İşçi Alacaklarının Haczedilmesi Örnek Karar

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/14494-E, 2020/820-K 4.2.2020-Tarih Şikayetçi borçlunun işçilik alacağı için … 1. İcra Müdürlüğü’nün ….. Esas sayılı dosyasında … Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti. aleyhine ilamlı takip başlattığı, … Alışveriş Merkezleri Tic. Ltd. Şti. tarafından da … Ana dolu 12. İcra Müdürlüğü’nün ….. Esas sayılı dosyasında şikayetçi aleyhine takip başlatıldığını, şikayetçinin borçlu olduğu

Read More

Enhertu Akıllı İlaç Örnek Karar 

                               Ankara 16. İş Mahkemesi 2024/239-E  İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen ihtiyati tedbirin uzatılmasına ilişkin dilekçe ve ekleri ile tüm dosya kapsamı incelenerek Türk Milleti adına yapılan değerlendirme sonunda; GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesi ile verilen ihtiyati tedbir

Read More

Performans Düşüklüğünün İspatı (İşe İade Davası)

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2024/890-E, 2024/2113-K Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, istinaf incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, istinaf isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili; davacının davalıya ait iş yerinde çalıştığını, iş sözleşmesinin davalı işverence performans yetersizliği gerekçe gösterilerek feshedildiğini, bu gerekçenin gerçeği yansıtmadığını, davalı

Read More

İşçinin Rekabet Yasağına Aykırı Davranışı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2021/1534-E, 2021/6811-K, 03.12.2021-T BAŞVURU İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 11/01/2021 tarih ve 2020/185 Esas sayılı başvurusu ile, işçinin iş akdinin feshinden sonraki dönemi kapsayan rekabet yasağı nedeniyle açılan cezai şart istemine ilişkin davalarda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairelerinin Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğu,

Read More

Trafik Sigortasında Limitle Sorumluluk

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2015/23368-E, 2017/8697-K,  07.12.2017-T  Asıl ve birleşen dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı …. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki

Read More

Keytruda Akıllı Kanser İlacı Örnek Karar

                                        Ankara 20. İdare Mahkemesi  Esas No                   : 2024/838-E Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davacı) : Sxxxx Cxxxxx Vekili Karşı Taraf (Davalı) : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İSTEMİN ÖZETİ:  Meme malign neoplazmı (kanseri) teşhisi konulan davacının kanser tedavisinde kullanılan

Read More

İş Kazalarında Kusur Raporu Yargıtay Kararı

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 14.12.2021 Tarih, 2021/472-E, 2021/15945-K   I-İSTEM Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, kazalı sigortalının geçirdiği iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğradığı iddiasıyla 5.000,00-TL maddi, 30.000,00-TL manevi tazminatın kaza tarihinden işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili 13/09/2019 tarihli talep artırım dilekçesi ile maddi tazminat talebini 330.462,02-TL

Read More

Müteselsil Sorumluluk Yargıtay Kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 24.06.2021 Tarih, 2017/146-E, 2021/835-K  2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü; I. YARGILAMA SÜRECİ Davacı İstemi: 4. Davacı vekili; müvekkili şirketin sigortalısı…Finansal Kiralama A.Ş.’ye ait makinenin Çin’den Nazilli’de bulunan fabrika sahasına sağ lam olarak getirildiğini, makinenin fabrika montaj yerine taşınması

Read More

Toplu İş Sözleşmesine Dayanan Alacaklar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 02.11.2021 Tarih, 2021/734-E 2021/1315-K  Açıklanan maddi ve hukukî olgular ışığında somut olay değerlendirildiğinde, davalı işyerinde sendikal örgütlenme olduğu, toplu iş sözleşmesi düzeni bulunduğu ve davacı işçinin sendika üyesi olarak toplu iş sözleşmesinden yararlandığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Davacının talep ettiği fark işçilik alacaklarının hesaplanabilmesi için, kanunda öngörülen kayıt ve belgeleri tutma ve

Read More