Yaralanmalı Trafik Kazası Nedir?

Yaralanmalı trafik kazası, bir trafik kazasının sonucunda bir veya daha fazla kişinin yaralandığı durumu ifade eder. Trafik kazaları genellikle araçlar arasında, araçlarla yayalar arasında veya araçlarla diğer nesneler arasında meydana gelir. Yaralanmalı trafik kazaları, hafif yaralanmalardan ciddi yaralanmalara kadar çeşitli düzeylerde zarara neden olabilir.

Sigorta Şirketine Başvuru Zorunluluğu

Yaralanmalı trafik kazası sonrası ilk olarak sigorta şirketine başvurulması gerekir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesinde yapılan değişiklikle beraber zarar görene dava açmadan ya da sigorta tahkim yoluna başvurmadan önce sigorta şirketine başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Nitekim ilgili kanun maddesinde;

Madde 97 – (Değişik: 14/4/2016-6704/5 md.) Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar gören dava açabilir veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabilir.

denilmek suretiyle zarar görenin ya da ilgililerin sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunmasının ardından söz konusu sigorta şirketi başvurucuya 15 gün içinde yazılı cevap vermek zorundadır. Fakat cevap verilmez veya başvurucunun talebi karşılanmaz ise Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesine göre dava açılabilir ya da sigorta tahkim yoluna gidilebilir.

Sigorta Şirketine Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Sigorta şirketine başvurmak için gerekli olan evraklar şu şekilde sıralanabilir;

 1. Trafik kaza tespit tutanağı,
 2. Trafik kazası bilirkişi raporu,
 3. Hastane raporu ve tedavi masraflarının faturası,
 4. Kazaya karışan diğer araçların ruhsat ve trafik poliçe örnekleri,
 5. Kaza hasar fotoğrafları,
 6. Başvurucunun nüfus cüzdanı örneği,
 7. Başvurucunun banka hesap bilgileri,
 8. Başvuru dilekçesi.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru veya Dava Yolu

Sigorta şirketine zorunlu başvurunun yapılmasının ardından sigorta şirketi tarafından 15 gün içinde cevap verilmemesi ya da verilen cevabın başvurucunun talebini karşılamaması durumunda sigorta tahkim komisyonuna gidilebilir veya dava açılabilir.

1- Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru : Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf, üye sigorta kuruluşları arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla kurulmuştur. Tahkim için komisyonun merkezine, rizikonun meydana geldiği yerdeki büroya ya da başvurucunun ikametgahının bulunduğu yerdeki büroya başvurulabilir. Sigorta şirketi komisyona üye ise başvuru için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayıp komisyona başvuru yapabilir. Komisyonun başvuruyu değerlendirebilmesi için zorunlu sigortalar hariç söz konusu uyuşmazlığın ilgili kuruluşun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Zorunlu sigortalarda ise, üye olup olmadığına bakılmaksızın 18.04.2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için başvuru yapılabilecektir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Islak imzalı başvuru formu,
 2. Başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz örneği,
 3. Sigorta şirketine gönderilen zorunlu başvuru yazısı,
 4. Sigorta şirketinin 15 gün içinde cevap vermediğinin ispatına yönelik belgeler,
 5. Sigorta şirketinden cevap alındıysa alınan cevabın neden talepleri karşılamadığına yönelik açıklama,
 6. Komisyondan ne talep edildiğine yönelik yazı,
 7. Vekaletname

Sigorta Tahkim Komisyonunda Uyuşmazlığın Çözüm Süreci

Söz konusu uyuşmazlığın miktarı 15.000,00 TL’den az ise verilen kararlar kesindir. 15.000,00 TL ve üzeri uyuşmazlıklarda ise bir defaya mahsus olmak üzere itirazda bulunulabilir. 238.730,00 TL ve üzeri uyuşmazlıklar için ise itiraz üzerine verilen kararlara karşı taraflar temyiz yoluna gidebilirler. Nitekim bu husus, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 30. maddesinin 12. fıkrasında açıklanmıştır. Buna göre;

Madde 30/12 – Tahkim sistemine üye olmak isteyenlerden katılma payı, uyuşmazlık çözümü için Komisyona başvuranlardan ise başvuru ücreti alınır. (Değişik ikinci ve üçüncü cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) İtiraz talebinde bulunmak için bu madde uyarınca belirlenen başvuru ücretinin Komisyona yatırılması şarttır. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) İtiraz üzerine hakem kararının icrası durur. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) İtiraz talebi münhasıran bu talepleri incelemek üzere Komisyon tarafından teşkil edilen hakem heyetlerince incelenir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) İtiraz talebi hakkında işin heyete intikalinden itibaren iki ay içinde karar verilir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) Beşbin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları bu madde uyarınca süresinde itiraz başvurusunda bulunulmaması hâlinde kesinleşir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) Bu uyuşmazlıklar hakkında bu madde uyarınca yapılan itiraz üzerine verilen karar kesindir. (Ek cümle: 3/4/2013-6456/45 md.) Kırk bin Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar için temyize gidilebilir. (Değişik cümle: 13/6/2012-6327/58 md.) Ancak, tahkim süresinin sona ermesinden sonra karar verilmiş olması, talep edilmemiş bir şey hakkında karar verilmiş olması, hakemlerin yetkileri dahilinde olmayan konularda karar vermesi ve hakemlerin, tarafların iddiaları hakkında karar vermemesi durumlarında her hâlükarda temyiz yolu açıktır. Temyize ilişkin usûl ve esaslar hakkında Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu uygulanır.

 1. Dava Yolu

Yaralanmalı trafik kazalarında dava açma hakkı kazadan zarar görende olup zarar görenin yakınlarının manevi tazminat davası dışında dava açma hakları yoktur. Sürücü, araç sahibi, aracı işleten ve sigorta şirketi ortaya çıkan zarardan sorumludur. Uygulamada husumet genellikle sigorta şirketlerine yöneltilmektedir.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yaralanmalı trafik kazası sebebiyle tazminat davalarında dava sigorta şirketine karşı açılacaksa görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Eğer dava sigorta şirketi dışındaki sorumlulara karşı açılacaksa görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise;

 1. Davalılardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi,
 2. Kazanın meydana geldiği yer mahkemesi,
 3. Zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi,
 4. Sigorta şirketinin bulunduğu yer mahkemesi olabilir.

Yaralanmalı Trafik Kazalarında Zamanaşımı

Zamanaşımı Karayolları Trafik Kanunu’nun 109. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

Madde 109 – Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir. Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır. Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar. Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir