Maddi Tazminat Tahkim Başvuru Dilekçesi (Yaralama) (ZMMS)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                                                               SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NA

Başvuru Sahibi

:

 Mxxxxxx Hxxxxx (……………………..)

Başvuran Vekili

:

Av. Bilal SAYIN

Sigorta Kuruluşu (Aynı uyuşmazlıkla ilgili birden fazla kuruluşla ilgili başvuru yapıldığında tüm kuruluşlar buraya yazılabilir)

:

……………………. Sigorta A.Ş.

Poliçe Türü (trafik, kasko, yangın, hayat branşı sağlık veya hastalık vb.)

:

KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi

Uyuşmazlığa Konu Poliçe No

:

……………………………….

Talep Konusu  (üstte bulunan poliçe türüne ek alt talep konusu örnek: -trafik – araç hasarı, trafik  değer kaybı, trafik – destekten yoksun kalma, trafik- sürekli maluliyet veya geçici maluliyet vb.)

:

KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinden kaynaklanan 430.000,00-TL sakatlık teminatının ödenmesi talebidir.

Uyuşmazlık Tutarı   (Sisteme girilen uyuşmazlık tutarı ile bu alana girilen uyuşmazlık tutarı aynı olmalıdır

:

8.100,00-TL (50,00-TL Geçici İş Göremezlik, 50,00-TL Bakıcı Gideri, 8.000,00-TL Sürekli İş Göremezlik, Tazminatı) (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklı kalmak üzere)

Plaka No (başvuru sahibinin plakası)

:

 KARŞI ARAÇ SÜRÜCÜSÜ

Plaka No (karşı tarafın plakası varsa )

:

34 xx 3434

Riziko (hasar) tarihi

:

02.08.2021

Sigorta kuruluşu kısmi bir ödeme yaptı mı ?

Yapıldı ise yapılan ödeme tutarı ve ödeme tarihi

:

HAYIR

Tramer kusur oranına itiraz var mı?

(Sadece kusur tespiti komisyonumuzun görev kapsamı dışındadır.)

:

HAYIR

 UYUŞMAZLIK KONUSU :

 • 08.2021 tarihinde Ankara’da meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (………………) ağır şekilde yaralanmış olup maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır.
 • Söz konusu kazanın oluşumunda ……………….. Sigorta A.Ş ……………….. No’lu poliçeyle sigortalanmış 34 xx 3434 plaka sayılı araç sürücüsü kusurlu ve sorumludur. Müvekkilim ise karşı araç sürücüsü konumunda olup, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir müterafik kusuru bulunmamaktadır.
 • Belirtilen KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi kişi başına sakatlık teminatı olarak 000,00 TL’lik teminat sağlamaktadır. Müvekkilimin uğradığı zararların bu teminattan karşılanması gerekmektedir. Şöyle ki:
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrası; “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmünü amir olup aynı Kanunun 54. maddesinde bedensel zararlar içinde tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar sayılmıştır. TTK’nın Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmü gereği, trafik kazası sonucu ortaya çıkan sürekli ve geçici iş göremezlik zararı, tedavi gideri ile bakıcı giderinin sigorta teminatı kapsamında olduğuna ve atfedilen kusur ve teminat limitleri dahilinde sigorta şirketi tarafından ödenmesine karar verilmesi talep ediyoruz.
 • Gerçekten de Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilen kararlarda, Türk Borçlar Kanununun 54. maddesinde “bedensel zararlar”; ‘‘tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, bakıcı gideri ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar’’ olarak açıklanmış, yine aynı Kanunun 55/1 maddesinde ise, destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararların, bu kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanacağı ve kısmen veya tamamen rücu edilmeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemelerin, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemeyeceği, zarar ve tazminattan indirilemeyeceği ve hesaplanan tazminattan, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile indirim veya azaltma yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Ayrıca trafik kazası sonucu yaralanma halinde tazmini gereken zarar kapsamına nelerin gireceği 6098 Sayılı Yeni Borçlar Kanun’un maddesi bedensel zararların kapsamını şu şekilde tayin etmiştir. Bedensel zararlar özellikle şunlardır:
 • Tedavi giderleri.
 • Kazanç kaybı.
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.”
 • Yukarıdaki yasa maddelerinden de görüldüğü üzere; Trafik kazası sonucu yaralanma halinde tedavi giderleri, tedavi sırasında çalışılamayan günlere ilişkin zararlar, kalıcı bir maluliyet varsa, kalıcı maluliyetin getirdiği maddi gelir kaybı en önemli maddi tazminat kalemleridir. Somut olayda kaza sebebiyle müvekkil 1 AY bakıcıya muhtaç hale gelmiştir. Ayrıca müvekkilin tedavi giderleri de mevcuttur.  

                                                         GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ile TEDAVİ GİDERİ TALEBİMİZ

 • sayılı kanunun Geçici 1.madde hükmünde; “Bu Kanunun yayımlandığı tarihten ÖNCE meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır…….” düzenlemesi yer almaktadır. Yargıtay 11. HD, 24.01.2013 tarih, 2012/362-E, 2013/578-K sayılı kararında özetle; “2918 sayılı Yasanın 98. Maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk SGK’ ya geçmiştir. 2918 sayılı yasanın dışında kalan tedavi giderleri yönünden sigorta şirketi sorumlu tutulmaktadır” şeklinde, Yargıtay 17. HD 6.2.2017 tarih, 2014/13754-E, 2017/1007-K sayılı kararında “……Öncelikle belirtmek gerekir ki, Sosyal Güvenlik Kurumu, 6111 Sayılı yasa ile değiştirilen 2918 Sayılı Kanun’un 98. maddesi kapsamında tüm tedavi giderlerinden değil ancak söz konusu madde kapsamında kalan tedavi giderlerinden sorumludur. Belgeye dayanmayan tedavi giderleri 6111 Sayılı yasa kapsamında değildir. Belgeli olmayan tedavi giderlerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sorumlu olmayıp, sigorta şirketi sorumludur.” şeklinde, Yargıtay 17. HD, 17.12.2015 Tarih, 2014/5736-E, 2015/14333-K sayılı kararında, “Davacı tarafından talep edilen tedavi giderlerinden 2918 Sayılı Yasanın 98. Maddesi kapsamında kalan tedavi giderleri yönünden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, yasa kapsamı dışında kalan giderlerden ise davalı sigorta şirketinin sorumlu tutulması gerekir” şeklinde, Yargıtay 17.HD Tarih, 30.10.2014, 2014/17661-E, 2014/14662-K sayılı kararında; “6111 sayılı Yasa’ nın 59. maddesi ile 2918 sayılı KTK’ nın 98. maddesinde yapılan değişikliğin tedavi giderlerine yönelik olduğu ve bakıcı gideri zararının 6111 sayılı Yasa’nın 59. maddesi ile değişik 2918 sayılı KTK’ nın 98. maddesi kapsamında olmadığı” şeklinde hüküm tesis etmiştir. Yukarıdaki Yargıtay kararlarından da anlaşıldığı üzere Sigorta  şirketi, teminat limitleri dahilinde, sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı ile birlikte  bakıcı gideri ile faturalandırılmayan tedavi giderlerinden de sorumludur.
 • Somut olayda müvekkilin faturalandırılmayan tedavi gideri 12.08.2022 tarihli ATK raporundan da görüldüğü üzere 1.980,00-TL olarak tespit edilmiştir.(Hacettepe ATK Ödeme Dekontu) Bu alacak kalemsi SGK tarafından karşılanmadığından bu miktarın sigortadan ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca maluliyet raporundan da görüldüğü üzere müvekkilin toplam vücut özür oranı %6 (yüzde altı), bakıcıya ihtiyaç duyduğu süre 1 (bir) ay olarak ve tıbbi iyileşme süresinin 3 (üç) aya kadar uzayabileceği tespit edilmiştir. Mezkur Yargıtay kararları ile Anayasanın İPTAL kararı uyarınca müvekkilin, sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı ile birlikte faturalandırılmayan tedavi giderini de talep ediyoruz.

                                                                                 RAPOR ÜCRETİ TALEBİMZ

 • TTK m. 1426 uyarınca “Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorundadır.” hükmü öngörülmüştür. Maluliyet raporu alınması için yapılan gider, hüküm kapsamında yer alır. Maluliyet raporunun alınmasına ilişkin masraf, yargılama gideri niteliğinde olup; haklı çıkma kaybetme oranına göre yargılama giderleri içerisinde hüküm kurulması gerekmektedir. Yargıtay kararları da bu yöndedir.
 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 14.10.2015 tarih, 2015/12086-E, 2015/10600-K sayılı kararında; “… Somut olayda; mahkemece davacı tarafından yapılan 77,00 TL başlangıç ve ıslah harcı, 495,75 TL tebligat gideri ve adli tıp  gideri olmak üzere toplam 572,75 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Ancak maluliyet raporu almak için rapor ücreti olarak Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye müdürlüğüne 14.06.2013 tarihi, 633680 nolu makbuz ile davacı Sinem için 600,00 TL ve aynı tarih 633681 numaralı makbuz ile davacı Serap için 600,00 TL giderin davacı tarafından yatırılmış ancak mahkemece dair iki adet makbuz karşılığı 1.200,00 TL iki adet maluliyet raporu gideri yargılama giderlerine dahil edilmemiştir. Mahkemece 1.200,00 TL adli tıp rapor giderinin yargılama giderlerine dahil edilmemesi doğru olmayıp bozma sebebi ise de; bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, hükmün 6100 sayılı HMK.nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK.nun 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir...” denmek suretiyle adli tıp rapor ücretinin yargılama giderinden sayılacağına hükmetmiştir.
 • Somut olayda 12.08.2022 tarihli rapordan da görüldüğü üzere müvekkilin SGK tarafından karşılanmayan tedavi gideri 1.980,00-TL olarak tespit edilmiştir. Tedavi giderlerinin YARGILAMA GİDERİ çerçevesinde giderilmesini talep ederiz.

                             

                                                                           RAPOR YÖNETMELİĞE UYGUNDUR

 • Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2015/15557 E, 2018/7758 K sayılı kararı ve birçok emsal teşkil edecek kararda Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi veya Üniversite Hastanelerinin Adli Tıp Anabilim Dalı bölümleri gibi kuruluşlardan, çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikayetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden haksız fiilin gerçekleştiği tarih, 11/10/2008 tarihinde önce ise Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü, 11/10/2008 tarihi ile 01/09/2013 tarihleri arasında Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.09.2013-01.06.2015 tarihleri arasında Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği, 01.06.2015-20.02.2019 tarihleri arasında Özürlülük Ölçütü Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Raporu hakkına yönetmelik, 20.02.2019 tarihinden sonra ise Erişkinleri İçin Engellilik Değerlendirilmesi yönetmeliğine göre rapor alınması gerekmektedir.
 • Somut olayda kaza tarihi 08.2021 olup kaza tarihinde yürürlükte olan yönetmelik Erişkinleri İçin Engellilik Değerlendirilmesi yönetmeliğidir. Bu sebeple alınan rapor yönetmeliğe uygundur.
 • Müvekkil rapor tarihinde 28 yaşındadır. İşbu sebeple müvekkilin maluliyet raporu kaza tarihinde yürürlükteki yönetmeliğe ve günümüz yürürlükteki yönetmeliğe uygun olarak Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim dalından alınmıştır.
 • Raporlarda müvekkilin tüm vücut özür oranı %6 (yüzde altı), bakıcıya ihtiyaç duyduğu süre 1 (bir) ay olarak ve tıbbi iyileşme süresinin 3 (üç) aya kadar uzayabileceği tespit edilmiştir. Rapor yönetmeliğe uygun olarak hazırlandığından tazminat hesabında hükme esas alınmalıdır.
 • Kaza tarihi ve aynı zamanda günümüz yürürlükteki yönetmeliğine ilişkin rapor alınmış ve Tahkim’e sunulmuş olup takdiri sayın hakeme ait olmak üzere ise Erişkinleri İçin Engellilik Değerlendirilmesi yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. (Yargılama sırasında maluliyet raporunun değişme ihtimaline binaen fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutuyoruz)
 • Ayrıca tamamlanabilir dava şartı niteliğinde ki bir hususun eksik ya da hatalı yerine getirilmiş olması halinde eksiliği gidermek üzere tarafımıza mehil verilmeksizin başvuru koşulunun yerine getirilmediği kabul edilerek usulden red kararı verilmesi yargıya ulaşılabilirliğe engel mahiyette olacaktır. Kaldı ki hakem heyeti önüne gelen bir uyuşmazlıkta HMK’nın 281/2-3.maddesi gereğince denetim yaparak resen eksiklik veya belirsizliğin tamamlanması için ara karar kurularak tarafımıza mehil verilmelidir.

                                                DAVALI, ZARARDAN MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLUDUR

 • 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 88.maddesi; ‘‘Bir motorlu aracın katıldığı bir kazada, bir üçüncü kişinin uğradığı zarardan dolayı, birden fazla kişi tazminatla yükümlü bulunuyorsa, bunlar müteselsil olarak sorumlu tutulur.’’ Hükmüne amir olup oluşan zarardan birden fazla kişinin sorumlu tutulduğu hallerde sorumlular arasında müteselsil sorumluluk esası geçerlidir. Somut olayda müvekkilin tüm zararlarından davalı şirket müşterek müteselsil sorumlu olduğundan tüm zararın davalıdan karşılanması gerekmektedir.
 • Davalıya iadeli taahhütlü usulde teminat limitleri içinde ödeme yapması ihtarı 8 adet ekiyle birlikte 17.12.2021 tarihinde tebliğ edilmiş, 17.08.2022 tarihinde ise Adli Tıp Kurumu Maluliyet Raporu sigorta şirketine iletildiği halde şirket ihtarnameye olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap vermemiştir. Zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması dava şartıdır. Sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplaması gerekir. Sigorta şirketince başvuru cevaplanamaz veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması hâlinde, zarar görenin dava açabileceği veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabileceği öngörülmüştür.
 • Davalı sigorta şirketi süresi içerisinde ihtarnameye cevap vermemiştir. Bu sebeple Tahkime başvurmak gerekmiştir.
 • Talebimizde tüm denkleştirme nedenleri dikkate alınmıştır.

 

NETİCE  TALEP: Yukarıda arz ve izah edilen ve hakemliğinizce re’sen nazara alınacak hususlarla birlikte; Fazlaya dair talep ve dava hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla; KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasından müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx için şimdilik;

 • 50,00-TL Geçici İş Göremezlik,
 • 50,00-TL Bakıcı Gideri,
 • 000,00-TL Sürekli İş Göremezlik Tazminatı, olmak üzere toplam 8.100,00- TL maddi tazminatın haksız fiil tarihinden (02.08.2021) itibaren ticari temerrüt (avans) faizi, yargılama masrafları ve avukatlık ücretiyle birlikte …….….….…..….. Sigorta A.Ş.’nden müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim………./………/2022

                                                                                                                                                                       İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

 

EKLER                         :

 • Kaza Tespit Tutanağı, İfade Tutanakları,
 • ZMMS Poliçe Bilgisi,
 • Sigorta şirketine gönderilen ihtarname ve PTT tebliğ evrakı, Sigorta şirketinin eksik evrak maili ve eksik evrak tamamlama maili,
 • Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim dalından alınan rapor- Rapor ücreti ödeme dekontu,
 • Epikriz ve tedavi evrakları,
 • Başvurucuya Ait Ücret Bordrosu
 • Sigorta Tahkim Komisyon Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
 • Onaylı vekaletname sureti
Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir