Sürekli Sakatlık Tazminatı Nedir ?

Sürekli Sakatlık Tazminatı; Trafik kazası nedeniyle bedensel zarara uğrayan kişinin vücudunda meydana gelen sakatlık nedeniyle; bakiye ömür, kusur oranı ve maluliyet durumunun orantılanarak hesaplanan tazminata Sürekli Sakatlık Tazminatı denilmektedir.  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrası; “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmünü amir olup aynı Kanunun 54. maddesinde bedensel zararlar içinde tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar sayılmıştır.

Sigorta Hukuku Davaları

TTK’nın Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmü gereği, trafik kazası sonucu ortaya çıkan sürekli ve geçici iş göremezlik zararı, tedavi gideri ile bakıcı giderinin sigorta teminatı kapsamındadır. 

Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilen kararlarda, Türk Borçlar Kanununun 54. maddesinde “bedensel zararlar”; ‘‘tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, bakıcı gideri ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar’’ olarak açıklanmış, yine aynı Kanunun 55/1 maddesinde ise, destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararların, bu kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanacağı ve kısmen veya tamamen rücu edilmeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemelerin, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemeyeceği, zarar ve tazminattan indirilemeyeceği ve hesaplanan tazminattan, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile indirim veya azaltma yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Trafik kazası sonucu yaralanma halinde tazmini gereken zarar kapsamına nelerin gireceği 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanun’un 54. maddesi bedensel zararların kapsamını şu şekilde tayin etmiştir. “Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

 1. Tedavi giderleri.
 2. Kazanç kaybı.
 3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar. (Sürekli Sakatlık Tazminatı)
 4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.”

olarak sayılmıştır. görüldüğü üzere Sürekli Sakatlık Tazminatı bedensel zarar olarak sayılmıştır. 

Tahkim Usulü ve Yargılama Esasları

5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30. maddesi çerçevesinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun amacı, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile komisyona üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların basit ve ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça veya ek süreye muvafakat edilmedikçe tahkim hakemleri, Kanunda belirtilen süre sınırları içerisinde dosyayı çözüme kavuşturmakla yükümlüdür. Ancak tahkime başvurabilmek için bir takım şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bunlar; İlgili Sigorta Şirketinin Tahkime Üye Olma Koşulu: Uyuşmazlığın Tahkim Komisyonunda çözümlenebilmesi için ihtilafa düşülen Sigorta Şirketinin Komisyona üye olması gerekmektedir. Sigorta şirketi komisyona üye değil ise sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler sigorta şirketleri aleyhine Tahkime başvuramazlar. Ancak Sigortacılık Kanunun 30 maddesi hükümüne göre, kanunen zorunlu tutulan sigortalardan kaynaklanan tahkim sistemi kapsamındaki ihtilaflar için, sigorta şirketi sigorta Komisyonuna üye olmasa bile, hak sahipleri tahkim usulünden faydalanabilir.

Uyuşmazlık Konusu Riziko, Üyelik Tarihinden Sonra Gerçekleşmiş Olmalıdır.

Sigorta şirketlerinin komisyona üye olma durumu zorunlu olmayıp sigorta şirketlerinin tasarrufuna bırakılmıştır. Buna göre üye olmayan şirketler aleyhinde zorunlu sigortalar haricindeki sigortalar açısından Tahkime başvuru yapılamaz. Buna karşılık ihtilafa düşülen sigorta şirketi Tahkim Komisyonuna üye olsa dahi rizikonun gerçekleşme tarihi, sigorta şirketinin üye olma tarihinden sonra olmalıdır. Başka bir anlatımla kaza tarihinde  ilgili sigorta şirketinin komisyona üye olması gerekli ve zorunludur. Aksi halde Tahkim uyuşmazlığın çözüm yeri olamaz.

Güvence Hesabının Taraf Olduğu Uyuşmazlıklarda Tahkime Başvurulabilir. 

Sigortasız araçlar ile kazaya sebebiyet veren aracın tespit edilememesi durumunda muhatap bir sigorta şirketi olmadığından Güvence Hesabının taraf olduğu kabul edilir ve aleyhinde dava yoluna gidilebileceği gibi Tahkime de başvuru yapılabilir. Ancak Güvence Hesabına yalnızca kanun ve ilgili mevzuat gereği zorunlu kılınan sigortalar açısından başvuru yapılabilir. Güvence Hesabı zorunlu kılınan ancak yapılmamış sigortaları teminat altına almakla yükümlüdür. Söz gelimi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) zorunlu bir sigortadır ve aracın trafik sigortasının olmaması durumunda Güvence Hesabına başvuru yapılabilir.

Aynı şekilde Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Tüpgaz Zorunlu Srumluluk Sigortası, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Yeşil Kart Sigortası Ödemeleri de kanunen zorunlu kılınmış olup bu araçların sigortasının olmaması durumunda da Güvence Hesabı tazminat ödemek zorundadır. Bunlar dışında kalan her türlü sigorta çeşidi zorunlu olsalar bile güvence hesabının sorumluluğu dışındadır.  Şu kadar ki Güvence Hesabı ödemekle yükümlü kaldığı tazminatı işletenden rücu hakkına sahiptir. Burada aracın zorunlu sigortasının yapılmamış olması tek başına rücu sebebidir.

Sigorta Şirketine Başvuru, Tahkim Şartıdır.

Hak sahibi, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden veya Tahkime başvurmadan önce, ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunmak zorundadır.   Başvuru, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları Ek-6 da belirtilen belgelerin tam ve eksiksiz olarak, sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine verilmesi  ile başlar. Sigorta şirketleri, hak sahibinin başvurusu üzerine başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamak zorundadır. İlgi sigorta şirketinin yazılı cevap vermemesi veya cevabın talebi karşılamadığı durumlarda  zarar gören mahkemelerde dava açabileceği gibi 5684 sayılı Sigorta Kanunu gereği Tahkime de başvuru yapabilir. Sigorta şirketi, başvuru sahibinden haklı olarak belge talep ederse, 15 günlük süre durmakta (kesilmemekte), belge sigorta şirketine ibraz edildikten sonra, süre kaldığı yerden devam etmektedir. O halde ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında hak sahipleri doğrudan dava açamayacakları gibi tahkime de başvuramazlar. Aksi halde başvuru usulden ret edilir. Ölüm ve sakatlık halinde Sigorta şirketlerinin talep edebileceği evraklar şunlardır: 

Sürekli Sakatlık Halinde Başvuru Sahibinden Talep Edilen Belgeler

 1. Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan sağlık kurulu raporu,
 2. Epikriz Raporu,
 3. Genel adli muayene raporu,
 4. Tüm tetkik ve tedavilere ilişkin raporlar,
 5. Mağdura ait kimlik belgesi fotokopisi,
 6. Kaza raporu, varsa bilirkişi raporu veya keşif zaptı veya mahkeme kararı,
 7. Mağdura ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
 8. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası),
 9. Sağlık verilerine erişim, işleme ve aktarım konusunda mağdur tarafından verilen açık rıza beyanı. 

Ölüm Halinde Hak Sahibinden Talep Edilen Belgeler:

 1. Kaza Raporu, varsa Bilirkişi Raporu, keşif zaptı veya mahkeme kararı,
 2. Veraset ilamı,
 3. Ölüm belgesi ve ölü muayene otopsi raporu,
 4. Anne ve baba bilgisini de gösterir güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 5. Ölen kişiye ait kaza tarihi itibarıyla son gelir durum belgesi,
 6. Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, Iban numarası).

Yukarıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi durumunda ilgili sigorta şirketine başvuru yapılır. Sigorta Şirketi başvuruya 15 gün içerisinde yazılı cevap vermez ise veya verilen cevap talebi karşılamazsa hak sahibi Tahkime başvuru yapar.

Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti 4 ay içerisinde dosyayı karara bağlamak zorundadır. 4 aylık süre içerisinde dosyada karar verilememesi durumunda ilgili komisyon tarafından taraflardan ek süre talebinde bulunabilir. Taraflar ek süreye muvafakat ederse hakem ek süre içerisinde dosyayı karara bağlamak zorundadır. Ancak yasal süre içerisinde dosyanın bitirilememesi ve tarafların süreye muvafakat etmemesi durumunda dosya mevcut delil durumu ile karara bağlanır. 

Sigorta tahkim komisyonun usulden ret işlemleri maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden başvurusu usulden ret edilen hak sahipleri tekrardan Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilirler. Ancak Tahkim Komisyonun esastan ret kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil edip hak sahipleri başvurunun reddi halinde yeniden başvuru yapamazlar.

