Ankara 16. İş Mahkemesi 2024/239-E 

İhtiyati tedbir isteyen davacı vekili tarafından mahkememize verilen ihtiyati tedbirin uzatılmasına ilişkin dilekçe ve ekleri ile tüm dosya kapsamı incelenerek Türk Milleti adına yapılan değerlendirme sonunda; 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dilekçesi ile verilen ihtiyati tedbir talep etmiş olup; davacıya hastalık tanısı ile Meme Malign kanseri ” adıyla bilinen bir hastalık tanısı konulduğu, davacının durumunun kritik olup, reçete edilen ilaç davacı açısından hayati bir önem taşıdığını, hali hazırda kullanılan tedavi yöntemleri karşısında davacının dava konusu ilacın kullanılmasının hastalığına uygun olduğunu hastalığının kötüleşerek ilerlediği yapılan tetkiklerle anlaşıldığı, bu hastalığa en uygun ilacın Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3 KİŞİLİK ONKOLOJİ HEYET tarafından düzenlenen ilacın ” ENHERTU” isimli ilacın olduğunu, reçete edilen ilacın olumlu etkilerinin dünyaca kabul edilmiş olduğunu, ilacın kullanan hastaların durumunun iyiye gittiğini, iyi gelişmeler gösterdiğini, hastaların sosyal yaşantıya katılacak düzeye geldiğini dava konusu ilacın ivedilikle kullanılmasının gerektiğini, 

Hastane raporlarında da davacının değerlerinin kritik seviyede olduğunu, bu hususa ilişkin üç adet Tıbbi Onkoloji uzmanın Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma hastanesi baş hekiminin 30/05/2024 tarihli UZMAN HEYET RAPORUNDA;” trastuzumab deruxtecan ” etkin maddeli ” ENHERTU ” isimli ilacın muadili olmadığı, hastanın bu ilacı kullanmasının elzem olduğu, davacının hastalığına iyi gelecek tek ilaç ve son çare olduğunu, kullanılmasına devam edilmesi halinde yaşam kaybı riskinin azalttığını, dava konusu ilacın yurtdışından ithalatı için gerekli ödemenin kurum tarafından tedavi süresince hiçbir kesinti yapılmaksızın ilacı tedarik edecek ilgili tedarikçi birime yapılması yönünde ihtiyati tedbir kararının verilmesini talep etmiştir. 

Mahkememizce davacı vekili tarafından verilen dava dilekçe ekindeki Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 30/05/204 tarihli rapor,reçete ve ekleri evrakların incelenmesinden; ilacın kullanımının hayati öneme haiz olduğu, ilacın muadilinin bulunmadığının, tedavinin devam ettiğine ilişkin uzman doktor raporu olduğu görülmüştür. 6100 sayılı HMK 389. maddesinde mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilebilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından yada tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği belirtilmiştir. 

Tüm dosya kapsamının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinde bulunması ve tensip ara kararı gereğince ihtiyati tedbir talebinin ara kararı ile değerlendirilmesine karar verilmiş olmakla, dosya üzerinde yapılan incelenmede, “yasada gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi halinde uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği” hükmünün düzenlendiği, talep konusu ilacın hayati öneme sahip olduğuna ilişkin doktor heyet raporu nedeniyle davacının “yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğu”nun anlaşılması, dosyada delillerin toplanarak tam ispata ulaşılıp karar verilmesinin beklenmesi halinde ilacın kullanımının aciliyeti ve hayati öneme haiz oluşu dikkate alındığında, talep sonucu istek gibi karara bağlansa dahi bir anlam ifade etmeyebilecek olması, tedavinin halen devam etmekte bulunması, dava konusu ilaç ile ilgili görülen tedavinin acil ve hayati önemi haiz olması ve dosya kapsamına göre; davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile, davacının tedavisinde kullanılan ” Trastuzumab Deruxtecan” etken maddeli ” ENHERTU” isimli ilacın 30/05/2024 tarihinden itibaren 6 Ay süre ile reçetede öngörülen kullanım dozu ile sınırlı olmak üzere takdiren teminatsız ve kesintisiz olarak davalı Kurumca tedbiren karşılanmasına, ilacın yurtdışından ithali için gerekli ödemenin Türk Eczacılar Birliği Yurtdışı İlaç Temin Birimine yapılmasına karar vermek gerekmiştir. 

KARAR: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

  1. Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile, Davacının tedavisinde kullanılan ” Trastuzumab Deruxtecan “etken maddeli ” ENHERTU” isimli ilacın 30/05/2024 tarihinden itibaren 6 Ay süre ile reçetede öngörülen kullanım dozu ile sınırlı olmak üzere takdiren teminatsız ve kesintisiz olarak davalı Kurumca tedbiren karşılanmasına, ilacın yurtdışından ithali için gerekli ödemenin Türk Eczacılar Birliği Yurtdışı İlaç Temin Birimine yapılmasına, 

  2. Taraflara ihtiyati tedbir kararının tebliğine, 

  3. Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili ünitesine kabul edilen ihtiyati tebdir kararı kapsamında işlem yapılmasının bildirilmesine, 

  4. Karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 hafta içinde mahkememize itiraz edilebileceğine, Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda yasa yolu açık olmak üzere karar verildi. 09/07/2024

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir