Maddi Tazminat İhtar (İhbar) Dilekçesi (Yaralama) (Güvence Hesabı)

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

GÜVENCE HESABINA

KONU            : Trafik sigortası bulunmayan 006 xx 0606 plakalı aracın KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bedeli olan 390.000,00-TL’nin tarafımıza ödenmesi talebidir.

1-             12.11.2019 tarihinde Tekirdağ/Çerkezköy’de meydana gelen trafik kazası neticesinde müvekkilim Mxxxxxx Hxxxxx (TC:……………) ağır şekilde yaralanmış olup maddi ve manevi açıdan zarara uğramıştır. 

2-            Söz konusu kazanın oluşumunda sigortası bulunmayan 006 xx 0606 plaka sayılı araç sürücüsü kusurlu ve sorumludur. Müvekkilim ise YAYA konumunda olup, kazanın meydana gelmesinde herhangi bir müterafik kusuru bulunmamaktadır. Aracın trafik sigortasının bulunmaması sebebiyle kurumunuza başvurma zarureti hasıl olmuştur.

3-       Belirtilen KTK Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi kaza tarihi itibarı ile kişi başına maddi zararlar için 390.000,00-TL’lik teminat sağlamakta olup, anılan meblağın müvekkilime ödenmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

4-          6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrası; “ Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” hükmünü amir olup aynı Kanunun 54. maddesinde bedensel zararlar içinde tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ile ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar sayılmıştır. TTK’nun Doğrudan Dava Hakkı başlıklı 1478’nci maddesi “Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir.” hükmüne amirdir. Yukarıda açıklanan düzenlemeler kapsamında, trafik kazası sonucu ortaya çıkan sürekli ve geçici iş göremezlik zararı ile SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderinin sigorta teminatı kapsamında olduğuna ve atfedilen kusur ve teminat limitleri dahilinde tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.

5-               İzah edilen nedenlerle işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 8 iş günü içinde SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI, BAKICI GİDERİ İLE SGK TARAFINDAN ÖDENMEYEN KAÇINILMAZ TEDAVİ GİDERİNİN tarafımıza ödenmesi, aksi takdirde aleyhinize yargı yoluna başvurulacağı, yargılama masrafı, ticari temerrüt faizi ve avukatlık ücretinden sorumlu tutulacağınız hususları saygı ile talep ve ihtar olunur. ……/……/2023

                                                                                                                                                                                  İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

EKİ      :

1-       Hastane Evrakları, Epikriz, Adli Muayene Raporu,

2-       Kaza Tespit Tutanağı,

3-   Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Adli Tıp Anabilim Dalı’nda Alınan 08/03/2023 Tarihli Erişkenler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Maluliyet Raporu,

4-      Rıza Beyanı,

 

5-      Onaylı Vekaletname Sureti.

Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Benzer İçerikler

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir