Trafik Sigortası Teminat Türleri Nelerdir

Trafik Sigortası, Maddi Zararlar Teminatı, Sağlık Giderleri Teminatı, Sürekli Sakatlık Teminatı ve Destek Teminatı olmak üzere teminat sağlamaktadır. 

Maddi Zararlar Teminatı. 

Meydana gelen trafik kazası nedeniyle hak sahibinin zarar gören araçta meydana gelen Değer Kaybı dahil doğrudan malları üzerindeki azalması Maddi Zararlar Teminatı içerisinde değerlendirilmektedir. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında Değer Kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer Kaybı araçta meydana gelen hasar durumuna göre şu şekilde hesaplanır. 

Sigorta Hukuku Davaları

KAYNAKLI ANA PARÇALARDA DEĞİŞİM 

 

 

ADET

ÇARPAN

 

ORTA DİREK DEĞİŞİM

 

3

(ADET x ÇARPAN)XARD

100

MARŞPİYEL DEĞİŞİM

 

3

(ADET x ÇARPAN)XARD

100

ARKA ÇAMURLUK DEĞİŞİM

 

3,5

(ADET x ÇARPAN)XARD

100

HAVUZ SACI DEĞİŞİM

 

3

(ADET x ÇARPAN)XARD

100

ARKA PANEL DEĞİŞİM

 

2,5

(ADET x ÇARPAN)XARD

100

TAVAN SACI DEĞİŞİM

 

4,5

(ADET x ÇARPAN)XARD

100

                                                                                              TOPLAM =T1

 

KAYNAKLI ANA PARÇALARDA DÜZELTME

(Bu bölümde Eksper hasar ve onarım şeklinin değer kaybına etkisini 1 ila 5 arasında puanlayacaktır)

 

 

EKSPER TAKDİRİ (1-5)

ÇARPAN

 

ŞASE DÜZELTME

 

0,7

(EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)x ARD

100

ŞASE KESME

 

0,75

(EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)x ARD

100

TAVAN SACI DÜZELTME

 

0,7

(EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)x ARD

100

ORTA DİREK DÜZELTME

 

0,7

(EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)x ARD

100

ARKA PANEL DÜZELTME

 

0,7

(EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)x ARD

100

HAVUZ SACI DÜZELTME

 

0,7

(EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)x ARD

100

ARKA ÇAMURLUK DÜZELTME

 

0,7

(EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)x ARD

100

MARŞPİYEL DÜZELTME

 

0,7

(EKSPER TAKDİRİ x ÇARPAN)x ARD

100

                                                                                                TOPLAM = T2

 

YUKARIDAKİ LİSTELERDE YER ALMAYAN DİĞER PARÇALAR 

 

ADET

ÇARPAN

 

KAYNAK YAPILAN KAPORTA AKSAMI

 

1,2

(ADET x ÇARPAN) x ARD

100

DÜZELTME YAPILAN KAPORTA AKSAMI

 

1,2

(ADET x ÇARPAN) x ARD

100

DEĞİŞEN KAPORTA AKSAMI

 

1

(ADET x ÇARPAN) x ARD

100

                                                                                                TOPLAM = T3

 

BOYA UYGULANAN AKSAM (Yukarıdaki tüm listelerde boya uygulanan parça adedi) 

 

ADET

ÇARPAN

 

BOYA UYGULANAN AKSAM*

 

0,75

(ADET x ÇARPAN) x ARD

100

                                                                                                      TOPLAM = T4

Bilgi Notu: Eksper boya uygulanan aksam sayısını belirlerken marka model ve işlemin durumuna göre birden fazla parçayı tek olarak hesaba alabileceği gibi bir parçayı işlemin durumuna göre bir buçuk veya iki adet olarak da takdir edebilir.

Eksper onarılan ya da değişen aksam sayısını belirlerken parçanın nev’ine,  aracın marka modeline, değer kaybına etkisine ve işlemin durumuna göre birden fazla parçayı tek olarak hesaba alabilir.

Sağlık Giderleri Teminatı. 

Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. 

Kaza nedeniyle mağdurun tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.

 

Haksız fiil sonucu çalışma gücü kaybının olduğu iddiası ile bir talepte bulunulması halinde zararın kapsamının belirlenmesi açısından malûliyetin varlığı ve oranı ve Maluliyete ilişkin alınacak raporlar olay tarihlerine göre;

  1. 11.10.2008 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü,
  2. 11.10.2008 ila 31.08.2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği,
  3. 01.09.2013 ile 31.05.2015 tarihleri arasında Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği,
  4. 01.06.2015 -19.02.2019 tarihleri arasında Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmeliği,
  5. 19.02.2019 tarihinden sonra ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Sürekli Sakatlık Teminatı 

Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, ödenecek tazminattır. 

Kaza nedeniyle mağdurun tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli sakatlık teminatı kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde sakat kalan kişinin maluliyet oranı esas alınır.

Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü sınıflandırılması ve kaza tarihinde geçerli yönetmeliğe göre alınacak Sağlık Kurulu Raporu veya Adli Tıp Raporu dikkate alınır. 

Yukarıdaki yönetmeliklere uygun şekilde rapor tanzim edilmediği takdirde dava/tahkim başvurusu USULDEN reddedilecektir. Her ne kadar uygulamada ve bir takım kararlarda rapor tarihinde geçerli yönetmelik çerçevesinde maluliyet raporu alınacağı belirtilmiş ise de Yargıtay 17 ve 4. Hukuk Dairesinin güncel ve emsal niteliğindeki kararlarında haksız fiilin vuku bulduğu tarihte geçerli yönetmeliğe göre rapor alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu sebeple yönetmelikte ihtilaf söz konusu değildir.

Yukarıda izah edildiği üzere maluliyet raporu kaza/haksız fiil tarihi baz alınarak yürürlükteki yönetmeliğe göre alınacaktır.

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı.

Üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere ilgili sigorta şirketleri tarafından ödenecek tazminatır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır. Destek tazminatı Miras Hukuku hükümlerine göre değil destek kavramına göre hak sahiplerine ödenir.

Trafik Sigortası Teminat Limiti Nedir?

Trafik Sigortası Teminat Limiti her yıl güncellenen poliçe limitleri dahilinde tazminat ödenmektedir.  

2023 yılı Trafik Sigortası Teminat limiti;

01.01.2023 tarihinden itibaren;

Ölüm ve Yaralanma için teminat limiti kişi başı 1.200.000,00-TL’dir. 

Araç Başına Maddi Hasarlar için 120.000,00-TL’dir. 

Araç Sahibi (İşleteni) veya Sürücünün Kazada Ölmesi veya Yaralanması Halinde Trafik Sigortasının Sorumluluğu

İşleten veya sürücünün sevk ve idaresinde meydana gelen tek taraflı veya çift taraflı kazaların ayrı ayrı değerlendirilmesi ve şartlar dahilinde sonuca varılması gerekmektedir.

Sürücünün İşleten Sıfatıyla Aracı Sevk ve İdare Ettiği Tek Taraflı Trafik Kazaları Bakımından Sorumluluk.

Sürücünün aynı zamanda işleten sıfatıyla aracı sevk ve idare ettiği durumlarda araç işleteni ile sürücü aynı kişidir. Bunla birlikte kaza tek taraflı olduğundan sürücünün %100 kusurlu olduğu kabul edilir. Bu durumda sürücü işletenin, yaralanması halinde ”Hiç Kimse Kendi Kusurundan Faydalanamaz” ilkesi gereği %100 kusurlu sayıldığından ayrıca işleten, üçüncü şahıs sayılamadığından sigorta şirketinden tazminat talep edemez. Ancak sürücü işletenin ölümü halinde ise tazminat talep edilip edilmeyeceği Yargıtay ve doktrinde tartışmalıdır. Nitekim sürücü işletenin, ölümü halinde zarar gören müteveffa mıdır yoksa müteveffanın desteğinden yoksun kalanlar mıdır? Kanımızca burada kanun maddesi açıkça üçüncü şahıslardan bahsetmekte olup, işleten sürü, ölümlerinde zarar gören müteveffanın kendisi değil desteğinden yoksun kalanlardır. Bu sebeple işleten sürücünün, ölümü halinde desteğinden yoksun kalan kişiler ”Destekten Yoksun Kalma Tazminatı” talep edebileceklerdir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere 2015 tarihinden Genel Şarlar ve 2016 tarihindeki torba yasa ile bu durum teminat dışı bırakılmıştır. Bu sebeple yargıtay bu doğrultuda sürücünün işleten sayıldığı halleri teminat dışı olarak değerlendirmektedir.

Sürücünün İşleten Sıfatıyla Aracı Sevk ve İdare Ettiği Çift Taraflı Trafik Kazaları Bakımından Sorumluluk.

Sürücü işletenin, çift taraflı trafik kazasında yaralanması halinde kazaya karışan her iki aracın kusur oranlarının tespiti gereklidir. Buna göre sürücü işleten, kendi kusuruna denk gelen zararlara katlanmak durumunda olup bu zararları kendi aracının sigortasından talep edemeyeceği gibi karşı araç sigortasından da talep edemez. Ancak karşı araç sürücüsünün kusuruna denk gelen zararlar bakımından karşı aracın sigortasına başvurup zararın tazminini talep edebilir. Örneğin A ve B araçları çift taraflı trafik kazasına karışmış olsun. A aracı %25 ve B aracı %75 kusurlu bulunsun. A araç sürücüsünün maddi zararları 100.000,00-TL olarak tespit edilmiştir. 

İşbu kazada A aracı %25 oranında kusurlu olduğundan meydana gelen zararlar bakımından B aracının sigortasından %25′ tekabül eden zarar miktarını yani 25.000,00-TL’yi talep edemez ve bu zarara katlanmak durumundadır. Ancak B araç sürücüsü %75 kusurlu olduğundan A aracının işleten sürücüsü, %75’e tekabül eden zarar miktarını yani 75.000,00-TL’yi B aracının sigortasından talep edebileceği gibi sürücüden de talep etme hakkına sahiptir. 

Çift tarafı trafik kazalarında işleten sürücünün ölümü halinde ise  yine her iki aracın kusur durumu tespit edilir. İşleten sürücünün %100 kusurlu olması durumunda desteğinden yoksun kalanlar her iki sigorta şirketinden de tazminat talep edemezler. Ancak karşı aracın kusurlu olması durumunda kusur oranında müteveffanın desteğinden yoksun kalanlar kusurlu araç sürücüsünün sigortasından tazminat talep edebilirler.

Sürücünün İşleten Olmadığı Durumlarda Aracı Sevk ve İdare Ettiği Tek Taraflı Trafik Kazaları Bakımından Sorumluluk.

Sürücünün aynı zamanda işleten olmayıp aracı sevk ve idare ettiği durumlarda araç işleteni ile sürücü farklı kişilerdir. Burada sürücü, sigorta sözleşmesinin tarafı olmayıp üçüncü şahıs olarak nitelendirilir. Fakat kaza, tek taraflı olduğundan sürücünün %100 kusurlu olduğu kabul edilir. Bu durumda sürücünün, yaralanması halinde ”Kimse Kendi Kusurundan Faydalanamaz” ilkesi gereği %100 kusurlu sayıldığından sigorta şirketinden tazminat talep edemez. Ancak sürücünün ölümü halinde ise tazminat talep edilip edilmeyeceği Yargıtay ve doktrinde tartışmalıdır. Nitekim sürücünün, ölümü halinde zarar gören müteveffa mıdır yoksa müteveffanın desteğinden yoksun kalanlar mıdır? Kanımızca burada kanun maddesi açıkça üçüncü şahıslardan bahsetmektedir. Burada poliçenin tarafları işleten ile sigortacı olduğuna göre işleten olmayan sürücü ve desteğinden yoksun kalanlar üçüncü şahıs sayılmalıdır. Kusurlu sürücü öldüğüne göre desteğinden yoksun kalanlara izafe edilebilecek bir kusur da söz konusu değildir. Bu sebeple işleten olmayan sürücü ölümlerinde, müteveffanın desteğinden yoksun kalanlar sigortadan tazminat talep edebilirler.

Sürücünün İşleten Olmadığı Durumlarda Aracı Sevk ve İdare Ettiği Çift Taraflı Trafik Kazaları Bakımından Sorumluluk.

Sürücünün işleten olmadığı çift taraflı trafik kazalarında her iki sürücünün kusur durumları tespit edilmelidir. Müteveffa sürücünün tam kusurlu olması durumunda tazminat talepleri, müteveffanın sevk ve idaresindeki araç sigortasına yöneltilmelidir. Burada poliçenin tarafları işleten ile sigortalı iken müteveffa ve desteğinden yoksun kalanlar, üçüncü şahıs konumundadır. 

Sürücünün yaralanması halinde ise kaza sürücünün bizzat kendi kusurundan meydana gelmiş ise  ”Kimse Kendi Kusurundan Faydalanamaz” ilkesi gereği sürücü zarara katlanma durumundadır. Kazaya, karşı aracın sebebiyet vermesi durumunda ise yaralanma ve ölüm halinde kuşkusuz zararların tamamı karşı araç sigortasından talep edilebilmektedir.

Trafik Sigortası Teminat Türleri Yargıtay Kararları

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 10.02.2022 tarih, 2021/10646.E, 2022/2243.K sayılı kararı.

Yargıtay kararına konu trafik kazası 10/08/2013 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kazanın meydana geldiği tarihe bakıldığında 26.04.2016 tarihinden ve hatta flu alan olarak tabir edilen 01.06.2015-26.04.2016 tarihinden öncedir. Bu tarihten önce mevzuatta kusurlu sürücü veya kusurlu işletenin desteğinden yoksun kalanlar genel şartlar ile teminat dışı bırakılmamıştır.

Bu sebeple burada gerçekleşen kazada müteveffa (kusurlu işlete/sürücü ölümü nedeniyle destekten yoksun kalanların tazminat hakkı teminat kapsamındadır.

Ancak 01.06.2015 tarihli Genel Şartlar ve 16.04.2016 tarihli Torba yasa ile yapılan değişiklik nedeniyle bu durum teminat dışı bırakılmıştır.

K A R A R : Davacılar vekili; zorunlu trafik sigortası bulunmayan … plaka sayılı araç sürücüsü davacıların desteği …’ın 10/08/2013 tarihinde karıştığı tek taraflı trafik kazası neticesinde vefat etmesi nedeniyle, müvekkillerinin müteveffanın desteğinden yoksun kaldığını beyanla, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 2.500,00’er TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihinden itibaren avans faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili; başvurunun reddini talep etmiştir. Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti’nce; başvurunun kabulü ile … için 51.683,50 TL, … için 55.213,20 TL destekten yoksun kalma tazminatının 27/03/2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; karara karşı davalı vekilinin itirazı üzerine İtiraz Hakem Heyeti’nce davalı vekilinin itirazının kabulü ile Uyuşmazlık Hakem Heyeti kararının kaldırılmasına ve başvurunun reddine karar verilmiş; karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesi gereği, KTK 85. maddesinde belirtilen, bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olması durumunda, poliçe limiti dahilinde işletenin sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere, mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunludur. Kaza tarihi itibari ile aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılmaması durumunda Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi gereği, zorunlu mali sorumluluk sigortasının kaza tarihindeki limitleri dahilinde işletenin üçüncü kişilere karşı sorumluluğunu … karşılayacaktır. Güvence Hesabının sorumluluğunun kapsamı ise kaza tarihi itibariyle 01/06/2015 tarihinden önce yürürlükte olan 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları’na göre belirlenecektir.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1425. maddesine göre, sigorta poliçesi genel ve varsa özel şartları içerir. Yeni Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları 01/06/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genel şartlar C.10. maddesi ile 12/8/2003 tarihli ve 25197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni genel şartlar C.11 maddesine göre genel şartlar yürürlük tarihi olan 01/06/2015 tarihinden sonra akdedilmiş sözleşmelere uygulanacaktır. Kaza tarihinde yürürlükte olan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A-1. maddesinde de, “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder” şeklinde ifade edilmiştir. Yukarıda açıklanan madde hükümlerinden; Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının, motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir zarar sigortası türü olduğu anlaşılmaktadır. … Yönetmeliğinin 9. maddesinde ise; trafik sigortası bulunmayan araçların neden olduğu bedensel zararlar için …’na başvurulabileceği öngörülmüştür. Hemen belirtmelidir ki, hem işletenin hem de Güvence Hesabının sorumluluğu, hukuki nitelikçe tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğundan, işletenin hukuki sorumluluğunu üstlenen zorunlu sigortacının 91. maddede düzenlenen sorumluluğu da bu kapsamda değerlendirilmelidir. 2918 sayılı Kanun’da zorunlu trafik sigortasına ilişkin olarak, sorumluluğun kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan haller de açıkça düzenlenmiştir.

 

2918 sayılı Kanun’un “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Dışında Kalan Hususlar” başlıklı 92. maddesinde: “Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışındadırlar. a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, b) İşletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler, d) Bu Kanun’un 105. maddesinin üçüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler, e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar, f)Manevi tazminata ilişkin talepler” hükmü ile zorunlu trafik sigortacısının hangi zararlardan sorumlu olmadığı düzenleme altına alınmış, burada örnekseme yoluna gidilmeyip tek tek ve tahdidi olarak sorumlu olunmayan haller sıralanmıştır. Bu noktada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi, 2918 sayılı Kanun’un 92/b maddesinde yer alan \”İşletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri taleplerin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında olduğuna” ilişkin hükümdür. Bu hükümle kanun koyucu; tehlike sorumlusu zorunlu mali sorumluluk sigortacısının sorumluluğu kapsamından, sadece tehlike sorumlusu olan işletenin eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararları çıkarmıştır.

Şu haliyle, anılan kişilerin mallarına gelen zararlar dışında kalan ölüm ve yaralanmaya ilişkin zararlar ise sigortacının sorumluluğu kapsamında bırakılmış; böylece tehlike sorumlusunun yakınlarının dahi belirtilen anlamda sigorta kapsamında olduğu benimsenmiştir. Bu durumda, işletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin ölümü veya yaralanmaları halinde bundan kaynaklanan zararlarının zorunlu sigorta kapsamında olduğu kabul edilmelidir. Araç sürücüsünün veya yakınlarının talepleri ise 92. madde kapsamında yer almamakla sigortacının sorumluluğu kapsamında kabul edilmiştir. Ancak işletenin 91. madde gereğince mali sorumluluk sigortası yaptırması gerektiği yönündeki bu düzenlemeye karşın yaptırmaması durumunda 3. kişilerin bedensel zararlarının karşılanması için … kurulmuştur. … Yönetmeliği’nin 9. maddesinde hesaba başvurulabilecek haller düzenlenmiş olup, düzenlemenin mefhumu muhalifinden bu haller dışında hesaba başvurulamayacağı anlaşılmaktadır. … Yönetmeliği’nin “Hesaba Başvurulabilecek Haller” başlıklı 9. maddesi; (1) Hesaba zorunlu sigortalara ilişkin olarak; a) (Değişik ibare: RG-19/06/2009-27263) Sigortalının veya sigortayı yaptırmakla sorumlu olanın tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için, b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için, c) Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları için, ç) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için, d) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için başvurulabilir” hükmünü içermekte olup, hesaba başvurulabilecek bu haller tahdidi olarak sayılmış olup, bu haller dışında sorumlu olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu hükümle görüldüğü gibi tehlike sorumlusu …’nın sorumluluk kapsamı işletenin neden olduğu üçüncü kişilerin bedensel zararlarıyla sınırlamış olup, bunun dışında işleten veya sürücünün eşinin, usul ve fürunun veya yakınlarına ilişkin bir sınırlama yoktur. Şu haliyle, anılan kişilerin ölüm ve yaralanmaya ilişkin cismani zararlar ise …’nın sorumluluğu kapsamında bırakılmış; böylece tehlike sorumlusunun yakınlarının dahi belirtilen anlamda teminat kapsamında olduğu benimsenmiştir. Araç sürücüsünün veya yakınlarının talepleri ise yine … Yönetmeliği 9. maddesi kapsamında yer almakla Hesabın sorumluluğu kabul edilmiştir. Somut olayda, davacılar, sürücü desteğin sevk ve idaresindeki araç ile tek taraflı olarak yapmış olduğu trafik kazasında ölmesi sonucu aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması nedeniyle Güvence Hesabından destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmuşlardır. Davaya konu trafik kazası sürücü murisin dikkatsiz ve tedbirsiz şekilde seyretmesi neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı olarak 10/08/2013 tarihinde meydana gelmiştir.

 

Destekten yoksun kalma tazminatı, Borçlar Kanunu’nun 45. maddesinin 2. fıkrasında (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 53. Maddesinin 1. fıkrasının 3. bendinde) düzenlenmiş olup; \”Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir\” şeklinde hükme bağlanmıştır. Görülmektedir ki, destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç, destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir. Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse 6098 sayılı Kanun’un 53. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendine (818 sayılı BK’nın 45. maddesinin 2. fıkrası) dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak, destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir. 6098 sayılı Kanun’un 53. (818 sayılı Kanun’un 45.) maddesinde sözü geçen destek kavramı hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu hedef tutar ve ne hısımlığa ne de yasanın nafaka hakkındaki hükümlerine dayanır; sadece eylemli ve düzenli olarak geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak şekilde yardım eden ve olayların olağan akışına göre eğer ölüm vuku bulmasaydı, az çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek sayılır. O halde, destek sayılabilmek için yardımın eylemli olması ve ölümden sonra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli görülür. Bununla birlikte, destekten yoksun kalan kimse devamlı ve gerçek bir ihtiyaç içerisinde bulunmalıdır. Genel olarak bakım ihtiyacı, sosyal düzeye uygun olan yaşamın devamını sağlamak için gerekli olanaklardan yoksun kalmayı anlatır. Eğer ölenin eylemli olarak baktığı davacı, ölüm yüzünden bu bakımın sağladığı yaşama düzeyinin altına düşmüş olursa, ihtiyaç bulunma koşulu gerçekleşmiş sayılır. Burada önemli olan, destekten yoksun kalan kimsenin ve ailesinin temsil ettiği sosyal ve ekonomik düzeye göre normal karşılanan giderlerdir. Diğer taraftan, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 06.03.1978 tarih ve 1/3 sayılı kararının gerekçesinde de: \”Destekten yoksun kalma tazminatının eylemin karşılığı olan bir ceza olmayıp ölüm sonucu ölenin yardımından yoksun kalan kimsenin muhtaç duruma düşmesini önlemek ve yaşamının desteğin ölümünden önceki düzeyde tutulması amacına yönelik sosyal karakterde kendine özgü bir tazminat olduğu” hususu vurgulanmış; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30.11.2005 gün ve 2005/4-648 E.-2005/691 K. sayılı ilamında da aynı esaslar benimsenmiştir. Önemle vurgulanmalıdır ki, 818 sayılı Kanun’un 45. maddesinin 2. fıkrasına (6098 sayılı Kanun’un 53. maddesinin 1. fıkrasının 3. bendi) göre destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin mirasçısı olarak geride bıraktığı kişilere değil, desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecek kişiler, mirasçılardan başka kişiler de olabileceği hususunda da herhangi bir ihtilaf yoktur. Murisin trafik kazasından kaynaklanan bir sorumluluğu söz konusu olduğunda ve koşulları oluştuğunda mirasçıları bundan sorumlu olduğu halde, aynı olay nedeniyle destekten yoksun kalan ve fakat mirasçı olmayan kişiler bundan sorumlu değildir (HGK’nın 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 E.- 411 K. sayılı ilamı). Davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talebine dayanak olarak gösterdikleri zarar; desteğin ölümü sonucunda meydana gelmekle birlikte destek üzerinde doğan bir zarardan ayrı ve salt onun desteğinden yoksun kalınması olgusuna dayalı, mirasçılık sıfatıyla bağlı olmaksızın uğranılabilen bir zarardır. Böyle bir zararın desteğin kendisinin sahip olacağı hakla bir ilişkisi olmadığı gibi, doğrudan destek zararıyla bağlı ve onunla sınırlı bir zarar da değildir. Desteğin ölümü zararı doğuran olay olmakla birlikte, zarar doğrudan üçüncü kişi durumundaki destekten yoksun kalanlar üzerinde oluşmuştur. Buradaki zarar, mirasçıların salt bu sıfatla devraldıkları murislerinin uğradığı ve ondan intikal eden bir zarar da değildir. Destekten yoksun kalma tazminatına dayanak teşkil eden hak, salt miras yoluyla geçen bir hak olsa idi doğrudan destek üzerinde doğup ondan mirasçılarına intikal edeceğinden, bu yöndeki savunmalar ölenin desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. 

Oysa yukarıda da açıklandığı üzere, destekten yoksun kalma tazminatına konu davacıların zararı, desteklerinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalan sıfatıyla doğrudan kendileri üzerinde doğan zarardır. Bu zarardan doğan hak desteğe ait olmadığına göre, onun kusurunun bu hakka etkili olması da düşünülemez. Şu hale göre; işleten (veya sürücü) murisin, ister kendi kusuru ister bir başkasının kusuru ile olsun salt ölmüş olması, destekten yoksun kalanlar üzerinde doğrudan zarar doğurup; bu zarar gerek Kanun gerek … Yönetmeliği kapsamıyla teminat dışı bırakılmamış olmakla, davacıların hakkına, desteğinin kusurunun olması etkili bir unsur olarak kabul edilemez ve destekten yoksunluk zararından kaynaklanan hakkın Hesap’tan talep edilmesi olanaklıdır. Davacıların üçüncü kişi konumunda olduğu, talep edilen tazminatın miras hukukundan ayrı olduğu hem mahkemenin hem de tarafların kabulünde olduğu gibi, işletenin (veya sürücünün) yakınlarının uğradıkları destek zararlarının … sorumluluğu kapsamı dışında kaldığına ilişkin Kanunda ve buna bağlı olarak … Yönetmeliği’nde açık bir düzenleme bulunmadığı da yukarıdaki açıklamalardan anlaşılmaktadır. Davacıların uğradığı zarara bağlı olarak talep ettiği hak, salt miras yoluyla geçen bir hak olmayıp, bilimsel ve yargısal içtihatlarda kabul edildiği üzere destekten yoksun kalanın şahsında doğrudan doğruya doğan, asli ve bağımsız bir talep hakkıdır. Somut olayda da; yargılama sırasında hükme esas alınan kaza tespit tutanağına göre davacının desteği …’ın kusuru sonucu meydana gelen 10/08/2013 tarihli trafik kazası sonucu destek vefat etmiştir. Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla dava açtığına, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerinde doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara yansıtılamayacağına, dolayısıyla araç sürücüsünün veya işletenin tam kusurlu olmaları halinde, desteğinden yoksun kalan davacıları etkilemeyeceğine, 2918 sayılı Kanun ve … Yönetmeliğine göre davalı …, işletenin üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olayda işleten veya sürücü tam kusurlu olsalar bile, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konumunda bulunduğundan, davalı …’nın sorumlu olacağına karar vermek gerekir. (HGK’nın 15.6.2011 tarihli ve 2011/17-142 esas-411 karar, HGK’nın 22.2.2012 tarihli 2011/17-787 esas 2012/92 karar sayılı ilamları uyarınca) Bu durumda, yukarıda açıklanan gerekçeler ışığında, davacıların, davalı … Hesabından destek tazminatı talep etme hakkı bulunduğundan, İtiraz Hakem Heyetince, yerinde olmayan gerekçelerle davalı vekilinin itirazlarının kabulüne karar verilerek başvurunun reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine, 10/02/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.’’

Detaylı bilgi ve hak kaybı yaşanmaması adına bu süreci Sigorta Hukuku alanında uzman bir Sigorta Avukatı gözetiminde yapılması önerilmektedir. Bu içeriğin tüm telif hakları Minval Hukuk & Danışmanlık Ofisine aittir. Hukuki süreçte, dava ve takiplerde telif hakkı gözetilerek faydalanmanız gerekmektedir.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir