Yargıtay 11. Ceza Dairesi 6.7.2023 Tarih 2021/22010-E 2023/5778-K

DAVA : Sanıklar hakkında kurulan hükümlerin; karar tarihi itibarıyla 6723 Sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereği yürürlükte bulunan 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 305. maddesi gereği temyiz edilebilir oldukları, karar tarihinde yürürlükte bulunan 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 260. maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenlerin hükümleri temyize hak ve yetkilerinin bulunduğu, 1412 Sayılı Kanun’un 310. maddesi gereği temyiz isteklerinin süresinde olduğu, aynı Kanun’un 317. maddesi gereği temyiz isteklerinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle, gereği düşünüldü: 

Ecrimisil Davası Yargıtay Kararları

KARAR : I. HUKUKİ SÜREÇ

A.Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.07.2015 tarihli ve 2013/248 Esas, 2015/127 Karar sayılı kararı ile sanık … ve … hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinin birinci fıkrası, 62 nci, 53. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluklarına, sanık … hakkında aynı Kanun’un 58. maddesi gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanmasına; sanık … ve Sevgiye Karataş hakkında aynı Kanun’un 158. maddesinin birinci fıkrasının f bendi ile son cümlesi 43 üncü, 62. maddeleri, 52. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları, 53. maddesi uyarınca 3 yıl 7 ay 22 gün hapis ve 93.740,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmalarına ve hak yoksunluklarına, sanık … hakkında aynı Kanun’un 58. maddesi gereğince tekerrür hükümlerinin uygulanmasına, sanık … hakkında sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5271 Sayılı Kanun’un 223. maddesinin ikinci fıkrasının e bendi gereğince beraatine karar verilmiştir.

B. Dava dosyaları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim olunan 03.12.2019 tarihli, 2015/342112 Sayılı ve sanıklar … ile … hakkında kurulan beraat ve mahkûmiyet hükümlerinin onanması, sanık … hakkında kurulan hükümlerin bozulması gerektiği görüşünü içeren Tebliğname ile Daireye tevdi edilmiştir. 

II. TEMYİZ SEBEPLERİ

1.Sanık …’in Korkmaz’ın temyiz isteği, yeterli somut delil bulunmadığı, yasal unsurların oluşmadığı, kararın bozulması gerektiğine ilişkindir.

2.Katılanlar vekilinin temyiz isteği, M.’in beraati ve diğer sanıkların daha ağır ceza almaları gerektiğine ilişkindir. 

III. OLAY VE OLGULAR

1.Sanıklar …, … ve …’nın, 2012 yılı …-Aralık ayı içerisinde, katılanlar … ve …’ın ikamet ettikleri Çorum merkez Bozbuğa Köyüne geldikleri, burada katılanlara toptancılık yaptıklarını, köyden çok miktarda soğan almak istediklerini, kendilerinin de satmak isteyip istemediklerini sordukları, katılanların da ellerindeki soğanları sanıklara satmayı kabul ettikleri, bu amaçla sanıkların …’tan 35.000 kg, …’dan 24.500 kg, …’den 30.000 kg ve …’ten 20.000 kg soğan aldıkları, karşılığında da 28.500 TL’lik ve 16.000 TL’lik olmak üzere iki adet çek verdikleri, daha sonra sanıkların bahse konu soğanları kamyonlar ile götürdükleri, katılanlardan …’nın çekleri Türkiye Ekonomi Bankasına 10.12.2012 tarihinde götürdüğü, çeklerden 28.500 TL bedelli olan çekin karşılıksız, 16.000 TL bedelli çekin ise sahte olduğunun banka görevlisi tarafından belirlendiği, kriminal raporu ile de çekin sahte olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır. 

2.Mahkemesince, sanık …’in aşamalardan beri süre gelen savunmasında, kendisinin yüklenen suçlara iştirak etmediği, kendisinin de daha önce sarımsak satması nedeniyle sanık …’dan alacaklı olduğu ve bu nedenle katılanların olduğu köye sanığın yanına geldiği şeklindeki savunması, bu savunmayı doğrular şekilde sanık …’in sanıklar … ve …’dan sonra katılanların köyüne gelmiş olması, ayrıca somut olayda sahte çeki sanık …’nin sanık …’den alarak katılan …’e vermiş olması, menfaatin sanıklar H. ve Sevgiye yönünden gerçekleşmiş olması dikkate alınarak sanığın yüklenen suçları işlediğine veya bu suçlara iştirak ettiğine ilişkin savunmasının aksini kanıtlar her türlü şüphe ve tereddütten uzak cezalandırmaya yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilmediğinden beraatine; fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıklar … ve …’ın soğan ticareti yaptıkları ve bu ticaret esnasında katılanlardan soğan alıp karşılığında sahte olduklarını bildikleri bir adet dosya kapsamında bulunan ve iğfal kabiliyeti bulunan sahte çek ile birlikte bir adet karşılıksız çeki katılanlara vererek onları hileli bu hareketlerle kandırıp, kendilerine menfaat temin etmek suretiyle, sahteliğini bildikleri çeki tedavüle koyarak yüklenen resmi belgede sahtecilik ve aynı zamanda bankanın varlığından kabul edilen çeki kullanarak banka aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri kabul edildiği gerekçesiyle mahkûmiyetlerine hükmedilmiştir. 

III. GEREKÇE

A.Sanık … Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından Verilen Hükümler Yönünden

Yargılama sürecindeki işlemlerin usûl ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suçların vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanığın yerinde görülmeyen temyiz sebepleri de reddedilmiştir. 

B.Sanık … Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından Verilen Hükümler Yönünden

Katılanların soruşturma aşamasında sanıkların birlikte hareket ettiklerini, pazarlık aşamasında sanık …’nın da bulunduklarını söylemeleri karşısında, sanığın atılı suçlardan mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi hukuka aykırı bulunmuştur. 

C. Sanık … Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından Verilen Hükümler Yönünden

24.12.2013 tarihli iddianame ile 5237 Sayılı Kanun’un 58. maddesinin uygulanması talep edilmeyen ve adli sicil kaydı yüzüne karşı okunmayan sanık Seviye Karadaş hakkında, 5271 Sayılı Kanun’un  226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı tanınmadan 5237 Sayılı Kanun’un 58. maddesinin uygulanması suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması, hukuka aykırı bulunmuştur.  

SONUÇ : A.Sanık … Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından Verilen Hükümler Yönünden

Gerekçe bölümünde (A) bendinde açıklanan nedenle Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.07.2015 tarihli ve 2013/248 Esas, 2015/127 Karar sayılı kararında sanık … ve katılanlar vekili tarafından öne sürülen temyiz sebepleri ve dikkate alınan sair hususlar yönünden herhangi bir hukuka aykırılık görülmediğinden sanığın temyiz sebeplerinin reddiyle hükümlerin Tebliğname’ye uygun olarak, oybirliğiyle ONANMASINA, 

B.Sanık … ve … Hakkında Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Suçlarından Verilen Hükümler Yönünden

Gerekçe bölümünde (B) ve (C) bentlerinde açıklanan nedenlerle Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 07.07.2015 tarihli ve 2013/248 Esas, 2015/127 Karar sayılı kararına yönelik katılanlar vekilinin temyiz istekleri yerinde görüldüğünden hükümlerin, 1412 Sayılı Kanun’un  321. maddesi gereği, Tebliğname’ye kısmen uygun olarak, oybirliğiyle BOZULMASINA,

Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 06.07.2023 tarihinde karar verildi.