Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2023/308, K. 2023/1978, T. 13.2.2023

DAVA : Taraflar arasında görülen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi sonucunda, Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesince … 6. … Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak yeniden yapılan yargılama sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

Mahkeme kararı davalılardan Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (…) vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: 

KARAR : I. DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin 2010-2014 tarihleri arasında davalı işverenlere ait işyerinin arıza servisinde 3 vardiya ile çalıştığını, bazen çalışma saatleri dışında da çalışması olduğunu fakat fazla çalışma ücretinin ödenmediğini, … yoğunluğu sebebiyle yıllık izin kullandırılmadığını ve ücretinin de ödenmediğini, askerlik hizmetini yerine getirmek üzere müvekkilinin 08.03.2014 tarihinde işten ayrılmak zorunda kaldığını, bunu işverene yazılı ve sözlü olarak bildirdiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, … bayram ve genel tatili ücreti alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

 

CEVAP : 1. Davalı … vekili cevap dilekçesinde; müvekkilinin ihale makamı olduğunu, davacı ile müvekkili arasında imzalanmış bir iş sözleşmesi olmadığını, müvekkilinin bir elektrik dağıtım şirketi olduğunu, elektrik dağıtımı konusunda kamu hizmetinin süreklilik arz ettiğini, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02.04.2004 tarihli ve 2004/22 Sayılı kararı ile müvekkili Kurumun özelleştirme kapsamına alınması sebebiyle emekli olan personel yerine yeni çalışan alınamadığını, bu personel eksikliğinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri kapsamında ihale yapılmak suretiyle giderildiğini, ortada muvazaalı bir hizmet alım işi olmadığını, zamanaşımı def’inde bulunduklarını savunarak davanın reddini istemiştir. 2. Davalı … İnş. Turz. Dış Tic. Ltd. Şti. (B. Mühendislik Şirketi) vekilli cevap dilekçesinde; davacının, işe başladığı tarih ile 15.05.2012 tarihine kadar diğer davalının alt işvereni olan As Elektrik Şirketinde arıza bakım onarım servisinde, 15.05.2012-31.08.2013 tarihleri arasında ise Fiber Elektrik Şirketinde çalıştığını, belirtilen tarihler aralığı için kendilerinin sorumlu tutulamayacağını, 01.09.2013-30.03.2014 tarih aralığında kendilerinin diğer davalı …’ın alt işvereni olduklarını, diğer davalı … ile müvekkili Şirket arasındaki sözleşmenin …’ın satılması sebebiyle sona erdirildiğini, davacının işten kendisinin ayrıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

 

MAHKEME KARARI: … 6. … Mahkemesi’nin 30.12.2015 tarihli ve 2014/178 Esas, 2015/776 Karar sayılı kararı ile davalı … firmasının üst işveren olarak davacının alacak kalemlerinden davalı … Şirketi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluğunun bulunduğu, iş sözleşmesinin davacı işçi tarafından askerlik nedeni ile feshedildiğinin anlaşıldığı, buna göre davacının kıdem tazminatına hak kazandığı ancak ihbar tazminatına hak kazanamayacağı, davalı işverence dosyaya yıllık izin defteri veya eşdeğer bir belge sunulmadığından davacının işyerinde kullanmadığı 42 gün yıllık izin hakkının bulunduğu, tanık beyanlarına göre davacının haftada 1 saat fazla çalışmasının bulunduğunun anlaşıldığı, davacının … bayram ve genel tatil ücreti alacağının bulunmadığının tespit edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ: 1. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ile davalılardan … vekili temyiz isteminde bulunmuşlardır. 2. Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 13.05.2019 tarihli ve 2017/22158 Esas, 2019/10487 Karar sayılı kararıyla davalı … vekilinin tüm, davacı vekilinin ise sair temyiz itirazları reddedilerek, davacının … bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı kabul edilerek davacının … bayram ve genel tatil günlerindeki çalışması karşılığında ücretlerinin ödenip ödenmediğinin dosya içinde yer alan ücret bordroları da incelenerek belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle Mahkeme kararı bozulmuştur.

Mahkemece Bozmaya Uyularak Verilen Karar : Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile tanık anlatımlarına göre davacının … bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığının tespit edildiği, dosya içerisinde mevcut bordroların incelenmesine göre bordroda tahakkuk ettirilerek karşılığı ödendiği anlaşılan brüt 272,40 TL zamlı ödeme dışında davacıya … bayram ve genel tatil günleri çalışması karşılığında ücreti tahakkuk ettirilen başka ay bulunmadığının anlaşıldığı, yapılan ödemenin mahsup edilmesi sonrasında bakiye … bayram ve genel tatil ücreti alacağının hüküm altına alınması gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

TEMYİZ: Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılardan … vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

 

Temyiz Sebepleri: Davalı … vekili, davacının alacak taleplerinin zamanaşımına uğradığını, davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağını, davacının müvekkili İdare çalışanı olmadığını, müvekkiline husumet yöneltilemeyeceğini, davacının yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, … bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının bulunmadığını ve kıdem tazminatına hak kazanamayacağını ileri sürerek temyiz yoluna başvurmuştur.

 

Gerekçe : Dosya içeriğine, bozmanın mahiyeti ve kapsamına göre taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının … bayram ve genel tatil ücreti alacağının ispatı ile hesaplanmasına ilişkindir.

 

İlgili Hukuk: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesinin ikinci fıkrası atfıyla uygulanmasına devam olunan mülga 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (1086 Sayılı Kanun) 428. maddesi, 438. maddesinin yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkraları ile 439. maddesinin ikinci fıkrası, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 44 ve 47. maddeleri.

 

Değerlendirme: 1. Mahkemelerin nihai kararlarının bozulması 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3. maddesinin ikinci fıkrası atfıyla uygulanmasına devam olunan mülga 1086 Sayılı Kanun’un 428. maddesiyle 439. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. 2. Temyizen incelenen Mahkeme kararının bozmaya uygun olduğu, kararda ve kararın gerekçesinde hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasında bir isabetsizlik bulunmadığı, bozmaya uyulmakla karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin ise yeniden incelenmesine hukukça imkân bulunmadığı anlaşılmakla; temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

 

SONUÇ : Açıklanan sebeplerle; Davalı … vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA, Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine , Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 13.02.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.