Yargıtay 6. Ceza Dairesi 18.9.2023 Tarih 2023/3117-E 2023/12450-K

DAVA : Sanık hakkında kurulan hükümlerin; karar tarihi itibarıyla 6723 Sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereği yürürlükte bulunan 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 305. maddesi gereği temyiz edilebilir olduğu, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 260. maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenin hükümleri temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 7035 Sayılı Bölge Adliye Ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 21. maddesi uyarınca temyiz isteminin süresinde olduğu, 1412 Sayılı Kanun’un 317. maddesi gereği temyiz isteminin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle gereği düşünüldü:  

Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

KARAR : I. HUKUKİ SÜREÇ

1. Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığının 22.04.2016 tarih ve 2016/262 soruşturma sayılı iddianamesi ile; sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1. maddesinin birinci fıkrası, 106. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, 43. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 53. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kamu davası açılmıştır.  

2. Pınarhisar Asliye Ceza Mahkemesinin, 12.07.2016 tarihli ve 2016/137 Esas, 2016/287 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında tehdit ve hakaret suçlarından, 5271 Sayılı Kanun’un 223. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi uyarınca beraatine karar verilmiştir.  

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

O Yer Cumhuriyet Savcısının Temyiz Sebepleri

1. Tanık anlatımının müşteki iddiasını doğruladığı, mahkemece müşteki ve katılanın en önemli delili olabilecek tanık anlatımına itibar edilmeme gerekçesi kararda tartışılmadan CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraat kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğuna, 2. Vesaire, İlişkindir.  

III. OLAY VE OLGULAR

1. Sanık ile katılan ve müşteki arasında arazi anlaşmazlığı bulunduğu, olay günü karşılaştıklarında bu nedenle tartıştıkları, tartışma sırasında sanığın katılan ve müştekiye sinkaflı küfürlerde bulunarak ölümle tehdit ettiği, bir süre sonra aynı köyde oturan müşteki …’in kardeşi olan …’ı durdurarak müşteki …’in yokluğunda …’a hitaben “Tarlaları bana vermezse … …’ı vuracağım” diyerek ayrıca gıyabında tehdit ettiği iddiası ile kamu davası açılmıştır.  

2. Tanık … Mahkemedeki beyanında özetle: “Olay günü tarafların yanında olduğunu, arazi yüzünden aralarında tartışma çıktığını ancak sanığın hakaret ve tehditte bulunduğuna şahit olmadığını…” beyan etmiştir. Tanık … Mahkemedeki beyanında özetle: “Müşteki … …’ın kardeşi olduğunu, olay günü sanığın …’in nerede olduğunu sorduğunu, nedenini sorduğunda “Onu vuracağım “dediğini, az ileride arabada duruyor dediğini, sanığın arabaya doğru gittiğini, kendisinin de olay yerinden ayrıldığını, arabada ne söylediğini bilmediğini…” beyan etmiştir. 

3. Sanığın savunmasında, üzerine atılı suçları işlediğini kabul etmediği görülmüştür.  

IV. GEREKÇE

A.    Tanık Beyanının Müşteki İddiasını Doğrulamasına Göre Tanık Beyanına İtibar Edilmeme Gerekçesinin Kararda Tartışılmamasına İlişkin Temyiz Sebebi Yönünden

B.    Olay ile ilgili tanık S.A.’nın müşteki … …’ın kardeşi olması, tehditin iletme kastının bulunmaması ve Mahkemenin tanıkların anlatımlarını değerlendirmiş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, hükümde bu yönüyle hukuka aykırılık bulunmamıştır.

C.    B. Vesaire Yönünden

D.    Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, Mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dava dosyası içeriğine göre, o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

E.    SONUÇ : Gerekçe bölümünde açıklanan nedenlerle Pınarhisar Asliye Ceza Mahkemesinin, 12.07.2016 tarihli ve 2016/137 Esas, 2016/287 Karar sayılı kararında o yer Cumhuriyet savcısı tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebeplerinin reddiyle hükümlerin, Tebliğname’ye uygun olarak, oybirliğiyle ONANMASINA,

F.    Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 18.09.2023 tarihinde karar verildi.