Maddi Tazminat İhtar (İhbar) Dilekçesi (Yaralama) (ZMMS)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                                                                               …………….. SİGORTA A.Ş.’YE 

KONU            : …………………. Poliçe No’lu KTK Zorunlu Mali sorumluluk Sigortası bedeli olan 1.000.000,00-TL‘nin tarafımıza ödenmesi talebidir.

07.2022 tarihinde Şırnak/Merkez’de meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:………………..) ağır şekilde yaralanmış olup maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır.

Söz konusu kazanın oluşumunda şirketinize ……………… No’lu poliçeyle sigortalanmış olan 006 xx 0606 plaka sayılı araç sürücüsü kusurlu ve sorumludur. Müvekkilim ise YOLCU konumunda olup, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir müterafik kusuru bulunmamaktadır.

Belirtilen KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi kaza tarihi itibarı ile kişi başına maddi zararlar için 000.000,00-TL’lik teminat sağlamakta olup, anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A.3 maddesi uyarınca “Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrası; “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmünü amir olup aynı Kanunun 54. maddesinde bedensel zararlar içinde tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar sayılmıştır. TTK’nun Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmüne amirdir. Yukarıda açıklanan düzenlemeler kapsamında, trafik kazası sonucu ortaya çıkan sürekli ve geçici iş göremezlik zararı ile SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderinin sigorta teminatı kapsamında olduğuna ve atfedilen kusur ve teminat limitleri dahilinde sigorta şirketleri tarafından ödenmesi gerekmektedir.

İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI, BAKICI GİDERİ İLE SGK TARAFINDAN ÖDENMEYEN KAÇINILMAZ TEDAVİ GİDERLERİNİN tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2023

                                                                                                                                                                           İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

EKİ      :

  • Hastane Evrakları, Epikriz, Adli Muayene Raporu,
  • Kaza Tespit Tutanağı, Savcılık Evrakları, İfade tutanakları, Kusur Raporu,
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalından alınan maluliyet raporu- Rapor ücreti ödeme dekontu,
  • Poliçe,
  • Onaylı Vekaletname Sureti.
Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir