Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 21.05.2007 tarih, 2007/1307.E, 2007/1738.K sayılı kararı

‘‘………….ÖZET: Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir; işletici, sürücü, sigortacı, yaya gibi. Aynı zarardan sorumlu olan kişiler müteselsilen sorumludur. Müteselsil sorumlulukta, zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır; dilerse sorumlulardan birine, dilerse hepsine veya bir kısmına karşı dava açabilir. Müteselsil sorumlulukta kural olarak borçlulardan her biri borcun tamamından sorumludur. 

Davanın müteselsil sorumluluk esasına göre açılmış olmasına, tüm davalıların tahsilde tekerrüre sebebiyet vermemek kaydı ile kabul edilen zararın tama­mından sorumlu tutulmaları gerekir. (6762 S. K m. 1301) (2918 S. K. m. 88) (818 S. K m. 142)

Dava: Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: Karar: Davacı vekili, müvekkili şirkete kasko sigortalı 27 … 150 plakalı aracın davalı Ö… Dış Ticaret Ltd. Şti.’ye ait davalı Celalin sevk ve idaresindeki 73 … 160 plakalı aracı ile çarpıştığını belirterek, sigortalıya 14.06.2004 tarihinde ödenen 5.000.000.000 TL hasar tazminatının ödeme tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiştir. Davacı vekili, birleştirilen dava dosyasında, Türk N… Sigorta A.Ş.’nin ZMSS ile 4.000.000.000 TL. ile maddi zararlardan sorumlu olduğunu, R… Sigorta A.Ş.’nin ise bakiye kalan 1.000.000.000 TL tazminatın ferilerinden sorumlu olduğunu belirterek, ödeme tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalılar Ö… Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Celal, kusur oranını kabul etmediklerini, Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması gerektiğini, aracın Türk N… Sigorta A.Ş. ve R… Sigorta A.Ş. tarafından sigortalı olduğunu, davanın sigorta şirketlerine karşı açılması gerektiğini bildirerek davanın reddini talep etmişlerdir.

Davalı Türk N… Sigorta A.Ş. vekili, yetkili mahkemede dava açılmadığını, poliçe numaralarının 6 haneli olduğunu, 7522 partajlı acentesi bulunmadığını, davada sorumlulukları bulunmadığından husumet yokluğundan davanın reddi gerektiğini, poliçe var ise ZMSS poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumluluklarının bulunduğunu, haksız fiilden kaynaklanan olayda ticari faiz istenmesinin doğru olmadığını bildirerek davanın reddini talep etmiştir. Davalı R… Sigorta A.Ş. vekili, davalı araca yapılan ZMSS nedeni ile 25.000.000.000 TL maddi hasarlardan sorumlu olduklarını, dava açılmasına sebebiyet verilmediğinden masraf, faiz ve vekalet ücreti yönünden sorumlu tutulamayacaklarını bildirerek, sigortalı araç sürücüsünün kusursuz olması halinde davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi raporu gereğince açılan davanın reddine, birleşen dosyadaki davanın kabulü ile dava konusu 5.000.00 YTL tazminatın sigorta poliçeleri ile sınırlı olmak üzere R… Sigorta A.Ş. ile Türk N… Sigorta A.Şden müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle kusur ve hasar tazminatının hesabına ilişkin uzman bilirkişi raporunun oluşa ve dosya içeriğine uygun bulunmasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2- Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.

Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir; işletici, sürücü, sigortacı, yaya gibi. Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesinde aynı zarardan sorumlu olan kişilerin müteselsilen sorumlu olacakları kabul edilmiştir. Müteselsil sorumlulukta BK 142. madde uyarınca, zarar görenin dilediği borçluya başvurma hakkı vardır; dilerse sorumlulardan birine, dilerse hepsine veya bir kısmına karşı dava açabilir. Müteselsil sorumlulukta kural olarak borçlulardan her biri borcun tamamından sorumludur. Buna göre, davanın müteselsil sorumluluk esasına göre açılmış olmasına, tüm davalıların tahsilde tekerrüre sebebiyet vermemek kaydı ile kabul edilen zararın tamamından sorumlu tutulmaları gerekirken, davalılar Ö… Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Celal hakkındaki davanın reddi isabetli görülmemiştir.

3- Davacı vekili, ödeme tarihinden itibaren faiz istediği halde, bu konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi de doğru değildir. 4- Birleştirilen dava ile davacı davalıların Zorunlu Mecburi Mesuliyet Sigortacısı Türk N… Sigorta A.Ş. ile, ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı R… Sigorta A.Ş. aleyhine açılan davada 5.000 YTL’ nin sigorta poliçeleriyle sınırlı olmak üzere davalı sigorta şirketlerinden müteselsilen tahsiline karar verilmiş ise de; davalı Türk N… Sigorta A.Ş. ZMSS poliçesindeki 4.000 YTL miktardan sorumlu olup, kalan miktardan da davalı R… Sigorta A.Ş. İMSS poliçe limiti dahilinde sorumlu tutulması gerekirken, sorumluluk limitleri gösterilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması isabetli görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenler ile davacı B… Sigorta A.Ş. vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, 2, 3 ve 4 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davacı B… Sigorta A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine, 21.05.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.’’ Şeklinde sigorta şirketinin ödemekle yükümlü kaldığı tazminatı müteselsil sorumlulara rücu edebileceği düzenlenmiştir.

Kararın Özeti:

Trafik kazasında birden çok kişinin sorumluluğu söz konusu olabilir. Nitekim Karayolları Trafik Kanunu’nun 88. maddesinde “Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.” düzenlemesine yer verilmiş olup; motorlu araçların işletilmesinden üçüncü kişinin zarar görmesi durumunda o aracın işleteni, sürücüsü ve varsa teşebbüs sahibinin müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmiştir. Bu haliyle KTK’da, trafik kazaları neticesi doğacak zarar sorumluluğunda müteselsil sorumluluk esası benimsendiği görülmektedir.

Benzer şekilde 6098 s. TBK’nun 61. maddesinde de “Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.” denilmekle birden çok kişinin zarardan aynı ya da çeşitli sebeplerden sorumlu olabileceği vurgulanmıştır. Neticede müteselsil borçluların borcun tamamından sorumluluğu bulunmaktadır ve ödemekten kaçınmaları mümkün değildir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken, zararın müteselsil borçlulardan tahsili aşamasında tekerrüre sebebiyet vermemektir.