Veraset İlamı Davası ve Dilekçesi konusunda çokça soru geldiğinde bu makalemizde sizlere veraset ilamının nasıl alınacağından bahsedeceğiz.

Veraset kelime anlamı olarak kalıtım, soyaçekim anlamına gelmekle hukuki terim olarak hak sahibi olma, mirasçılık anlamına gelmektedir. Veraset İlamı alınmasına ilişkin dava da; murisin yasal mirasçıları veya muris henüz hayatta iken atanmış mirasçılarının mirasa konu mal ve haklarda hak sahipliği durumunun tespitine ve hak sahibi kişilerin mirasta paylarına ilişkin oranlarını tespit eden belgeyi alabilmek için açılır.  Davanın sonucunda veraset ilamında murisin adı soyadı altında miras bırakanın mirasında pay sahibi olanların hisseleri yazılı bulunur.  

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı vefat eden kişinin yani murisin yasal ve atanmış mirasçılarının mirasçılığa ilişkin durumun tespiti ile mirasçıların miras paylarına ilişkin oranların gösterildiği, noterlik veya sulh hukuk mahkemesinden alınabilen resmi geçerliliği bulunan bir belgedir. Bu belgenin iptali yasal yollar ile sağlanıncaya kadar ilgili kurumların tamamında bu belge ile mirasçılar miras bırakanın mal varlığı üzerinde iş ve işlemleri yapabilmektedirler.

Kimler Veraset İlamı Başvurusunda Bulunabilir?

Mirasçılık Belgesini ilgili makamlardan alabilmek için bir mirasçının talebi dahi yeterli olup, tüm mirasçıların birlikte hareket etmesine gerek yoktur. Belgeyi talep eden kişi kendisinin mirasçı olduğunu gösterecek ve hakim diğer mirasçıları re’sen araştırarak belgeye dahil edecektir.

Alacaklılar Veraset İlamı Alabilir Mi?

Veraset ilamını yani mirasçılık belgesini, mirasçılar dışında, miras bırakanın alacaklıları da alabilirler. Miras bırakanın alacaklılarına bu hakkın tanınmasının amacı ise ölüm halinde alacaklarını miras bırakanın mirasçılarından tahsil edebilmek için mirasçıların tespitinin yapılmasını sağlamaktır. sağlayabilmek amacıyla, mirasçıların tespitini yapmaktır. Ancak, miras bırakanın alacaklısı olan kişinin mirasçılık belgesi alabilmesi için icra müdürlüğü nezdinde miras bırakan aleyhine icra takibinin mevcut olması ve talep ile icra müdürlüğünden yetki alabilmesine bağlıdır. 

Veraset İlamının İptali Nedir?

Veraset ilamı yani mirasçılık belgesi aksi ispatlanabilen hukuken aksi ispatlanıncaya kadar hüküm ifade eden resmi bir belgedir.  

Türk medeni kanununun 7. maddesi “Resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna kanıt oluşturur. Bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda başka bir hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle bağlı değildir.“ 

Kanun maddesini veraset ilamı özelinde değerlendirecek olursak mirasçı sayısı bakımından elinizde noterden veya sulh hukuk mahkemesinden alınan veraset ilamı ile işlem yaptırabilirsiniz. Ancak diyelim ki mirasçı sayısı veraset ilamında üç kişi iken işlem yaptırdınız miras malları üç kişi adına tapuda intikal ettirildi.Ancak daha sonrasında veraset ilamında dört kişinin mirasçı olması gerektiği anlaşılır ise yasal yollara başvurularak bu kayıtlar düzeltilecektir. 

Resmi makamlar tarafından verilmiş veraset ilamının içeriğini,doğruluğunu tapuda çalışan memur veya müdürün kontrol etmeye yetkisi bulunmamakta yalnızca içeriğine göre işlem yapma mecburiyeti bulunmaktadır. Zorunlu unsurları barındırması koşulu ile memurların bu veraset ilamının içeriği ile ilgili araştırma yetkisi de yoktur. 

Verast ilamı yani mirasçılık belgesi maddi anlamda kesin hükümün doğurduğu sonuçları doğurmaz her zaman bazı bilgilerin eksikliğinden yanlış düzenlendiğinden veya geçersiz oluşu ileri sürülerek dava edilebilir.  