Kimler Sürekli Sakatlık Tazminatı Alabilirler?

Trafik kazası sonucu kişinin bedensel olarak malul kalması durumunda aldığı tazminata sürekli sakatlık tazminatı denilmektedir. Bu tazminat, trafik kazasında malul kalan her şahsa tanınmıştır. Ancak kişinin ergin olmaması durumunda tazminat hakkı velayet sahibi anne ve babadadır. Kişi vesayet altında ise tazminat vesayet makamı tarafından talep edilebilecektir.

Sakatlık Tazminatı; Sürekli İş Göremezlik Tazminatı, Geçici İş Göremezlik Tazminatı, Bakıcı Gideri ve Tedavi Giderleri olmak üzere ayrılmaktadır. Buna göre malul kalan kişi bu tazminatları Tam Kusurlu Olmamak (Trafik Kazalarında Kusur Oranı) kaydıyla aracın sigortasından talep edebilmektedir. Kişinin tam kusurlu olması durumunda ise Hiç Kimse Kendi Kusurundan Faydalanamaz ilkesi gereği tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Nitekim TTK’nun Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmüne amirdir. Görüldüğü üzere trafik kazalarında sakatlık tazminatı aracın sigorta şirketinden de talep edilebilmektedir.

Sürekli Sakatlık Tazminat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Sürekli Sakatlık (Sürekli İş Göremezlik) Tazminat Hesaplanması belirli şartlar dahilinde tespit edilir. Kalıcı sakatlığı gerçek zarar ilkesine uygun şekilde hesaplanabilmesi için kişinin kazadaki kusuru, maluliyet durumu, bakiye ömrü, aldığı ücret gibi etmenlerin göz önüne alınarak yapılması gerekir. 

Sürekli sakatlık tazminatı, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca belirlenen ilkeler çerçevesinde zarar gören kişinin bireysel özelliklerine göre hesaplanır. Bu tazminat;

 1. Tazminat, toplu para şeklinde ödenir.
 2. Hesaplamalarda ölüm tablosu olarak TRH 2010 tablosu dikkate alınır.
 3. Hesaplamalarda iskonto oranı (teknik faiz), % 1,8 olarak dikkate alınır.

Belgelendirilmiş olması durumunda, hesaplamalarda ölen kişinin vergilendirilmiş geliri dikkate alınır. Vergilendirilmiş gelir tutarı için herhangi bir belge sunulamaması durumunda hesaplama, asgari ücret kullanılarak yapılır. Aynı kriterler pasif dönem hesaplamasında da geçerlidir. Aşağıdaki tabloya göre maluliyet oranının denk geldiği aralıktaki katsayı nispetinde asgari net ücret dikkate alınarak bakıcı gideri hesaplanır. Bakıcı tutulduğunun belgelendirilmesi durumunda asgari brüt ücret hesaplamalarda dikkate alınır.

Maluliyet Oranı Aralığı

(%)

Asgari Net Ücrete Uygulanacak Nispet

(%)

0

69

0

70

79

50

80

89

75

90

100

100

Sürekli sakatlık, bakıcı gideri, geçici iş göremezlik ve tedavi giderleri kazaya karışan aracın sigortasından talep edilebilmektedir. Ancak bu tazminatların sigorta şirketinden tahsil edilebilmesi için şirkete müracaat yapılması gerekmektedir. 

Gerçek Zararın Tespiti ve Sigorta Şirketinin Sorumluluğu : Trafik kazasında meydana gelen zararların tespiti amacıyla bir takım hesaplama metotları kullanılmaktadır. Bedensel Zarar (Yaralanma) halinde iş göremezlik tazminat hesabı; hak sahibinin kusuru, aldığı ücret, bakiye ömür ve maluliyet oranının birlikte değerlendirilmesi sonucunda tespit edilir. Ölüm halinde ise destekten yoksun kalma tazminatı; müteveffanın hayatta iken aldığı ücret, bakiye ömür, kusur oranı, destekten yoksun kalanların destek payları ve destek yıllarının çarpımı sonucunda elde edilir.

Zarar görenin veya müteveffanın herhangi bir işte çalışması durumunda tazminat hesabında kişinin aldığı en son brüt ücret üzerinden hesaplama yapılır. Kişi herhangi bir işte çalışmıyor veya çalıştığı halde bunu ispat edemiyorsa veya SGK kaydı yok ise burada tazminat hesabı asgari ücret üzerinden yapılır. Ayrıca hak sahibi tazminat hesabının asgari ücret üzerinden hesaplanmasına muvafakat ediyorsa tazminat hesabında asgari ücret hükme esas alınır. Ancak Yargıtay gerçek zararın araştırılması gerektiği kanaatindedir. Nitekim kişi çalışmıyor olsa bile ilerde iş sahibi olma durumu nazara alınarak ve alacağı emsal ücret araştırılarak tazminat hesabı yapılması yönünde kararlar verilmiştir.

İş göremezlik tazminatı ile Destekten Yoksun Kalma tazminatı TRH 2010 Yaşam Tablosu ve PMF 1931Yaşam Tablosuna göre yapılabilmektedir. TRH 2010 Yaşam Tablosu Türkiye’nin ortalama bakiye ömür değerlerine daha yakın olduğundan Yargıtay hesaplama yöntemi olarak bu tabloya göre hesaplama yapmaktadır. 

 İş Göremezlik Tazminat Hesaplaması: Yaralanma halinde iş göremezlik tazminat hesabı, hak sahibinin kusuru, aldığı ücret, bakiye ömür ve maluliyet oranının birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir. Buna göre iş göremezlik tazminat hesabının yapılabilmesi için bazı verilere ihtiyaç duyulmaktadır.

 Trafik Kazalarında Kusur Oranının Tespiti: Her türlü trafik kazasında kusur oranı tespit edilerek tazminat hesabı yapılır. Tek taraflı trafik kazalarında (hak sahibi yolcu ise) sürücünün kusur tespiti yeterli iken çift taraflı veya zincirleme trafik kazalarında kazaya karışan tüm araçların kusuru tespit edilerek tazminat hesaplanır. Sözgelimi çift taraflı bir trafik kazasında kazaya karışan;

06 AV 0606 plakalı araç sürücüsü %75 kusurlu,

• 06 ARB 0606 plakalı araç sürücüsü %25 kusurlu olduğu kabul edilsin. 

Hak sahibi 06 AV 0606 plakalı aracın sürücüsü ise ”kimse kendi kusurundan faydalanamaz” ilkesi gereği toplam tazminatın %25’ni kendi aracının sigortasından talep edemediği gibi karşı araç sigortasından da talep edemez. Aynı durum 01 ARB 0606 plakalı araç sürücüsü için de geçerlidir. Buna karşılık Hak Sahibi herhangi bir araçta yolcu konumunda ise  sürücülerin kusuru nispetinde aracın sigortasına başvurabilir. Ayrıca KTK 88.maddesi gereği sürücüler, üçüncü şahıslara gelen zararlardan müteselsil sorumlu olduklarından  hak sahibi kusur önem arz etmeksizin sadece bir aracın sigortasına başvurarak tüm zararlarını bu sigortadan talep edebilir. Şu kadar ki tüm tazminatı ödemek durumunda kalan sigorta şirketi karşı aracın sigortasına kusur nispetinde rücu hakkına sahiptir.

Tazminat Hesabı İçin Maluliyet Oranı Tespiti: Kaza sebebiyle iş göremez hale gelen hak sahibinin maluliyet oranı, tazminatın kapsamı bakımından önem arz etmektedir. Nitekim hak sahibi maluliyet/engel oranınına denk gelen tazminatın tamamını değil salt kaza ile illiyet bağı kurulabilen sakatlık oranının tazminini sigortacıdan talep edebilir. Maluliyet oranının tespiti her türlü hastahanede değil bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları eliyle yürütülür.

Tazminat Hesabı İçin Gelir Durumu: Yaralamalı trafik kazalarında, hak sahibinin gerçek kazancı baz alınarak tazminatın kapsamı tespit edilmektedir. Ancak kişinin gerçek bir kazancı yok ise veya kazancı olduğu halde bu kazancına ilişkin gelirini belgeleyen herhangi bir resmi belge (maaş bordrosu, vergi levhası, v.s.) bulunmadığında bu durumda genel kabul görmüş Yargıtay Kararları gereği maluliyet hesabı için yapılacak hesaplamalarda asgari ücret dikkate alınmaktadır. Ayrıca yürürlükteki emeklilik mevzuatına paralel olarak ve genel kabul görmüş Yargıtay Kararları gereği kişinin emeklilik yaşı (60) yaş üstü dönemi pasif dönem (emekli) olarak değerlendirilmektedir. Pasif dönemde gelir hesabı için AGİ dahil edilmeden asgari ücret esas alınarak hesaplama yapılır.

Trafik Kazalarında Tazminat Hesabı Formülleri: Tazminat hesabı hem TRH 2010 Bakiye Ömür Tablosu hem de PMF 1931 hayat tablosu kullanılarak hazırlanabilmektedir.  Her iki hesaplama yöntemine göre de geçici iş göremezlik süresi %100 malul sayılan süredir ve bu sürede gündelik işler için de daha fazla efor sarf edilmesi gerekir. Bu nedenle sürekli iş göremezlik tazminatı hesabı geçici iş göremezlik süresinden sonra başlatılmaktadır.

TRH 2010 Yaşam Tablosuna Göre Tazminat Hesabı : TRH 2010 Hayat Tablosuna göre tazminat hesabı iki dönem için yapılmaktadır:

1)İşlemiş (Bilinen) Dönem Tazminat Hesabı: Bu dönem kaza tarihi ile hesap tarihi arasında geçen süre için tazminat tutarlarını kapsar. Bu dönem içerisinde mağdur hayatta olduğu ve belirli bir kazancı var ise bu kazancı bilinmektedir. Bu sebeple işlemiş döneme dair aylık kazançlar (bilinen gelir) hesaba katılmaktadır.

2)İşleyecek (Bilinmeyen) Dönem Tazminat Hesabı: Bu dönem hesap tarihi(Bilirkişi Rapor Tarihi) ile mağdurun muhtemel yaşam süresi arası için hesaplanan tazminat tutarını kapsar. Ölüm ve cismani zarar nedeniyle açılan davalarda tazminat hesabı gerçek zarar ilkesi gözetilerek yapılmaktadır. Kazazede veya destekten yoksun kalanların gerçek zararı ise tam olarak tespit etmek mümkün değildir. Bu sebeple çeşitli hesaplama metotları kullanılmaktadır. Hukuk sistemimizde daha önce Fransa’dan alınan 1931 tarihli “PMF 1931” cetvellerine göre saptama yapılmış ise de Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü, BNB Danışmanlık, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nin çalışmalarıyla “TRH 2010” adı verilen “Ulusal Mortalite Tablosu” kullanılmaktadır. Metot özü itibarı ile PMF 1931 cetveline kıyasla ülkemiz bakiye ömür ve gerçekleri ile daha çok örtüştüğü görülmektedir. Güncel Yargıtay Kararlarında TRH 2010 Ulusal Mortalite Tablosu kullanılmaktadır.  Aşağıda TRH 2010 Yaşam Tablosuna göre bakiye ömür tablosu verilmiştir.

                    TRH 2010 ULUSAL MORTALİTE TABLOSU

  Yaş

Erkek

Kadın

  Yaş

Erkek

Kadın

0

71,93

78,02

49

26,67

30,67

1

72,35

77,66

50

25,79

29,74

2

71,42

76,68

51

24,93

28,82

3

70,47

75,70

52

24,06

27,90

4

69,52

74,72

53

23,21

26,98

5

68,57

73,73

54

22,37

26,08

6

67,60

72,74

55

21,54

25,18

7

66,63

71,75

56

20,74

24,29

8

65,66

70,76

57

19,94

23,40

9

64,68

69,76

58

19,15

22,52

10

63,70

68,77

59

18,38

21,65

11

62,72

67,78

60

17,62

20,79

12

61,74

66,78

61

16,88

19,94

13

60,76

65,79

62

16,14

19,09

14

59,78

64,79

63

15,42

18,26

15

58,80

63,80

64

14,72

17,43

16

57,84

62,81

65

14,04

16,63

17

56,87

61,82

66

13,37

15,85

18

55,91

60,83

67

12,72

15,08

19

54,95

59,84

68

12,08

14,32

20

53,99

58,85

69

11,47

13,58

21

53,04

57,86

70

10,87

12,87

22

52,09

56,88

71

10,29

12,18

23

51,14

55,89

72

9,73

11,51

24

50,19

54,90

73

9,20

10,85

25

49,24

53,92

74

8,68

10,22

26

48,28

52,93

75

8,17

9,62

27

47,33

51,95

76

7,69

9,05

28

46,37

50,97

77

7,24

8,51

29

45,41

49,98

78

6,81

8,00

30

44,45

49,00

79

6,40

7,50

31

43,50

48,02

80

5,99

7,01

32

42,54

47,04

81

5,59

6,55

33

41,58

46,06

82

5,23

6,12

34

40,62

45,08

83

4,90

5,71

35

39,67

44,10

84

4,57

5,32

36

38,72

43,12

85

4,25

4,93

37

37,77

42,15

86

3,93

4,54

38

36,81

41,17

87

3,64

4,20

39

35,87

40,20

88

3,37

3,88

40

34,93

39,23

89

3,12

3,59

41

33,99

38,26

90

2,90

3,29

42

33,05

37,30

91

2,66

2,97

43

32,12

36,34

92

2,39

2,64

44

31,19

35,38

93

2,10

2,32

45

30,27

34,43

94

1,80

1,99

46

29,36

33,48

95

1,55

1,67

47

28,46

32,54

96

1,40

1,36

48

27,56

31,60

97

1,23

1,05

Sürekli Sakatlık, Geçici İş Göremezlik, Tedavi Gideri, Bakıcı Gideri Tazminatı İçin Sigorta Şirketine Müracaat Dilekçe Örneği

Maddi Tazminat İhtar (İhbar) Dilekçesi (Yaralama) (ZMMS)

…………….. SİGORTA A.Ş.’YE

KONU        : …………………. Poliçe No’lu KTK Zorunlu Mali sorumluluk Sigortası bedeli olan 1.000.000,00-TL‘nin tarafımıza ödenmesi talebidir.

 1. 26.07.2022 tarihinde Şırnak/Merkez’de meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:………………..) ağır şekilde yaralanmış olup maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır.
 2. Söz konusu kazanın oluşumunda şirketinize ……………… No’lu poliçeyle sigortalanmış olan 006 xx 0606 plaka sayılı araç sürücüsü kusurlu ve sorumludur. Müvekkilim ise YOLCU konumunda olup, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir müterafik kusuru bulunmamaktadır.
 3. Belirtilen KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi kaza tarihi itibarı ile kişi başına maddi zararlar için 1.000.000,00-TL’lik teminat sağlamakta olup, anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;
 4. Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.3 maddesi uyarınca “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.
 5. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrası; “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmünü amir olup aynı Kanunun 54. maddesinde bedensel zararlar içinde tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar sayılmıştır. TTK’nun Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmüne amirdir. Yukarıda açıklanan düzenlemeler kapsamında, trafik kazası sonucu ortaya çıkan sürekli ve geçici iş göremezlik zararı ile SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderinin sigorta teminatı kapsamında olduğuna ve atfedilen kusur ve teminat limitleri dahilinde sigorta şirketleri tarafından ödenmesi gerekmektedir.
 6. İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI, BAKICI GİDERİ İLE SGK TARAFINDAN ÖDENMEYEN KAÇINILMAZ TEDAVİ GİDERLERİNİN tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2024

                                                                                                                                                                                İhtar Eden Vekili

                                                                                                 Av. Minval Hukuk & Danışmanlık 

Hesap Sahibi:

IBAN:

Vakıfbank/Ankara Adliye Sarayı Şubesi

EKİ  :

 1. Hastane Evrakları, Epikriz, Adli Muayene Raporu,
 2. Kaza Tespit Tutanağı, Savcılık Evrakları, İfade tutanakları, Kusur Raporu,
 3. D……… E…….. Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalından alınan maluliyet raporu- Rapor ücreti ödeme dekontu,
 4. Poliçe,
 5. Onaylı Vekaletname Sureti.

Benzer İçerikler

2 Comments

 • MEVLÜT AKYOL

  İŞ KAZASINDA EMEKLİLİK MAAŞI BÜRÜTTENMİ NETTENMİ HEASLANIR BU KOMUDA BENİ BİKGİLENDİRİRMİSİNİZ

  Cevapla
  • Minval Hukuk

   Merhaba Mevlüt Bey;
   İş Kazalarından kaynaklı tazminat ve diğer özlük haklar brüt ücret üzerinden hesaplanır. Öte yandan iş kazasından kaynaklı emeklilikten kastınız malulen emeklilik ise malululen emeklilik parametrelerine göre ayrıca değerlendirme yapılmaktadır. İyi Çalışmalar dileriz.

   Saygılarınızla.

   Cevapla

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir