamından, bu sürenin maddi tazminat isteminde bulunabilecek her iki taraf için de uygulanması gerektiğinin kabulü gerekir. O halde uygulanması gereken zamanaşımı süresi, ceza zamanaşımı süresi olup, mahkemece işin esasına girilerek tarafların delilleri toplanıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir) gerekçesi ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. ……………………….

Oluşan bu görüşe göre sonuç itibariyle; dava konusu olayın tek olduğu ve somut olayda, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109/2.maddesindeki ceza zamanaşımının uygulanması gerektiği, maddi tazminat istemine ilişkin davalarda, dava konusunun cezayı gerektiren bir fiilden doğması ve Ceza Kanunu’nun bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunması halinde bu sürenin uygulanacağı; eldeki davada da kaza sonrasında bir kişinin hayatını kaybettiği, bu sürenin maddi tazminat isteminde bulunabilecek her iki taraf için de uygulanması gerektiği, kazaya neden olan kişi hakkında bir ceza davasının açılmamış olmasının, uzamış ceza zamanaşımının uygulanmasına engel olmayacağı, somut olay yönüyle davanın zamanaşımı süresi içinde açıldığı, mahkemece işin esasının incelenmesi gerektiği oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Hal böyle olunca, mahkemece, davanın süresinde açıldığının kabulü ile işin esasının incelenmesi gerekirken, açıklanan bu hususlar göz ardı edilerek davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş olması ve bu kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

Sonuç: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Geçici madde 3 atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince bozulmasına, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 30.11.2011 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.’’ Şeklinde şartları oluştuğu takdirde ölüm ve cismani zararlarda ceza zamanaşımın uygulanacağı karara bağlanmıştır. 

Kasko Kapsamı Nedir?

Kasko Kapsamı: Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir.

Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar

Aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:

 1. Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
 2. Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
 3. Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,

Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

 1. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
 2. Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
 3. Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
 4. Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
 5. Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar,
 1. Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
 2. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
 3. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

Sigorta poliçesinde yukarıda sayılmayan ve bu Genel Şartlarda teminat dışında kalan zararlar arasında düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir.

Kaskoda Teminat Dışı Durumlar

Kasko Sigortasında Kesin Olarak Teminat Dışında Kalan Zararlar

Kasko sigortası yukarıda sayılan zararlar sebebiyle teminat sağlamakta ise de aşağıdaki rizikolara karşı teminat sağlamaz. Bu rizikolar ek sözleşme ile dahi güvence altına alınamaz. 

 1. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
 2. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır).
 3. Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
 4. Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafık Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
 5. Yasal promilin üzerinde alkol kullanımı (Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafık Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar)
 6. Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
 7. Motorlu aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,
 8. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
 9. İstiap haddinin aşılması (Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar)

Ehliyetsiz Araç Kullanmadan Doğan Zararlarda Kasko Teminatı Yargıtay Kararları

KTK 36.madde gereği sürücünün geçerli ehliyete sahip olmaksızın aracı sevk ve idare etmesi durumunda meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır.

İşletenin, sürücünün ehliyetsiz olmadığını bilmemesi durumu değiştirmez. Zira işleten(sigorta ettiren) gerekli dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Ayrıca sürücünün ehliyeti GEÇERLİ bir ehliyet olmalıdır. Yani sürücünün ehliyeti motorlu aracı kullanmaya uygun olmalıdır. Buna göre B-2 ehliyetli araç sürücüsü, E-2 ehliyetine uygun olmayan bir aracı sevk ve idare ettiğinde bu dudumda meydana gelen zararlar uygun ehliyet olmadığından teminat dışındadır.

Kaza sebebi araç sürücüsünün ehliyetsiz olmasından kaynaklanmasa dahi salt ehliyetsizlik, meydana gelen zararları teminat dışında bırakır.

Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Aracın Sevk ve İdaresinden Doğan Zararlarda Kasko Teminatı

Ehliyetsiz araç kullanmadan doğan zararlardan farklı olarak alkol veya uyuşturucu madde etkisinde araç kullanılması başlı başına meydana gelen zararları teminat dışında bırakmaz. Burada zararın sırf bu maddelerin kullanılmış olmasından kaynaklanması gerekmektedir. Bununla birlikte yasal promilin üstünde alkol kullaılması ve kazanın da başka sebepten kaynaklanması durumunda kasko sigortası meydana gelen zararları da kapsar. 

Hususi araçlarda yasal alkol oranı 0,50 promil iken ticari araçlarda 0,20 promildir. Bu oranının üzerindeki her türlü alkollü araç kullanımı sürücü sarhoş olmasa bile yasal değildir.  

İstiap Haddinin Aşılması Durumunda Kasko Teminatı Yargıtay Kararları

BİLGİ NOTU:

İstiap Haddinin Aşılması Durumunda Kasko Teminatı.

Motorlu aracın ruhsatnamesinde belirtilen azami yük ve yolcu sayısına İstiap haddi denilmektedir. İstiap haddinin aşılması durumunda meydana gelen zararlar nedeniyle kasko sigortası teminat sağlamaz. Ancak istiap haddinin aşılması ile kaza arasında uygun illiyet bağı kurulmalıdır. Başka bir deyişle istiap haddi aşılmış olsa bile kaza başka sebepten kaynaklanıyor ise burada Kasko sigortası yine de teminat sağlar. Yargıtay da bu görüştedir. 

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 03.12.2020 tarih, 2019/4070.E, 2020/8096.K sayılı kararı 

‘‘…………..Dava, trafik kazasından kaynaklanan kasko sözleşmesine dayanan tazminat talebine ilişkindir. Davaya konu kaza ve dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK’nun 1429/1. maddesi “Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalı ve tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla bunların hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişiler, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebep oldukları takdirde, sigortacı tazminat borcundan kurtulur ve aldığı primleri geri vermez” düzenlemesini benimsemiş ve sigortalı ya da eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin ihmallerinden doğan zararların da sigorta teminatı kapsamında kaldığını kabul etmiştir. Kasko sigortaları bakımından sigorta teminatı kapsamı dışında kalan haller, Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.5. maddesinde sayılarak belirlenmiş bulunmaktadır. KSGŞ’nın A.5.8. maddesindeAracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan zararlar” teminat dışı haller içinde sayılmış olmakla birlikte; istiap haddinin aşılmasının rizikonun teminat dışı kalmasına yol açması için kazada münhasıran etkili olması, kazanın oluşumunda başka etken bulunmaması ve istiap haddi aşılmamış olsaydı kazanın meydana gelmeyecek olması gerekmektedir. Trafik kazalarında istiap haddinin(taşıma sınırı kapasite) aşılıp aşılmadığının tespiti uzmanlığı gerektiren konulardandır. Bu durumda, yalnızca hasar tutarına ilişkin alınan rapora dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir. Mahkemece yapılacak iş, İTÜ veya Karayolları Trafik Fen Heyeti gibi kurumlardan seçilecek uzman bilirkişi kurulundan dosya içerisinde bulunan, araçta taşınan mermer miktarı, sevk irsaliyeleri, ceza dosyası ve diğer delillerde dikkate alınarak, araçta taşınan mermerlerin istiap haddini aşılıp aşılmadığı, istiap haddi aşılmış ise, kazanın yalnızca istiap haddinin aşılmış olması nedeniyle meydana gelip gelmediği, kaza ile istiap haddinin aşılması arasında uygun illiyet bağının bulunup bulunmadığı, kasko Sigortası Genel Şartları gereği istiap haddi aşımının olayda münhasıran etkili olup olmadığı, kazanın münhasıran istihap haddinin aşılmasından mı meydana geldiği, yoksa başka etkenlerinde etkili olup olmadığı konularında ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. 3-Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin ıslah harcı hakkındaki temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir. 

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tüm ve davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA,(3) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, duruşmada vekille temsil olunmayan davalı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına, aşağıda dökümü yazılı 10,00 TL kalan onama harcının temyiz eden davacı …’dan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 03/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’’ şeklinde KASKO sigortasında istiap haddinin aşılması teminat dışı hal olarak sayılmış ise de bu durumun tek başına kazaya sebebiyet vermiş olması gerektiği hüküm altına alınmıştı

Kasıtla Verilen Zararlarda Kasko Sigortasının Sorumluluğu Yargıtay Kararları

BİLGİ NOTU:

Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimselerin KASITLI hareketleri sonucunda meydana gelen zararlar teminat dışındadır.

Sigortalı tarafından aracın kullanılması amacıyla üçüncü bir kişiye bırakılması ve kendisine araç bırakılan kimsenin KASITLI eylemleri sonucunda meydana gelen zararlar dolayısı ile de Kasko sigortası teminat sağlamaz.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 10.02.2016 tarih, 2016/646.E, 2016/1427.K Sayılı kararında; ‘‘……..Karar- Davacı vekili, 16.01.2013 tarihinde müvekkilinin davalı …’ye kasko poliçesi ile sigortalı araç ile seyir halinde iken motor kısmında meydana gelen yangın nedeniyle hasar gördüğünü, davalıya başvurduğu halde hasarın poliçe teminatı dışında olduğu iddiası ile ödeme yapmadığını, fazlaya ilişkin haklarını saklı tuttuğunu belirterek 5.000,00 TL’nin 16.01.2013 tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiş, 31.12.2013 tarihli dilekçesi ile talebini 49.698,38 TL’ye ıslah etmiştir. 

Davalı vekili, aracın seyir halinde iken yanması sonucu oluşan hasarın bakımsızlık sonucu meydana geldiğini bu nedenle teminat dışı olduğunu beyanla davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; davanın kabulü ile 49.698,38 TL’nin 16.01.2013 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Dava, kasko sigortası poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. 1-Dosya içerisindeki bilgilerden ve dava dilekçesi içeriğinden, davacının 16.01.2013 tarihinde kendi aracı ile seyir halinde iken aracının motorundan sızan yağların alev alarak yanarak bozulduğu anlaşılmaktadır. Mal sigortaları türünden olan kasko sigorta poliçesinin teminat kapsamını belirleyen A/1 maddesine göre gerek hareket gerekse durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketle bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, müsademesi, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar ile 3.kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler aracın yanması çalınması veya çalınmaya teşebbüs sonucu oluşan maddi zararların bu tür sigortanın teminat kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. ………………………….. TTK’nin 1429 maddesine göre, sigortacı aksine sözleşme yoksa sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken sorumlu bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararların tazmin ile yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortalı ve tazminat ödenmesini sağlamak amacı ile bunların hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişiler, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebep oldukları takdirde, sigortacı tazminat borcundan kurtulur ve aldığı primleri geri vermez.Anılan yasanın 1448.maddesi ise sigorta ettirenin rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda zararın önlenmesi ve azaltılması ve engel olunması için imkanlar dahilinde önlemler almakla yükümlüdür ve bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum yaratmış ise kusurun ağırlığına göre tazminattan bir indirim yapılır. 

Somut olayda davaya konu riziko poliçe vadesi içinde meydana gelmiştir. Sözkonusu aracın 13.04.2012 tarihinde motor yağ kaçakları nedeniyle hafif kusurlu olarak trafik muayenesinin yapıldığı, bundan yaklaşık 10 ay sonra 16.01.2013 tarihinde trafik kasası tespit tutanağına göre 100 metre yağ akıtan aracın motordan sızan yağların alev alması nedeniyle motorunun yandığı, davacının motoru yağ sızdıran bir araç ile gerekli önlemleri almamasından dolayı tazminattan indirim olup olmayacağı tartışılmadan hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 2-Bozma neden ve şekline göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı vekilinin yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 10.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’’ Şeklinde kasıtla verilen zararlarda KASKO sigortasının teminat sağlayamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir