Araç Hasar Bedeli Islah Dilekçesi

Dilekçe Örnekleri Minval Hukuk

                                                      SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİNE

DOSYA NO                          : 2022.E.321698

BAŞVURU SAHİBİ             : Mxxxxxx Hxxxxx (TC:………………..)

VEKİLİ                                 : Av. Bilal SAYIN – Av. Rüştü Ufuk BARANOĞLU          

DAVALI                                : …………… Sigorta A.Ş.

VEKİLİ                                 : Av. Gxxxx Yxxxxx

TALEP KONUSU                :Müddeabihin, bilirkişi raporu doğrultusunda 9.387,20-TL arttırılarak toplam 9.487,20-TL’nin davalıdan müteselsilen alınarak müvekkile ödenmesine yönelik Islah Dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR     :

  • Öncelikle Bilirkişi raporunda aleyhe hususları kabul etmediğimizi bildiririz. Bununla birlikte, 09.02.2023 tarihli bilirkişi raporunda özetle;

“…Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı üzere, dosya kapsamı üzerinden yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde;

  • 04.03.2022 tarihinde hasara uğrayan dava konusu 006 xx 0606 plakalı aracın, meydana gelen trafik kazası neticesinde Yedek parça 6.590,00 TL. işçilik tutarı olarak 1.450,00 TL’nin uygun olacağı hesaplanarak Genel Hasar Tutarı olarak 8.040,00.-TL bulunmuştur. (KDV uygulanması halinde KDV tutarı 1.447,20 TL olup genel yekûn 9.487,20 TL olacaktır.)...”denmek sureti ile kaza yapan araçta meydana gelen hasar bedeli KDV dahil 9.487,20-TL olarak tespit edilmiştir.
  • 09.2022 tarihli dilekçemizde fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 100,00-TL üzerinden dava açılmış, başvurumuzun kabulünün ardından uyuşmazlık dosyası bilirkişiye tevdi edilmiştir. Bilirkişi; müvekkil Mxxxxxx Hxxxxx için KDV dahil 9.487,20-TL hasar bedeli tespiti yapmıştır. Sigorta Şirketi kaza tarihi itibari ile ‘’Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’’ sigorta poliçesi ile meydana gelen hasarı teminat altına almıştır.
  • Bu sebeplerle dava miktarını, 387,20-TL artırıyoruz. Keza talebimiz de bu yöndedir.

NETİCE-İ TALEP   : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle 100,00-TL’lik başvurumuzu bilirkişi raporu doğrultusunda 9.387,20-TL arttırılarak toplam 9.487,20-TL’nin davalıdan müteselsilen alınarak müvekkilime ödenmesi şeklinde ek beyan dilekçemizin ‘‘netice ve talep’’ kısmını aşağıdaki şekilde artırıyoruz.

“Arz edilen nedenlerle fazlaya dair talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; toplam 9.487,20-TL hasar bedelinin sigorta şirketinin temerrüt tarihi olan 04.03.2022 tarihinden itibaren her türlü artışı kapsayacak ticari temerrüt (avans) faizi, yargılama masrafları ve avukatlık ücretiyle birlikte ………. Sigorta A.Ş.’den müteselsilen tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.” ……/……../2023

                                                                                                                                                                                İhtar Eden Vekili                                                                                                                                                                                                Minval Hukuk & Danışmanlık

EK      : Başvuru sırasında 150,00-TL başvuru ücreti ödenmiştir. Müddeabihin artırımı ile 9.487,20-TL’ye tekabül eden başvuru ücreti 450,00-TL’dir. Bakiye 300,00-TL belirtilen hesaba ödenmiş olup, dekont ektedir.

Diğer Dilekçe Örneklerimiz

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir