Vekillikten Çekilme Dilekçesi

Avukat ve müvekkili arasında iş başlangıcına yürütülmesine ve sona erdirilmesine ilişkin olarak Hem Avukatlık Kanunu’nda hem de Hukuk Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nda belli başlı kurallar bulunmaktadır. Avukatlık Kanunu 41. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu 81 ve 82. maddeleri ile Avukatın yürüttüğü işten çekilmesine ilişkin şartlar ve sorumluluklar belirlenmiş olup hak kaybı yaşanmamasına ilişkin yapılan iş ve işlemler önem arz etmektedir. Bu sebeple bu yazımızda vekilin vekillikten çekilmesi ve istifası ne demek, aralarındaki farklar nelerdir, vekillikten çekilme dilekçesi nasıl olmalıdır, vekilin sorumluluğu ne kadar devam eder şeklindeki sorulara cevap bulmaya çalışacağız

Vekillikten Çekilme Nedir?

Vekil olarak takip edilen işlerde avukatın kendi istediği veya gördüğü lüzum üzerine belli bir işin takip edilmesinden veyahut savunma yapmaktan kendi arzusu ile çekilmesini ifade etmektedir. Avukat tarafından artık temsil edilen iş sahibi kişinin iş ve davaları avukat tarafından takip edilmeyecektir. Avukatın vekaletten çekilmesi başlıklı Avukatlık Kanunu madde 41’de bu husus;”Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi, durumu müvekkiline tebliğinden itibaren onbeş gün süre ile devam eder.” denmek sureti ile avukatın vekaletten çekilmesi ile müvekkili adına takip edilen işten kaynaklı hak kaybı yaşanmaması adına çekilmenin müvekkile tebliği ve avukatın iş takibinden çekilse dahil 15 gün ile sınırlı olmak üzere sorumluluğu devam etmekte ve bu süre bakımından yapılması lazım gelen ne varsa ise mesleki sorumluluk kapsamında yapması gerekmektedir. 

Adli yardım bürosundan adli yardım listesinden atama sureti ile baro tarafından o iş ile görevlendirilen avukatın vekillikten çekilmesi durumu ise daha başka usullere tabi olup avukat bu halde kendi isteği ile doğrudan vekillikten çekilememektedir. Avukat bakımından bu dosyalardan çekilme  1-kaçınılmaz bir sebebi veya bu hususta haklı bir özrü olmadıkça kendisine tevdi edilmiş bu görevi yerine getirmekten çekinemeyecektir.  Avukatlık Kanunu’nda vekillikten çekilmenin geçerliliği bakımından bir şekil şartı öngörülmemiştir.  Burada bildirimin yazılı olarak yapılıp iş sahibinin, avukatın vekillikten çekildiğine ilişkin yazılı olarak yapılan bildirim ile haberdar olması vekili sorumluluktan kurtaracağı gibi ispat bakımından da kolaylık sağlamaktadır.

Vekillikten Çekilme Süreci Nasıl İşler?

Genellikle Avukatın vekillikten çekilmesi; 4 şekilde olabilir 1-Avukat uyap sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak Vekillikten çekilme dilekçesine ilgili dosyaya sunar ve tebliğe çıkarılmasını talep eder.

2-Avukat mahkeme kalemine giderek elden mahkeme kalemine çekilme dilekçesini sunar ve masrafını yatırıp çekilme dilekçesinin müvekkile tebliğini talep eder.

3-Avukat duruşma esnasında vekillikten çekildiğini beyan ederek tutanağa geçirilmesini ister

4-Noter kanalı ile ihtarname çekilmesi sureti ile olabilir.

Vekil Uyap sistemi üzerinden veya elden mahkeme kalemine istifa dilekçesini sunduğu varsayalım mahkeme kalemi tarafından asile tebligat yapılabilmesi için dilekçe ile birlikte tebligat masrafının da yatırılması gerekmekte aksi halde asilin gelip vekillikten çekilmeye ilişkin avukatın dilekçesini elden tebliğ alması gerekmektedir. 

Yukarıda sayılan işlemlerden birinin yapılmasının ardından mahkeme tarafından vekillikten çekilme dilekçesi iş sahibine tebliğ edilir. Tebliğin iş sahibine ulaşmasının ardından sonraki 15 gün boyunca avukatın mesleki sorumluluğu devam eder. Bu onbeş günlük süre içesine denk gelecek itiraz süreleri, başvuru süreleri, delil dilekçesi, tanıklara ilişkin bilgilerin sunulduğu dilekçeler vs. gibi konularda vekilin sorumluluğu bulunmaktadır.  Tebliğden itibaren 15 gün sürenin son bulması ile vekilin artık bir sorumluluğu bulunmayacak ve tebliğlerin de asile yapılması gerekecektir. Vekillikten çekilmiş olmasına ve 15 günlük süre  bitimine rağmen halen vekile tebligat yapılması geçersizdir.

Vekillikten Hangi Şartlarda Çekilebiliriz?

Avukatlık Kanununa göre müvekkilinin işini takip eden bir Avukat vekillikten sadece haklı olarak değil kendi istemesi dolayısı ile de çekilebilir.  Dolayısıyla avukatın vekillikten çekilmeye ilişkin mahkemeye sunacağı dilekçede veya tutanağa geçmesini talep ettiği beyanında herhangi bir sebebe dayanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Avukat gördüğü lüzum üzerine vekillik görevinden çekilebilir veya istifa  edebilir. Avukatın vekillikten çekilmesi; avukatın müvekkili ile irtiaba geçememesi, masraflrı ödememesi veya gerektiği gibi ödememesi, vekalet ücretini ödememesi veya zamanında ödememesi, avukata müvekkili tarafından hakaret edilmesi veya müvekkilin davasına ilişkin delilleri sunamaması gibi birçok nedenden kaynaklı olabilir. 

Avukatın iş sahibinin dosyasından haklı bir sebebe dayanarak çekilmesi ile avukat ile müvekkil arasındaki vekalet ilişkisine yönelik sözleşme gereği avukat sanki davayı tamamlamış gibi ücretin tamamına hak kazanacaktır.  Ancak Avukat herhangi bir haklı neden olmaksızın kendi isteğiyle vekillikten çekiliyor ise çekildiği güne kadar ki emek ve mesaisi karşılığı ücrete hak kazanacaktır. 

Tüm bu nedenler dolayısı ile iş sahibinin herhangi bir hak kaybına sebep olunmaması, Avukatın bir mesleki sorumluluğunun doğmaması bakımından vekillikten çekilme ve istifa meselesinde dikkat edilmesi elzemdir. 

Vekillikten Çekilme İle İstifa Arasındaki Fark

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 81.maddesinde vekilin azli ve istifasının yapılış şekli düzenlenmiş ve geçerli istifa ve çekilmenin geçerliliğine ilişkin şartlar belirlenmiştir. Vekilin azli veya istifasının, mahkeme nezdinde ve iş sahibi nezdinde herhangi bir hüküm ifade etmesi için dilekçe ile bildirilip iş sahibine tebliğ edilmesi gerekmekte olup veya duruşmada beyan edilerek tutanağa geçirilmiş olması gerekmektedir. 

Vekillikten çekilme ile istifa sonucu aynı olmakla bereber uygulanış hükümleri hukuki dayanak noktalarının farklı olmasıdır. En temel fark ise Avukatlık Kanunu 41. maddede bulunan vekillikten çekilmenin düzenlendiği kanun maddeleri uyarınca herhangi bir şekil şartına bağlanmamış iken yalnızca ispat bakımından tebliğ önem arz etmektedir. 

İstifa hakkındaki hukuki dayanak ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu 81 ve 82. madde hükümleridir. İlgili hükümler uyarınca istifanın mahkeme ve iş sahibi bakımından sonuç doğurması için  bir şekil şartı öngörülmüştür. Buna göre istifanın bir dilekçe ile bildirilmesi veya duruşmada beyan edilerek tutanağa geçirilmesi suretiyle ve istifa nedeni ile yapılacak tebligat giderinin peşin olarak ödenmesini gerekli kılmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 82 uyarınca  vekilin sorumluluğu istifanın müvekkile tebliğinden itibaren 2 hafta süreyle devam etmektedir. Yapılacak tebligatta ise bazı hususların bulunması hukuki sorumluluk bakımından önem arz etmektedir.  Tebliğ de iş sahibine avukatının istifa ettiğini,  istifa eden avukatın vekalet görevinin tebliğden itibaren iki hafta süreyle devam edeceğini, davayı takip etmez ve başka bir avukat da görevlendirmez ise yokluğunda uygulanacak hükümlere göre işlem yapılacağı ihtar edilmeli ve avukatın istifa dilekçesi de tebliğ ile birlikte gönderilmelidir. Avukatın talep etmesi ile noterden istifa beyanına ilişkin ihtar da gönderilebilir. Bu haliyle de sorumluluk süresine dikkat edilmesi ile vekillikten istifa süreci sağlıklı bir şekilde yürütülmüş olacaktır.  

Vekillikten Çekilme Dilekçesi Örneği / Ceza Davaları Vekillikten Çekilme Dilekçe Örneği

ANKARA ……. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO   :2023/100111

KATILAN   :Behzat Ç.

VEKİLİ :Av.Rüştü Ufuk BARANOĞLU

Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. YDA Center Kat:10 Daire:417 Çukurambar Çankaya/ANKARA

KONU         :Vekillikten Çekilme Dilekçemizin Sunulması Hk.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada katılan vekili olarak yer almaktayım.

Gördüğüm lüzum üzerine Katılan vekilliği görevinden çekiliyorum. Vekillik görevinden çekilmem dolayısı çekilme dilekçesinin katılana tebliğini, bundan sonra yapılacak tüm tebligatların tarafıma değil, asile yapılmasını, UYAP sistemi üzerinde vekil olarak bulunan kaydımın silinmesi talep ederim. ……/……/2023 

Vekillikten Çekilen

Katılan Vekili

Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU 

Hukuk Davaları Vekillikten Çekilme Dilekçe Örneği

  ANKARA ……. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE 

DOSYA NO   :2023/100111 E.

DAVACI   :Josef K.

VEKİLİ :Av.Rüştü Ufuk BARANOĞLU

Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. YDA Center Kat:10 Daire:417 Çukurambar Çankaya/ANKARA

KONU        :Vekillikten Çekilme Dilekçemizin Sunulması Hk.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada Davacı taraf vekili olarak yer almaktayım.

Gördüğüm lüzum üzerine Davacı tarafın vekilliği görevinden çekiliyorum. Vekillik görevinden çekilmem dolayısı çekilme dilekçesinin davacı asile tebliğini, bundan sonra yapılacak tüm tebligatların tarafıma değil, asile yapılmasını, UYAP sistemi üzerinde vekil olarak bulunan kaydımın silinmesi talep ederim. ……/……/2023 

Vekillikten Çekilen

Davacı Vekili

Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU 

İdare Davaları Vekillikten Çekilme Dilekçe Örneği


ANKARA ……. İDARE MAHKEMESİNE

 DOSYA NO   :2023/100111 E.

DAVACI   :Şeref B.

VEKİLİ :Av.Rüştü Ufuk BARANOĞLU

Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. YDA Center Kat:10 Daire:417 Çukurambar Çankaya/ANKARA

DAVALI :Ankara Valiliği

VEKİLİ :.X.X.XX.X.X.X.X.X

KONU        :Vekillikten Çekilme Dilekçemizin Sunulması Hk.

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyada Davacı taraf vekili olarak yer almaktayım.

Gördüğüm lüzum üzerine Davacı tarafın vekilliği görevinden çekiliyorum. Vekillik görevinden çekilmem dolayısı ile çekilme dilekçesinin davacı asile tebliğini, bundan sonra yapılacak tüm tebligatların tarafıma değil, asile yapılmasını, UYAP sistemi üzerinde vekil olarak bulunan kaydımın silinmesi talep ederim. ……/……/2023 

Vekillikten Çekilen

Davacı Vekili

Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU 

 

 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir