Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 03.03.2020 Tarih 2016/32444 Esas, 2020/4065-Karar

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının davalıya ait işyerinde hukuk-muhasebe evrak kayıt elemanı ve sekreter olarak iş sözleşmesinin feshedildiği 2012 nisan ayına kadar çalıştığını, iş sözleşmesinin istifaya zorlanması ve istifa etmemesi üzerine işverence haksız feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Danıştay Onikinci Daires Esas No: 2021/1851 Karar No : 2021/1125

İSTEMİN KONUSU : Ankara 9. İdare Mahkemesinin 21/06/2012 tarih ve E:2011/1808, K:2012/898 sayılı kararının onanmasına dair Danıştay Onikinci Dairesinin 22/03/2016 tarih ve E:2016/820 K:2016/1536 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Geçici 8. Maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ

Dava konusu istem: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Terör ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Şubesinde tedviren müdür olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-(a) maddesi uyarınca “kınama” cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 08/07/2011 tarihli işlemin iptali istenilmiştir.