Kira Sözleşmesi Nedir?

İçerik Başlıkları

Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Kiracı ile Kiraya Veren arasında yapılacak bir sözleşme ile mülkün kullanımı karşılığında bedel ödenmesini ve bunun şartlarına ilişkin anlaşma sağlanmasına yönelik bir sözleşme olması dolayısı ile iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir.

Kira ve Gayrimenkul Hukuku Davaları

Kira sözleşmesi, mülk sahibi ile kiracı arasındaki şartların yanı sıra kiralanan mülk için hangi koşullarda kullanılacağı, bedelin ne zaman ödeneceği, kim tarafından kullanılacağı gibi genel koşulları da belirlemektedir. Kira sözleşmeleri hem kiracıyı hem de kiraya verenin uyması gereken şartları taşıdığından ancak süresi dolduğunda, tarafların anlaşması veya mahkeme kararı ile sona ermektedir.

Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Kira sözleşmesi, uygulamada çokça internette ya da kırtasiye gibi bazı noktalarda bulunan hazır örnekler ile imza altına alınarak yapıldığından hak kaybına sebep olmaktadır. Asıl olan tarafların ve taşınmazın durumu gözetilerek kira sözleşmesi düzenlenmeli ve halin gereklerine uygun olmasıdır.  Kira sözleşmesini taraflar kendileri imza edebilecekleri gibi özel yetkili vekalet verdiği kişiler tarafında imza edilebilir. Gelelim kira sözleşmesinin nasıl oluşturulacağına?

Kira sözleşmesi 3 bölümden oluşmaktadır:

  1. Kira Sözleşmesine Konu Bilgiler (Mülke, kiracıya ve kiraya verene ait bilgiler) : Kiralama bilgileri: Mülkün cinsi(türü), ne için kullanılacağı, adresi ve mülk sahibi veya vekili ile kiracı veya vekilinin genel bilgileri ve iletişim bilgileri yer almaktadır.  Ayrıca burada kira süresi, kira bedelleri gibi bilgiler de bulunmaktadır.
  2. Kira Konusu Taşınmaza Ait Bilgiler (Demirbaş ve kiralananın durumu) : Kiralanan taşınmazda bulunan ve kiracının kullanımına sunulan demirbaşlar, yani evin/ofisin içindeki eşyalar, temiz ve kullanılabilir durumda bulunan gömme dolap, pimapenler, kombi, duşakabin, mülkün  abonelik sayaçları ve posta kutusu ile anahtarlara ilişkin bilgiler de kira sözleşmesi içeriğinde yer almaktadır.
  3. Genel koşullar : Taşınmazın nasıl kullanılacağı, aboneliklerin kimin adına yapılacağı, vergileri kimin ödeyeceği gibi, ev kira sözleşmesi sonlandıktan sonra ne şartlar altında teslim edileceği gibi bilgiler de kira sözleşmesine mutlaka yazılmalıdır. Kira Sözleşmesi bu şartlar altında oluşturulduktan sonra imza edilir ve bir nüshanı ev sahibine bir nüshası ise kiracıya teslim edilir. Kira Sözleşme asıllarının muhafaza etmek daha sonra karşılaşılacak talep ve itirazlarda yargılama aşamasında kullanılacağından önem arz etmektedir.

Kira Sözleşmesini Kimler İmzalayabilir?

Kira sözleşmesinde imza atma yetkisi tapuda taşınmazın kimin adına kayıtlı olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Yani sırf tapu sahibinin kardeşi, eşi tapu sahibi adına vekaleten yetkili değil ise imza atma yetkisi bulunmamaktadır.

Taşınmaz sahipleri bir başkasına noter aracılığı ile vekalet düzenleyerek imza atma yetkisini başkası adına da kullanabilmektedir.

Bilindiği gibi fiil ehliyetine sahip olmayan 18 yaş altı kişiler ile kısıtlı ve ayır etme gücüne sahip olmayan kişilerin kira sözleşmesinin tarafı olma hak ve borç altına girme yetkileri bulunmamaktadır.

Kira Sözleşmesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sözleşmede hem kiracı hem de kiraya veren açısından en çok problem yaratan konu kira artış/zam oranları olmaktadır. Sözleşmede yazılan kira artış oranları eğer yasal şartlara aykırı düşüyorsa yasaya aykırı sözleşme hükmü bulunamayacağından sözleşmenin bu maddesi geçersiz olmakta kalan kısımları yönünden ise yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

Sözleşmede kiralanan taşınmazın adresi, kat ve daire numarası net ve açık olarak yazılmalıdır.
Sözleşmenin her sayfası kiracı ve  kiraya veren tarafından imzalanmalıdır. İmzasız belgeler, açılabilecek bir davada belgenin sıhhati bakımından sıkıntı yaratabilmektedir.  

Kira sözleşmesinde kira bedelinin hangi tarihlerde ve hangi banka hesabına yatırılacağı peşin olarak mı yoksa oturulduktan sonra mı kira bedelinin ödeneceği belirlenmelidir.

Benzer şekilde depozito ile ilgili detaylar, kira sözleşmesinde detaylı bir biçimde yer almalıdır.  Bu detaylar, depozitonun neden alındığını ve hangi şartlarda geri ödeneceğini açıklayıcı olmalı ve ona göre doldurulmalıdır. Kiracının evi teslim alırken tüm demirbaşları incelemesi gerekir. Bozuk ya da yıpranmış eşya ve demirbaş bilgilerinin kira sözleşmesinde hangi durumda iseler o haliyle yazılmaları gerekmektedir.  Aksi takdirde kiracı, evden çıkarken bozuk, yıpranmış demirbaşlardan zarar oranında sorumlu tutulabilir.