Veraset İlamı Almanın Ücreti Ne Kadar?

Veraset ilamı yani mirasçılık belgesi noterliklerden alınabileceği gibi sulh hukuk mahkemesinden de alınabilmektedir. Noterlikten almak ile mahkemeden almak arasında ücret bakımından farklılık bulunmaktadır.

2023 yılında noterliklerden veraset ilamı almanın ücreti kişi (mirasçı) sayısına bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte 2 mirasçısı olan bakımından  680,00 TL – 700,00 TL civarındadır. Bu tutar mirasçı sayısına göre değişir. Sulh hukuk mahkemesinden ise veraset ilamı alabilmek için toplam harç ve gider avansı miktarı 900,00  TL civarındadır. 

Veraset İlamı Sulh Hukuk Mahkemesinden Kaç Günde Çıkar?

Veraset İlamı Sulh Hukuk Mahkemesinden Kaç Günde Çıkar?

Veraset ilamı yani mirasçılık belgesini edinmek için noteliklere başvurulması halinde 15 dakika içinde belgeyi hazırlayıp tarafınıza teslim edilmek ile bazı durumlarda karmaşıklık yaşanabilecek durumlarda veya mirasçıların tamamının yurtdışı doğumlu veya sonradan türk vatadanşı olmuş kişiler bakımından edinilmesi talep edildiğinde noterlik sistemleri entegre sistemler olmasına rağmen kötüye kullanımın önüne geçebilmek amaçlı sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı edinmek daha sağlıklı olabilmektedir.  

Mirasçılık belgesi istemi, çekişmesiz yargı işlerindendir. Bu sebeple Sulh Hukuk Mahkemesinden dava yoluyla talep edilmesi halinde dilekçede hasım olarak kimse gösterilmez hasımsız olarak açılır.  Yetkili Sulh Hukuk Mahkemesi, miras bırakanın yani murisin adres kayıt sisteminde kayıtlı bulunan son yerleşim yeri mahkemesi veya mirasçının yerleşim yeri mahkemesidir. Mirasçılık belgesi alabilmek için tüm mirasçıların başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

Veraset İlamını Adıma Avukatım Alabilir Mi?

Veraset ilamı yani mirasçılık belgesi miras hukukunda uzman bir avukat aracılığıyla veya bizzat herhangi bir mirasçının başvurusu ile  alınabilmektedir. Veraset ilamının avukat tarafından alınabilmesi için noterlikler vasıtası ile avukata veraset ilamı çıkarılabileceğine dair vekaletname çıkarılması gerekmektedir.  

Veraset İlamı Ne Zaman Çıkartılır?

Yasal mirasçıların veraset ilamı yani mirasçılık belgesi alabilmesi için herhangi bir şekilde miras bırakanın vefatından sonra beklemesine dair bir süre bulunmamaktadır.  Atanmış mirasçıların ise veraset ilamı alabilmesi için mirasçının atanmasına veya vasiyetnameye bağlı yani ölüme bağlı tasarruflara  başka mirasçıların veya başka vasiyet alacaklılarının bir ay içinde itiraz etmemiş olmaları gerekmektedir. 

Atanmış mirasçıların veraset ilamı almış olması, ölüme bağlı tasarrufların iptaline ilişkin dava açılmayağı anlamına gelmemektedir. 

Veraset İlamı Davası ve Dilekçesi Örneği

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE 

TALEPTE BULUNAN: Josef K. (T.C. …………………………………………..)

ADRESİ: Çankaya/ANKARA

MURİS: Behzat Ç. (T.C. ………………………………………………)

ADRES: Çankaya/ANKARA

KONU: Mirasçılık belgesi verilmesi talebinden ibarettir. 

 

AÇIKLAMALAR:

Muris T.C……………………………..  kimlik numaralı Behzat Ç. 23.08.2023 tarihinde vefat etmiştir.  Ben Murisin yasal mirasçısıyım. Murisin malları üzerinde tasarrufta bulunabilmem için tarafıma veraset ilamı (mirasçılık belgesi) verilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğum hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi ve ilgili sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle muris Behzat Ç.ye ait mirasçıların tamamını gösterir veraset ilamının yeni mirasçılık belgesinin tarafıma verilmesini talep ederim .

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir