Yabancıların Türkiye'de Gayrimenkul Edinmesi

Türkiye, diğer ülkelere nazaran emlak sektöründe dünyanın en cazip bölgelerinden biridir. Sahilleri ile yaz turizmi, kayak pistleri ile kar yağışının yoğun olduğu dağlık bölgelere sahip olması ile kış turizmi açısından her türlü imkanın ve doğal güzelliğin bulunması yabancı ülke vatandaşlarının da ilgisini çekmekte ve bu sebeple de yoğun olarak göç almaktadır. Türkiye’nin coğrafi konumu ve doğal güzellikleri ekonomik insan kaynağı anlamında yaşlı Avrupa ülkelerinden daha avantajlı konumda bulunmaktadır.

Yabancılar Ve Vatandaşlık Hukuku Davaları

Emlak piyasalarında yapılan çalışmalarda uzmanlar Türkiye’den taşınmaz satın almanın dünyanın birçok ülkesinden taşınmaz satın alınmasına göre çok daha avantajlı olduğunu tespit etmişlerdir. Tüm bunların yanında egemenlik yetkisinden kaynaklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul edinimleri belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar mütekabiliyet yani karşılıklılık ilkesi kapsamında ele alınmaktayken 2012 yılında yapılan değişiklik kapsamında Türkiye’de gayrimenkul ediniminde karşılıklılık şartı kaldırılmış olup artık bu şart geçerli olmadığından edinimde sınır ülkelere uygulanan kısıtlamalar dışında kısıtlar bulunmamaktadır. 

Yabancılar Türkiye’de Taşınmaz Alabilir Mi?

2644 numaralı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde göre yabancı uyruklu kişiler, yasal sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’den ev,arsa,işyeri vs. gibi her nevi taşınmaz satın alabilirler. Yabancıların gayrimenkul satın almaları için Türkiye’de oturum iznine sahip olmaları gerekmemektedir. İlgili kanunun 35. maddesinde yabancıların ev alması için getirilen sınırlamalara şu ifadelerle yer verilmiştir:

“Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez.”

Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri dışındakiler taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu ticaret şirketleri ile yabancı uyruklu gerçek kişiler lehine taşınmaz rehni tesisinde bu maddede yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Cumhurbaşkanı, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçüm ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir.

Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, yapısız taşınmazları satın almaları halinde, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. (Yabancı olarak taşınmaz satın alındıktan sonra Türk vatandaşlık işlemleri yapılanlar tapuya da Türk vatandaşı olduklarına ilişkin düzeltmelerin yapılmasını istemeleri halinde tapu hakkında proje geliştirilmediğinden bahisle tasfiye dahil iş ve işlem yapamayacaktır. Yani yabancı kişi bu iki yıllık süreçte Türk Vatandaşı olması halinde proje yapmak zorunda değildir.)

Hangi Ülke Vatandaşları Türkiye’den Taşınmaz Alabilmektedir?

Ülkemizde 2012 yılından itibaren taşınmaz ediniminde karşılıklılık şartı kaldırılmış olduğundan her ülke vatandaşı belli şartlar ve sınırlamalara tabi olarak taşınmaz edinebilmektedirler. Ancak ülkemize sığınan Suriye uyruklu kişilerin taşınmaz edinimi yasaktır.

Suriye uyruklu gerçek kişiler ne yatırım amacıyla ne de ikamet etmek amacıyla taşınmaz satın alamazlar. Ancak Suriyeliler tarafından kurulan şirketlerin yani tüzel kişilerin taşınmaz edinimleri mümkündür. 

Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Ediniminin Sınırları

İstirdat davasının şartları şu şekilde sıralanabilir;

  • Gerçekte borç olmayan bir para ödenmiş olmalı,
  • Borç, icra takibi sırasında ve icra tehdidi karşısında ödenmiş olmalı,

İstirdat davası ödemenin yapılmasından itibaren 1 yıl içinde açılmalıdır.

Yabancıların Taşınmaz Alımı Sırasında Bulundurması Gereken Evraklar Nelerdir?

Yabancı uyruklu gerçek kişiler de Türk Vatandaşları gibi taşınmaz edinimleri için ilgili tapu sicil müdürlüklerine başvuruda bulunmak zorundadırlar.  Başvurularında:

1)Uyruğunda Bulunduğu Ülkeye Ait Kimlik belgeleri veya Pasaportlarını,

2)Göç Başkanlığı’nın Düzenlediği İkamet İzin Tezkeresi (Süresi bulunmalı)

3)Yabancılar da Türk Vatandaşları Gibi Vekalet Vermek Sureti İle Tapuda İş ve İşlermlerini Yaptırabilmektedir. Yurt dışından verilen vekaletnameler esas alınarak vekaleten işlem yaptırılması halinde, tercümeleriyle beraber vekaletnamelerin aslını veya onaylanmış bir örneğini yanlarında bulundurulması gerekmektedir. 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir