Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 23.06.2021 tarih, 2021/2351.E, 2021/6816.K sayılı kararı

‘‘……Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda; … 13. İcra Müdürlüğünce aleyhine gönderilen 02.01.2020 tebliğ tarihli borç muhtırasının, şikayete konu takip dosyasının tarafı olmadıkları gerekçesiyle ile iptalini talep ettiği, mahkemece; şikayetin reddine karar verildiği; şikayetçinin istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince; istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının kaldırılarak, şikayetin kabul edildiği ve takip dosyasında şikayetçi yönünden yapılan tüm işlemlerin iptaline hükmedildiği, alacaklının anılan karar için temyiz başvurusunda bulunduğu görülmektedir. 

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun 20.maddesinin 3. Fıkrasına göre; ‘.. Bu maddede öngörülen tedbirlerin uygulanmaması veya uygulanamayacağının anlaşılması, sigorta veya reasürans şirketinin ödemelerini tatil etmesi, sigortalılara olan yükümlülüklerini yerine getirememesi veya şirket öz kaynaklarının minimum … fonunun altına düşmesi halinde, Bakan, sigorta veya reasürans şirketinin tüm branşlarda veya ilgili branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisini kaldırmaya, ruhsatlarını iptal ve varlıklarını bloke etmeye yetkilidir…’ ifade olunmaktadır. Öte yandan yine 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun … başlıklı 14. Maddesinin 2/c fıkrası’nda; ‘.. Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,..’ Güvence Hesabına başvurulabileceği belirtildiği gibi 26.07.2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan … Yönetmeliği’nin 9. Maddesinin 1/ç bendinde de aynı husus tekrarlanmıştır. Somut olayda, takip alacaklısı ve dava dışı alacaklılar tarafından yine dava dışı borçlu Hür Sigorta A.Ş. ve diğer dava dışı borçlular aleyhine başlatılan tazminat alacağı konulu ilama dayalı takipte, alacaklı vekilinin talebi ile şikayetçi … aleyhine borç muhtırası tebliğ edilmiştir. Her ne kadar şikayetçi, takibin tarafı olmasa da dava dışı Hür Sigorta A.Ş. nin tüm branşlardaki ruhsatlarının 5684 sayılı kanunun 20. Maddesine istinaden 25.03.2015 tarihinde iptal edildiği ve yönetiminin Güvence Hesabına devredildiği ve dolayısıyla hukuki sorumluluğu olduğu anlaşılmakla, yukarıda ifade olunan kanun maddeleri gereği şikayetçiye icra müdürlüğünce muhtıra gönderilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır. O halde, Bölge Adliye Mahkemesince şikayetçinin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi’nin 19.01.2021 tarihli, 2020/1554 E.- 2021/91 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 23/06/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.’’

Kararın Özeti:

5684 s. Sigortacılık Kanunu m.20/3,

“Bu maddede öngörülen tedbirlerin uygulanmaması veya uygulanamayacağının anlaşılması,

Sigorta veya reasürans şirketinin ödemelerini tatil etmesi,

Sigortalılara olan yükümlülüklerini yerine getirememesi veya

Şirket özkaynaklarının minimum garanti fonunun altına düşmesi halinde, Bakan, sigorta veya reasürans şirketinin tüm branşlarda veya ilgili branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisini kaldırmaya, ruhsatlarını iptal ve varlıklarını bloke etmeye yetkilidir.” hükmünü haizdir. Dolayısıyla belirtilen dört durumda sigorta şirketlerinin iptal ve blokesine ilişkin yetki doğmaktadır.

Yine aynı Yasada m.14/2-c “Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,..” hükmü ile Güvence Hesabına başvurulabileceği belirtilmiştir. Netice itibariyle Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ndan yararlanma olanağının bulunmaması durumunda, poliçeyi düzenleyen sigorta şirketi iflas etmişse veya ruhsatı iptal edilmişse Güvence Hesabına başvuru imkânı doğacaktır.