Kıymet takdirine İtiraz, icra müdürlüklerinde dosya borcunun tahsilatının yapılabilmesi için satış aşamasına gelmiş konu malların alanında uzman bilirkişilerce yasal zorunluluk olarak yaptırılan değer tespitinin birçok farklı sebep ile doğru olmadığına esas değer hesabının yanlış olduğuna yönelik icra hukuk mahkemesine yapılan bir şikayettir. Şikayetin konusu icra müdürlüğünce alınan kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporunda hesap edilen satışa konu malın değerinin hatalı olarak yapılması dolayısı ile satışa konu malın gerçek değerinin ortaya çıkmamasından kaynaklı mahkemeye başvurulmaktadır. 

Kıymet Takdiri Nasıl Yapılır?

Satışı yapılacak olan taşınır veya taşınmaz mallar bakımından kıymet takdiri süreci farklılık arz etmektedir. Taşınır mallara ilişkin kıymet takdirinde malın haczi esnasında icra memuru bir tutanak tutulur. Bu tutanakta; 

1-Alacaklı kişinin ve borçlu kişinin isim soyisimleri şirket ise şirket unvaları 

2-Alacağın toplam tutarının ne kadar olduğu  

3-Haczin yapıldığı tarih ve saat bilgisi 

4-Haczedilen taşınırların nevi ve ne kadar kıymet biçildiği, 

5-Malların başkasına ait olduğuna ilişkin iddialar var ise (İstihkak iddiaları) yazılacaktır.

Yani taşınır malların kıymetleri haciz yapılırken icra memur tarafından belirlenmektedir. İcra memuru tarafından teknik bilgi gerektiren durumlarda veya memurun gerekli görmesi halinde bilirkişi ile de bu işlemi gerçekleştirebilecektir. Malların kıymetinin belirlenmesi teknik bilgi veya uzmanlık gerektirmiyor ise icra memuru tarafından kıymeti belirlenir ve tutanağa geçirilir.  Bu şekilde haczedilen taşınır malların değerleri tespit edilmiş olacaktır. Haciz talep edilen bir malın niteliğinin taşınmaz olması durumunda ise icra dairesi İcra İflas Kanunu’nun 91. maddesi gereğince haczi ait olduğu daireye tebliğ eder ve mahallinde tutulacak tutanakta taşınmazın türü, mahiyeti, sınırları ve  lüzumlu vasıfları belirtilir.Taşınmaz malların kıymetleri  alanında uzman bilirkişilerce tespit edilmek zorundadır. 

Kıymet Takdirine Nasıl İtiraz Edilir?

İcra takibinin kesinleşmesi ile borçlu olan tarafın üzerine kayıtlı bulunan taşınır ve taşınmaz malları haczedilebilir.  Haczi yapılan taşınır ve taşınmazların satış sürecine gidilmesine rağmen halen borçlu tarafından borcun ödenmemesi neticesinde satışı yapılacağından bir değer belirlemesi yapılması gerekmektedir. Bu değer tespitine hukukumuzda Kıymet Takdiri denilmektedir. Taşınmazların veya taşınırların Kıymet takdirine itiraz hukukumuzda şikayet usulüne tabidir.  

Kıymet takdirini düzenleyen icra dairesinin bulunduğu yerdeki İcra Mahkemesi’ne şikayette bulunulur ve yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılır. İcra Mahkemesi’nin şikayet üzerine verilen kararı kesindir. Kanun yoluna başvurulamaz. Kıymet takdirine itiraz sürecinin işleyişi bakımından uzman bir avukat ile ilerlenmesini tavsiye etmekteyiz.

Kıymet Takdirine İtirazda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Kıymet takdirine şikayette görevli ve yetkili mahkeme, Kıymet Takdiri raporu düzenleyen icra dairesinin bağlı olduğu yerde icra mahkemesi olacaktır. Şikayet başvurusunun yetkisiz icra mahkemesine yapılması halinde yetkisizlik kararı verilecektir. 

İcra takibinin yapıldığı icra takibi ile satışı yapılacak taşınmazın farklı yerde olması durumunda Kıymet takdiri istinabe yolu ile yapılacaktır. Taşınmazın kıymetinin tespiti istinabe yoluyla yapılmışsa, kıymet takdirine ilişkin itirazları inceleme yetkisi, istinabe edilen (Kıymet takdirini yaptıran) yerdeki icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine aittir. Satış işlemi ihale yolu ile yapılacak ise ihale konusu taşınmazın kıymet takdiri satış memurluğunca yapılacaktır. Satış memurluğunca yapılacak kıymet takdiri raporuna yönelik şikayet ise ortaklığın giderilmesine satış sureti ile karar vermiş olan Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Kıymet Takdirine İtirazda Usul

Kıymet takdirine konu malın değerine ilişkin olarak icra hukuk mahkemesine yapılan şikayetlerde, şikayetle birlikte bilirkişi gideri ve diğer masrafların da ödenmesi gerekmektedir.  Şikayet edilmesine rağmen gerekli giderlerin yatırılmaması halinde herhangi başka bir işlem yapmaksızın icra hukuk mahkemesi şikayeti reddedecektir. 

Mahkeme tarafından belirlenip talep edilmesine rağmen gerekli giderleri; bilirkişilere ödenecek ücretler, keşif giderleri, yol ücreti, harç parası, tebligat gideri vs. gibi giderler ödenmeden yapılan şikayetin bir hükmü olmayacak ve değer tespitine ilişkin herhangi bir işlem yapılmadan şikayet reddedilecektir. 

Kıymet Takdirine İtiraz Süresi

Kıymet takdirine ilişkin bilirkişilerce düzenlenen raporun taraflara tebliğ edilmesinden itibaren yedi gün içerisinde icra mahkemesine yapılmaktadır.  Şikayetin yapılması ile icra mahkemesinde şikayete ilişkin masraflar da ayrıca yatırılmalıdır. 

Kıymet takdirine itiraz; icra dairesi tarafından satışa konu malların bilirkişilerce tespit ettiği değere karşı yapılmaktadır.Kıymet takdirine ilişkin şikayete, bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmesinden yedi gün içinde gidilebilir. Buradaki yedi günlük süre taraflara bu raporun tebliğ edilmesi halinde başlar raporun tebliğinin taraflara yapılmaması halinde yedi günlük süre de başlamayacaktır. Bu sebeple tebliğ yapılmış olması önemlidir.  

Kıymet takdirine itiraz şikayet usulüne tabidir. Burada şikayet edilecek husus icra memur muamelesi olduğundan kıymet takdirine itiraz kıymet takdirini yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılmaktadır. Davacı (Şikayet Eden) Davalı (Şikayet Edilen yani Karşı taraf olarak belirtilmelidir. İcra Dosyasında Alacaklı görünen taraf) dilekçede belirtilmelidir. Şikayete ilişkin dilekçe tüm taraflara tebliğ edildikten sonra mahkeme tensip zaptı düzenler ve bir duruşma günü tayin eder. Mahkeme kıymet takdirini raporunu denetime elverişli bulmaz ise yeni bir kıymet takdiri raporu alınması için dosyayı bilirkişilere tevdi eder.  Mahkemenin burada rapor sonrası mallar için belirlediği değer son değer olmuş olur ve burada verilecek hüküm kesin hükümdür.

Hacizli malın satış işlemlerine geçilebilmesi için kıymet takdirinin kesinleşmesi gerekir. 

Kıymet Takdirinde Zamanaşımı Var Mı?

Kıymet takdirinin kesinleşmesi ile satış işlemi yapılabilir.  Kıymet takdiri kesinleşmemiş ise satış işlemi de yapılamayacaktır. Kıymet takdiri kesinleşmiş ise üzerinden iki yıl geçmeden yeniden kıymet takdiri de istenemeyecektir. Kıymet takdirinin kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Doğal afet ve imar durumlarında değişiklikler yapılmasının gerekmesi gibi durumlarda yeniden kıymet takdiri yapılması istenebilmektedir.  İki yıllık sürenin başlangıç tarihi kıymet takdirinin fiilen yapılacağı keşfin tarihi olacaktır.  Kıymet takdiri;1- Süresinde şikayet hakkının kullanılmaması

2-Şikayet yoluna başvuru ile birlikte gerekli masrafların süresi içinde yatırılmamış olması

3-Uygun bulunmayan şikayetin esas ilişkin gerekçe ile reddedilmesi ile kesinleşmektedir. 

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi Örneği

 

  ANKARA (……..) İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

KIYMET TAKDİRİNE 

İTİRAZ EDEN DAVACI: ……………………………. 

VEKİLİ                   : Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU

DAVALI                  :……………………………….

VEKİLİ     :

İCRA TAKİP

DOSYASI     : Ankara 13. İcra Müdürlüğünün 2023/… E. Sayılı dosyası

TEBLİĞ TARİHİ    : …………………………..

Konu                  : Kıymet takdirine itirazlarımız hk.

Açıklamalar    :

Ankara ili Çankaya ilçesi Kızılırmak Mah. 5485 ada 48 parsel 36 numaralı bağımsız bölüm için kıymet takdirini içerir bilirkişi raporu tarafımıza …………………………… tarihinde tebliğ edilmiştir.  Bilirkişi tarafından söz konusu rapor da taşınmazın rayiç değerlerinin tespiti için yalnızca belediyeden rayiç bedele ilişkin araştırma yapılmış emsal değerlemelere ilişkin herhangi bir bedel araştırması yoluna gidilmemiştir. Bu sebeple kıymet takdirinde belirlenen bedel emsal piyasa değerine göre fahiş derecede düşük kalmıştır. Ekte sahibinden.com dan alınan emsal dairelerin fiyatlarına ilişkin ekran görüntüsü ilan numaraları gözükecek şekilde mahkemenize de sunulmuştur. (Ek-1) Bilirkişileri tarafından belirlenen  bedel emsallerine göre çok düşük olup yasal süresi içinde iş bu kıymet takdiri raporuna itiraz ediyoruz.

Bilirkişi raporunda taşınmazın bulunduğu çevre itibariyle ulaşım yolları üzerinde yer alıp almadığı, merkeze olan uzaklığı, sosyal donatı alanlarına olan yakınlığı gibi çevresel faktörler göz önüne alınmadan rapor tanzim edilmiştir. Oysa kıymet takdiri yapılan taşınmazın konumu itibariyle toplu taşıma ve metro imkanının bulunduğu çevresinde park ve piknik alanlarının bulunduğu altyapı sıkıntısı olmadığı çevresinde ilkokul ve lise düzeyinde eğitim veren kamusal alanların bulunduğu  gibi hususlar göz önüne alınmadan bedel tespiti yapılmıştır. Müvekkile ait taşınmazın konu ekte sunulmuş olunan fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere iyi bir konumda olup bilirkişice takdir edilen değerden daha yüksek bir değere sahiptir.

Bilirkişilerin tüm bu hususları göz ardı ederek düzenlenmiş bulunan rapor denetime elverişli olmadığı gibi hukuka da aykırıdır.  Hukuka uygun denetime elverişli yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.  Dosyanın yeni bilirkişilere tevdii ile edilerek; önceki rapordaki eksik olan hususlar göz önüne alınarak gerçek bedele en yakın bedelin tespit edilmesini talep ederiz. 

Yukarıda açıkça sayılan sebepler dolayısıyla yeniden kıymet takdiri yapılması için mahkemenize başvuru zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER : Taşınmazın emsal bedellerine ilişkin emlak kayıtları, satım sözleşmeleri.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilin taşınmazı için yeni bilirkişiye başvurularak yeni bir kıymet takdiri yapılmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederiz.23.03.2023

                    Davacı Vekili
    Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir